Information regarding US building plans

  • 0
stellenbosch

Information regarding US building plans

Category : General News

Beste Ireners

Soos jul bewus is, word daar verskeie planne in die vooruitsig gestel om aanbouings op kampus te doen vanaf 2012. Kommunikasie oor hierdie proses aan alle rolspelers en veral studente is van uiterste belang. ‘n Webbladsy is in die proses om ontwerp te word – spesifiek vir kommunikasie rondom die aanbouings. Vanuit SSG sal daar ook in Desember ‘n generiese brief aan elke eerstejaar gaan om hul hieroor in te lig.

Kliek hier vir die inligting dokument oor die bouproses.


Dear Ireners

As you are aware, there has been discussions and planning for the possibility of building on campus from 2012. Communication about this process to all role players, specifically students, is of the utmost importance. A website is being developed, specifically for communication about the building processes. From the Centre for Student Communities there will also be a generic letter going out to all first years to inform them about the building processes.

Click here for the information document about the building process.


Leave a Reply