Archive for the 'Recent news' Category

An Amazing Reading Race for Kylemore Secondary

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

This year, the learners of Kylemore Senior Secondary School had a Mandela Day to remember. Together with various SU environments, the Language Centre spent.. Read more

UmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kulo nyaka, abafundi besiKolo seSekondari ePhezulu iKylemore bebenoSuku lokuBhiyozela uMandela abaya kuhlala belikhumbula. Ekunye neZiko loLwimi, amacandelo ahlukeneyo ase-SU athe achitha ixesha kwesi sikolo.. Read more

Comms Lab facilitates public speaking on several platforms

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

Public speaking is definitely a skill that can be mastered! On 8 August, the Language Centre’s Comms Lab and the Stellenbosch Toastmasters Club joined.. Read more

ILebhu iComms iququzelela ukuthetha esidlangalaleni kumaqonga ahlukeneyo

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Ukuthetha esidlangalaleni sisakhono esingafundwa de ube yingcaphephe kuso! Ngowe-8 Agasti, iLebhu iComms yeZiko leeLwimi kunye neStellenbosch Toastmaster Club zabambisana ngokusindleka intlanganiso yokulinganisa iinjoli zemicimbi.. Read more

Spaces and places for academic writing at the Language Centre

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Recent news

In June this year, 15 Language Centre staff members busy writing up their research had an opportunity to settle in at Mont Fleur, a.. Read more

Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

NgoJuni kulo nyaka, amalungu abasebenzi beZiko leeLwimi abali-15 abamanxandanxanda bebhala uphando lwabo bathe banethuba lokuzinza eMount Fleur, kwintaba yokuhlehlela ekumaphandle aseStellenbosch, ukuze babhale, batye,.. Read more

A linguistic game for creating passwords

Posted on June 26th, 2018 · Posted in Recent news

We all know the feeling: that special kind of angst gripping you every time you are asked to create a new password. It could.. Read more

Iindlela entsha yokwenza iiphasiwedi

Posted on June 26th, 2018 · Posted in Recent news

Kukho uhlobo oluthile lwenkxalabo ngalo lonke ixesha ucelwa ukuba wenze iphasiwedi entsha. Oku kungenziwa yinto yokokuba uphinda udala amanye amanani anguwe nothemba ukuba aya.. Read more

New premises for large part of Language Centre

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news

The Language Centre’s Director’s Office, Reading Lab, Writing Lab, Communication Lab, Language Learning Hub and Language Service kicked off 2018 in a new space.. Read more

Izakhiwo ezintsha eziyinxalenye yeZiko leeLwimi

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

IOfisi yomLawuli, iLebhu yokuFunda, iLebhu yokuBhala, iLebhu yokuNxibelelana, iLebhu yokuFunda uLwimi neeNkonzo zeeLwimi ziqale u-2018 kwindawo entsha eStellenbosch. Ngenxa yezizathu zolungiselelo lwenkxaso, iKlinikhi yoNcedo.. Read more