Archive for the 'Recent news' Category

Ibali elifikelelekayo kubantwana abaziZithulu nakubantwana abevayo

Posted on April 4th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

ISebe leZifundo zeeLwimi Jikelele leYunivesithi yaseStellenbosch liqalise iprojekthi ebandakanya ibali labantwana lokuba izithethi ezisencinci zeelwimi ezahlukeneyo, abasebenzisi abangabantwana boLwimi lweZandla loMzantsi Afrika (i-SASL) kunye.. Read more

When e- fails

Posted on April 3rd, 2019 · Posted in Dialogos, Recent news, Research, Writing tips

It wouldn’t be a stretch to say that the whole of South Africa had hoped to see the end of load shedding in December.. Read more

Xa lusilela unxibelelwano lwekhompyutha

Posted on April 3rd, 2019 · Posted in Recent news

Ayinakuba sisibaxo ukuthi uMzantsi Afrika wonke wawunethemba lokubona ukuphela kocimicimi wombane kwinyanga yoMnga kunyaka ophelileyo. Ngelishwa ubuye ngamandla lo cimicimi kwinyanga yoKwindla kulo nyaka,.. Read more

How does multilingualism look at Stellenbosch University?

Posted on November 13th, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

“Multilingualism among young children has been shown to promote and develop those children’s thinking skills, problem-solving abilities and their understanding of complexity and systems… Read more

Ingaba ubulwimi-ninzi bubonakala kanjani kwiYunivesithi yaseStellenbosch?

Posted on November 13th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

“Ukuthetha iilwimi ezininzi kwabantwana abaselula kubhentsisa ukukhuthaza nokuphuhlisa izakhono zokuqiqa, ukwazi ukusombulula iingxaki nokuqonda kwaba bantwana ukuntsonkatha nokwalamana kwezinto. Ebudaleni, ukuthetha iilwimi ezininzi kungalwa.. Read more

For the love of reading!

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

The Language Centre loves books and takes pride in advancing literacy. We’d like to share with you how we connected to the wider community.. Read more

Ngothando lokufunda!

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

IZiko leeLwimi liyazithanda iincwadi kwaye liyazingca ngokukhuthaza ukwazi ukufunda. Singathanda ukukuchazela ukuba sinxibelelene njani noluntu ngokubanzi kulo nyaka ngeencwadi neeseshoni zokufunda. NgoJulayi kulo nyaka,.. Read more

‘Is’ or ‘are’ – that is the question…

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Writing tips

For English, it’s the dividing line: on one side you have (apparently) well-educated (probably) first-language speakers; on the other, everyone else. Very simply put,.. Read more

The meeting of the minds: SoTL 2018

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

In a world hungry for new ways to reach students, the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) Conference is an excellent opportunity for educators.. Read more

Ukuhlangana kweenkcubabuchopho: kwiNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda (SoTL 2018)

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research

Kwihlabathi elilangazelela iindlela ezintsha zokufikelela kubafundi, iNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda ibe lithuba elihle kakhulu kubafundisi-ntsapho lokuphonononga nokwabelana ngophando lwabo kwakunye nokucamngca ngeendlela zokufundisa. Inkomfa.. Read more