Archive for the 'Recent news' Category

Lecturers, connect with us for editing and translation

Posted on March 21st, 2020 · Posted in Online language support, Recent news

This is a time of c-words. Corona, control, contagion, consequence, confinement, challenge. To counter these, the SU Language Centre’s Language Service would like to.. Read more

So, what does the Language Centre actually do?

Posted on March 5th, 2020 · Posted in Comms Lab, Dialogos, Our languages, Plain Language, Recent news, Writing Lab

The Language Centre is a vibrant hub for students, staff and clients who require language and communication assistance. One of our most important jobs.. Read more

Ke, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi?

Posted on March 5th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news, Writing Lab

Iziko leeLwimi yindawo ezele ludlamko yabafundi, abasebenzi nabaxumi abadinga uncedo kwezeelwimi nezonxibelelwano. Omnye weyona misebenzi yethu ibalulekileyo kukunceda abafundi ukuba bakwazi ukuthetha ngokwaseyunivesithi. Nangona.. Read more

Writing lab honours retired co-founder

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

Sharifa Daniels, one of the founding staff members of the Writing Lab of the Language Centre, retired in 2018, after nearly 17 years of.. Read more

Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo.. Read more

Wagging tongues and interpreting at the Woordfees

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

If you’ve already cast an eye over this year’s Woordfees guide – as has many a Woordfees follower – you may well have come.. Read more

It’s golden, but awkward

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Writing Lab

To many, the festive season and family gatherings go hand in hand. At the same time, it’s an unwritten rule that you are bound.. Read more

Nangona kuncomeka nje ukuthi cwaka, maxawambi kungangonwabisi

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kwabaninzi ixesha lemibhiyozo yangeeholide zehlobo lihambisana kunye neentlangano zosapho. Kwangaxeshanye, kungumthetho ongabhalwanga ukuba uzakuphikisana nesalamane esingasondelanga kuwe okanye – okubi nangakumbi –nisuke nje niphelelwe.. Read more

Welcome to our interpreting world

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research

An experiential interpreting workshop – that’s what the research team of the Language Centre’s Interpreting Service came up with this year for the University’s.. Read more

Wamkelekile kweyethu imo yotoliko

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research

Iwekhshophu yotokilo engamava – leyo yinto ethe yeza neqela lophandonzulu leeNkonzo zoToliko kwiZiko leeLwimi ukulungiselela iNkomfa yeYunivesithi yarhoqo ngonyaka engeMfundo ngokuFundisa nokuFunda (SoTL) ngowama-29.. Read more