Archive for the 'Dialogos' Category

High standards and shortcuts reconciled

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Dialogos

Part of being a professional editor or translator is understanding how to do the best possible work in the least amount of time. And.. Read more

Ukuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Enye into eyenza ukuba umntu abonakale engumhleli okanye umguquli oyingcaphephe kukwazi ukuqonda ukuba ungenziwa njani owona msebenzi usemgangathweni ngexeshana nje elingephi. Kwaye ukuze kwenzeke.. Read more

Why use a professional translator?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Writing tips

You have a finalised, polished text to share with your readers – and it needs to be available in more than one language. You.. Read more

Kutheni kumele usebenzise umguquli oqeqeshiweyo nje?

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Writing tips

Unombhalo ophucukileyo, ogqibeleleyo ongabelana ngawo nabafundi bakho … kwaye kufuneka ubekho ngeelwimi ezininzi. Ungacela ugxa wakho olwimi-mbini ukuba awuguqule (yibamb’ apho), okanye ungacela umguquli.. Read more

A research kaleidoscope at the Language Centre

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

Research and publishing research findings are essential for an academic institution to build its reputation and credibility. At the Language Centre, our research also.. Read more

AWS a hundred years young!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news

The 11th, comprehensively updated edition of the Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS), a title that means ‘Afrikaans word list and spelling rules’, was released.. Read more

Likhulu leminyaka ubudala!

Posted on August 21st, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Uhlelo lwe-11, oluhlaziyiweyo nolubanzi lweAfrikaanse Woordelys en Spelreëls (efinyezwa njenge-AWS), sisihloko esithetha ‘uluhlu lwamagama nemigaqo yopelo lwesiAfrikaans’, luthe lwapapashwa ekuqaleni kukaAgasti kulo nyaka. I-AWS.. Read more

Book chests enchant children

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Recent news

In the previous edition of Dialogos, we reported on how a boerewors roll sale could contribute to multilingualism. Now we’re tracking that project’s progress… Read more

Iityesi zeencwadi ziyolisa abantwana

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kupapasho lokugqibela leDialogos, sachaza indlela iqebengwana elinebhurevosi esinganegalelo ngayo kwiphulo losetyenziso lweelwimi ezininzi. Ngoku sichaza umgama osele uhanjwe yiloo projekthi. Ngomhla wama-20 kuEpreli, iVriende.. Read more

Capitalisation of titles and proper names in Afrikaans and English: How does it work?

Posted on June 12th, 2017 · Posted in Dialogos, Our languages, Writing tips

Often people are unsure about the capitalisation of titles in Afrikaans and English. Should it be Prof De Villiers or prof De Villiers? An.. Read more