Archive for the 'Our languages' Category

NPIT4 – a conference for finding common ground in communication

Posted on June 26th, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Research

There is no nipping NPIT in the bud! This year, the 4th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT4) was held on African.. Read more

NPIT4 – ukufumana uthelelwano kunxibelelwano

Posted on June 26th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

Akukho ukukhutshwa komtshotsh’ iintomb’ zingeqhwabi! Okokuqala kumhlaba waseAfrika, i-4th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT4) ithe yabanjwa kwi-Stellenbosch Institute for Advanced Studies.. Read more

Black Panther clicks away

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

There is bad news and good news. The bad news is that you cannot go to Wakanda for a holiday. The good news is.. Read more

UBlack Panther uqiqiza eciciza okoko

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Kukho iindaba ezimbi nezimnandi. Ezimbi zezokuba awungekhe uye eWakanda uyokuchitha ikhefu. Ezimnandi zona zezokuba ungalufunda ulwimi lwaseWakanda ngoncedo lweZiko leeLwimi. Ukuba awuzithandi iimuvi ezingamakroti,.. Read more

AWS a hundred years young!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

The 11th, comprehensively updated edition of the Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), a title that means ‘Afrikaans word list and spelling rules’, was released.. Read more

Likhulu leminyaka ubudala!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Uhlelo lwe-11, oluhlaziyiweyo nolubanzi lweAfrikaanse Woordelys en Spelreëls (efinyezwa njenge-AWS), sisihloko esithetha ‘uluhlu lwamagama nemigaqo yopelo lwesiAfrikaans’, luthe lwapapashwa ekuqaleni kukaAgasti kulo nyaka. I-AWS.. Read more

Capitalisation of titles and proper names in Afrikaans and English: How does it work?

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Writing tips

Often people are unsure about the capitalisation of titles in Afrikaans and English. Should it be Prof De Villiers or prof De Villiers? An.. Read more

USuku lweNkcubeko: Ukubhiyozela unxibelelwano

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Ngomhla we-18 kuMeyi, abafundi abaphuma kwamanye amazwe ebezithabatha inxaxheba kwinkqubo yeZiko leeLwimi, i-Intensive English Programme (IEP), babhiyozela uSuku lweNkcubeko ngendlela eyodwa nethabathisekisayo phaya kwiziko.. Read more

Cultural Day: A celebration of connection

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

On 18 May, international students participating in the Language Centre’s Intensive English Programme (IEP) celebrated Cultural Day in a unique and exciting way at.. Read more

Amandla akhuselayo obulwimi-mbini

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

Yunivesiti ithile yase-Ithali yaxilonga iingqondo zamaqela ngamaqela abantu abaphethwe sisifo sokulahlekelwa yinkumbulo nesaziwa njenge-Alzheimer’s, oko kusenziwa njengenxalenye yophononongo. Isiqingatha kwabo bantu sasilwimi-mbini, ngeli lixa.. Read more