Archive for the 'Dialogos' Category

What does the Festschrift contain?

Posted on February 12th, 2018 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

Twenty-two local and international authors contributed to the Festschrift in honour of Prof Leon de Stadler in the form of either articles or research.. Read more

Local book tsunami for International Literacy Day

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

In celebration of International Literacy Day at Stellenbosch University this year, the Reading Lab of the Language Centre instigatedt about a book tsunami in.. Read more

Itsunami yalapha yeencwadi zosuku lwezizwe lobuChule bokuFunda nokuBhala

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kulo nyaka ngomhla we-11 kuSeptemba, iLebhu yokuFunda yeZiko leeLwimi yasungula itsunami yeencwadi phaya eNeelsie (iZiko labaFundi, iLangenhoven) ngenjongo yokubhiyozela uSuku lweZizwe lobuChule bokuFunda nokuBhala… Read more

Rocking the airwaves with MFM

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

“What is news?” “Watch your tone.” And “Don’t forget to feed your chickens!” These were a few of the challenges MFM presenters had to.. Read more

Iziko leeLwimi lishukumisa amaz’omoya neMFM

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

“Zithini iindaba?” “Lumkela imvakalo-zwi yakho.” Kanti “Ungalibal’ ukutyisa iinkukhu zakho!” Eli liqaqobana lemingeni abasasazi beMFM ekuye kwafuneka bejongene nayo kutsha nje xa bebe kwikhosi.. Read more

High standards and shortcuts reconciled

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

Part of being a professional editor or translator is understanding how to do the best possible work in the least amount of time. And.. Read more

Ukuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Enye into eyenza ukuba umntu abonakale engumhleli okanye umguquli oyingcaphephe kukwazi ukuqonda ukuba ungenziwa njani owona msebenzi usemgangathweni ngexeshana nje elingephi. Kwaye ukuze kwenzeke.. Read more

Why use a professional translator?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Writing tips

You have a finalised, polished text to share with your readers – and it needs to be available in more than one language. You.. Read more

Kutheni kumele usebenzise umguquli oqeqeshiweyo nje?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Writing tips

Unombhalo ophucukileyo, ogqibeleleyo ongabelana ngawo nabafundi bakho … kwaye kufuneka ubekho ngeelwimi ezininzi. Ungacela ugxa wakho olwimi-mbini ukuba awuguqule (yibamb’ apho), okanye ungacela umguquli.. Read more

A research kaleidoscope at the Language Centre

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

Research and publishing research findings are essential for an academic institution to build its reputation and credibility. At the Language Centre, our research also.. Read more