Archive for the 'Writing Lab' Category

So, what does the Language Centre actually do?

Posted on March 5th, 2020 · Posted in Comms Lab, Dialogos, Our languages, Plain Language, Recent news, Writing Lab

The Language Centre is a vibrant hub for students, staff and clients who require language and communication assistance. One of our most important jobs.. Read more

Ke, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi?

Posted on March 5th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news, Writing Lab

Iziko leeLwimi yindawo ezele ludlamko yabafundi, abasebenzi nabaxumi abadinga uncedo kwezeelwimi nezonxibelelwano. Omnye weyona misebenzi yethu ibalulekileyo kukunceda abafundi ukuba bakwazi ukuthetha ngokwaseyunivesithi. Nangona.. Read more

Writing lab honours retired co-founder

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

Sharifa Daniels, one of the founding staff members of the Writing Lab of the Language Centre, retired in 2018, after nearly 17 years of.. Read more

Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo.. Read more

It’s golden, but awkward

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Writing Lab

To many, the festive season and family gatherings go hand in hand. At the same time, it’s an unwritten rule that you are bound.. Read more

Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

NgoJuni kulo nyaka, amalungu abasebenzi beZiko leeLwimi abali-15 abamanxandanxanda bebhala uphando lwabo bathe banethuba lokuzinza eMount Fleur, kwintaba yokuhlehlela ekumaphandle aseStellenbosch, ukuze babhale, batye,.. Read more

Report back on the first South African Consultants’ Day, 30 July 2015

Posted on November 23rd, 2015 · Posted in Writing Lab

On 30 July, 2015, Stellenbosch University Language Centre hosted the first South African national writing consultants’ day. Writing consultants from 11 South African universities.. Read more