Archive for the 'Recent news' Category

Why use a professional translator?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Writing tips

You have a finalised, polished text to share with your readers – and it needs to be available in more than one language. You.. Read more

Kutheni kumele usebenzise umguquli oqeqeshiweyo nje?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Writing tips

Unombhalo ophucukileyo, ogqibeleleyo ongabelana ngawo nabafundi bakho … kwaye kufuneka ubekho ngeelwimi ezininzi. Ungacela ugxa wakho olwimi-mbini ukuba awuguqule (yibamb’ apho), okanye ungacela umguquli.. Read more

A research kaleidoscope at the Language Centre

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

Research and publishing research findings are essential for an academic institution to build its reputation and credibility. At the Language Centre, our research also.. Read more

AWS a hundred years young!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

The 11th, comprehensively updated edition of the Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), a title that means ‘Afrikaans word list and spelling rules’, was released.. Read more

Likhulu leminyaka ubudala!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Uhlelo lwe-11, oluhlaziyiweyo nolubanzi lweAfrikaanse Woordelys en Spelreëls (efinyezwa njenge-AWS), sisihloko esithetha ‘uluhlu lwamagama nemigaqo yopelo lwesiAfrikaans’, luthe lwapapashwa ekuqaleni kukaAgasti kulo nyaka. I-AWS.. Read more

Book chests enchant children

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news

In the previous edition of Dialogos, we reported on how a boerewors roll sale could contribute to multilingualism. Now we’re tracking that project’s progress… Read more

Iityesi zeencwadi ziyolisa abantwana

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kupapasho lokugqibela leDialogos, sachaza indlela iqebengwana elinebhurevosi esinganegalelo ngayo kwiphulo losetyenziso lweelwimi ezininzi. Ngoku sichaza umgama osele uhanjwe yiloo projekthi. Ngomhla wama-20 kuEpreli, iVriende.. Read more

USuku lweNkcubeko: Ukubhiyozela unxibelelwano

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Ngomhla we-18 kuMeyi, abafundi abaphuma kwamanye amazwe ebezithabatha inxaxheba kwinkqubo yeZiko leeLwimi, i-Intensive English Programme (IEP), babhiyozela uSuku lweNkcubeko ngendlela eyodwa nethabathisekisayo phaya kwiziko.. Read more

Cultural Day: A celebration of connection

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

On 18 May, international students participating in the Language Centre’s Intensive English Programme (IEP) celebrated Cultural Day in a unique and exciting way at.. Read more

Book chests for schools realised by selling boerewors rolls

Posted on March 14th, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news

At SU, promoting multilingualism is very important. Vriende van Afrikaans, the Language Centre and the residence Academia therefore joined forces to launch the project.. Read more