Archive for the 'Dialogos' Category

Book chests enchant children

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news

In the previous edition of Dialogos, we reported on how a boerewors roll sale could contribute to multilingualism. Now we’re tracking that project’s progress… Read more

Iityesi zeencwadi ziyolisa abantwana

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kupapasho lokugqibela leDialogos, sachaza indlela iqebengwana elinebhurevosi esinganegalelo ngayo kwiphulo losetyenziso lweelwimi ezininzi. Ngoku sichaza umgama osele uhanjwe yiloo projekthi. Ngomhla wama-20 kuEpreli, iVriende.. Read more

Capitalisation of titles and proper names in Afrikaans and English: How does it work?

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Writing tips

Often people are unsure about the capitalisation of titles in Afrikaans and English. Should it be Prof De Villiers or prof De Villiers? An.. Read more

USuku lweNkcubeko: Ukubhiyozela unxibelelwano

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Ngomhla we-18 kuMeyi, abafundi abaphuma kwamanye amazwe ebezithabatha inxaxheba kwinkqubo yeZiko leeLwimi, i-Intensive English Programme (IEP), babhiyozela uSuku lweNkcubeko ngendlela eyodwa nethabathisekisayo phaya kwiziko.. Read more

Cultural Day: A celebration of connection

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

On 18 May, international students participating in the Language Centre’s Intensive English Programme (IEP) celebrated Cultural Day in a unique and exciting way at.. Read more

Amandla akhuselayo obulwimi-mbini

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

Yunivesiti ithile yase-Ithali yaxilonga iingqondo zamaqela ngamaqela abantu abaphethwe sisifo sokulahlekelwa yinkumbulo nesaziwa njenge-Alzheimer’s, oko kusenziwa njengenxalenye yophononongo. Isiqingatha kwabo bantu sasilwimi-mbini, ngeli lixa.. Read more

The protective power of bilingualism

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages

A university in Italy scanned the brains of dozens of patients with Alzheimer’s disease as part of a study. Half of them spoke at.. Read more

‘U’ or ‘jy’ and ‘jou’: How does one choose in Afrikaans?

Posted on March 14th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages

The English personal pronoun ‘you’ is an incredibly versatile little word: one could use it to indicate second person singular or plural, and it.. Read more

Iityesi zeencwadi ezifumaneke ngokuthengisa amaqebengwana anebhurevosi

Posted on March 14th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

KwiYunivesiti yaseStellenbosch, ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kubaluleke kakhulu. I-Vriende van Afrikaans, iZiko leeLwimi kunye nendawo yokuhlala abafundi i-Academia siye sahlanganyela ukusungula le projekthi ngelithi.. Read more

Book chests for schools realised by selling boerewors rolls

Posted on March 14th, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news

At SU, promoting multilingualism is very important. Vriende van Afrikaans, the Language Centre and the residence Academia therefore joined forces to launch the project.. Read more