Community Interaction

Gemeenskaps betrokkenheid

Gemeenskaps betrokkenheid

“Hippokrates is direk en indirek betrokke by verskeie gemeenskaps ontwikkeling projekte. Hippokrates is ook ‘n aktiewe lid in Tygberberg kampus verwante gemeenskap uitreik projekte.”

Hippokrates is direk en indirek betrokke by verskeie gemeenskaps ontwikkeling projekte. Hippokrates is ook ‘n aktiewe lid in Tygberberg kampus verwante gemeenskap uitreik projekte. In Hippokrates moedig ons alle studente aan om deel te wees van gemeenskaps uitreik projekte óf projekte geïnisieer deur Hippokrates of Tygerberg Studenteraad
Elke Woensdag is daar uitreik na die pediatriese saal van die Tygerberg-hospitaal waar die hoofdoelwit is om die siek kindertjies op te beur.

Delft is ‘n gemeenskap naby aan Tygerbergkampus en elke 2 maande is daar ‘n uitreik na die armoedige Delft gemeenskap waar ‘n paar spanne is sien om na die mediese behoeftes van die mense, ander aan die geestelike nood van die mense en ander verf eenvoedig net die gesigte van die kinders.

Msinga is ‘n twee-week uitreik na die Msinga-vallei in KZN waar ons is omsien na die noodsaaklike behoeftes van die Msinga gemeenskap. Op hierdie uitreik leef jy sonder elektrisiteit en warm water vir twee weke, en in daardie twee weke word jy elke dag uitgestuur op ‘n ander span. Sommige dae wat gaan help jy ouer vroue deur vir hulle te help om hulle tuine te maak of klei huise te bou, ander dae gaan jy na die klinieke gee daar ‘n hand..
Ons het ook ons eie gemeenskaps ontwikkelde projek in Khaylitsha geloods. Met hierdie projek gaan ons groente tuin help maak in die groente tonnels. Die mense van die gemeenskap sal opgelei word hoe om te sorg van die tuine te neem en dan ook ‘n paar vars groente om te help met die swak voeding in die gemeenskap. Die doel van die projek is om ‘n volhoubare projek te stig om verligting te brings aan die erge nood in die gemeensjap. .


Community involvement

“Hippokrates is directly and indirectly involved in several community development projects. Hippokrates is an active member in Tygerberg campus related community outreach projects.”

Hippokrates is directly and indirectly involved in several community development projects. Hippokrates is an active member in Tygerberg campus related community outreach projects. In Hippokrates we encourage all students to be part of community involvement projects either projects initiated by Hippokrates or Tygerberg Student Counsel.

Every Wednesday there is outreach to the paediatric ward of Tygerberg Hospital to cheer up the sick children in the hospital.
Delft is a community that Tygerberg Campus has close ties with and every 2 months there is an outreach to the poverty stricken Delft community where some teams tend to the medical needs of the people, others to the spiritual need of the people and others just paint the faces of the children.

Msinga is a two week outreach to the Msinga valley in KZN where we tend to the desperate need of the Msinga people. On this outreach you live without electricity and hot water for two weeks and in that two weeks you get sent out on a different team each day. Some days you go help elderly ladies make their garden other days you go to the clinics to lend a hand, to name but a few teams.

Hippokrates also launched our own community involvement project in Khaylitsha. With this project we are going to help make vegetable gardens in gardening tunnels. The people of the community will be trained in how to take care of the gardens and then also have some fresh vegetables to help with the poor nutrition in the community. The aim of the project is to create a sustainable project that would also help with the need of the community.

Leave a Reply