Archive for the 'Dialogos' Category

Itsunami yalapha yeencwadi zosuku lwezizwe lobuChule bokuFunda nokuBhala

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kulo nyaka ngomhla we-11 kuSeptemba, iLebhu yokuFunda yeZiko leeLwimi yasungula itsunami yeencwadi phaya eNeelsie (iZiko labaFundi, iLangenhoven) ngenjongo yokubhiyozela uSuku lweZizwe lobuChule bokuFunda nokuBhala… Read more

Rocking the airwaves with MFM

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

“What is news?” “Watch your tone.” And “Don’t forget to feed your chickens!” These were a few of the challenges MFM presenters had to.. Read more

Iziko leeLwimi lishukumisa amaz’omoya neMFM

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

“Zithini iindaba?” “Lumkela imvakalo-zwi yakho.” Kanti “Ungalibal’ ukutyisa iinkukhu zakho!” Eli liqaqobana lemingeni abasasazi beMFM ekuye kwafuneka bejongene nayo kutsha nje xa bebe kwikhosi.. Read more

High standards and shortcuts reconciled

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

Part of being a professional editor or translator is understanding how to do the best possible work in the least amount of time. And.. Read more

Ukuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Enye into eyenza ukuba umntu abonakale engumhleli okanye umguquli oyingcaphephe kukwazi ukuqonda ukuba ungenziwa njani owona msebenzi usemgangathweni ngexeshana nje elingephi. Kwaye ukuze kwenzeke.. Read more

Why use a professional translator?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Writing tips

You have a finalised, polished text to share with your readers – and it needs to be available in more than one language. You.. Read more

Kutheni kumele usebenzise umguquli oqeqeshiweyo nje?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Writing tips

Unombhalo ophucukileyo, ogqibeleleyo ongabelana ngawo nabafundi bakho … kwaye kufuneka ubekho ngeelwimi ezininzi. Ungacela ugxa wakho olwimi-mbini ukuba awuguqule (yibamb’ apho), okanye ungacela umguquli.. Read more

A research kaleidoscope at the Language Centre

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

Research and publishing research findings are essential for an academic institution to build its reputation and credibility. At the Language Centre, our research also.. Read more

AWS a hundred years young!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

The 11th, comprehensively updated edition of the Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), a title that means ‘Afrikaans word list and spelling rules’, was released.. Read more

Likhulu leminyaka ubudala!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Uhlelo lwe-11, oluhlaziyiweyo nolubanzi lweAfrikaanse Woordelys en Spelreëls (efinyezwa njenge-AWS), sisihloko esithetha ‘uluhlu lwamagama nemigaqo yopelo lwesiAfrikaans’, luthe lwapapashwa ekuqaleni kukaAgasti kulo nyaka. I-AWS.. Read more