Archive for the 'Dialogos' Category

New premises for large part of Language Centre

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news

The Language Centre’s Director’s Office, Reading Lab, Writing Lab, Communication Lab, Language Learning Hub and Language Service kicked off 2018 in a new space.. Read more

Izakhiwo ezintsha eziyinxalenye yeZiko leeLwimi

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

IOfisi yomLawuli, iLebhu yokuFunda, iLebhu yokuBhala, iLebhu yokuNxibelelana, iLebhu yokuFunda uLwimi neeNkonzo zeeLwimi ziqale u-2018 kwindawo entsha eStellenbosch. Ngenxa yezizathu zolungiselelo lwenkxaso, iKlinikhi yoNcedo.. Read more

Black Panther clicks away

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

There is bad news and good news. The bad news is that you cannot go to Wakanda for a holiday. The good news is.. Read more

UBlack Panther uqiqiza eciciza okoko

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Kukho iindaba ezimbi nezimnandi. Ezimbi zezokuba awungekhe uye eWakanda uyokuchitha ikhefu. Ezimnandi zona zezokuba ungalufunda ulwimi lwaseWakanda ngoncedo lweZiko leeLwimi. Ukuba awuzithandi iimuvi ezingamakroti,.. Read more

Interpreters give 110% at 100% Stellenbosch Woordfees production

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news

What if statistics had faces? That was the driving question behind the 100% project, which started a decade ago in Germany. The project aims.. Read more

Iitoliki zizinikezele kangange-110% kumboniso we-100% Stellenbosch

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kungathini na ukuba iinkcukacha-manani bezinobuso? Lowo ngumbuzo obunqwanqwada iprojekthi i-100%, neyaqala kwiminyaka elishumi eyadlulayo eJamani. Le projekthi ijolise ekuboniseni esidlangalaleni abantu abalikhulu abavela kummandla.. Read more

Festschrift presented to retired director of Language Centre

Posted on February 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

On Thursday evening 8 February 2018, the Language Centre presented Prof Leon de Stadler with a hard copy of the Festschrift that honoured him.. Read more

The making of a Festschrift: Behind the scenes

Posted on February 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

They thought they knew what they signed up for when they decided to publish a Festschrift. Guest editors Dr Antoinette van der Merwe, Alta.. Read more

What does the Festschrift contain?

Posted on February 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

Twenty-two local and international authors contributed to the Festschrift in honour of Prof Leon de Stadler in the form of either articles or research.. Read more

Local book tsunami for International Literacy Day

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

In celebration of International Literacy Day at Stellenbosch University this year, the Reading Lab of the Language Centre instigatedt about a book tsunami in.. Read more