Archive for the 'Writing Lab' Category

Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

NgoJuni kulo nyaka, amalungu abasebenzi beZiko leeLwimi abali-15 abamanxandanxanda bebhala uphando lwabo bathe banethuba lokuzinza eMount Fleur, kwintaba yokuhlehlela ekumaphandle aseStellenbosch, ukuze babhale, batye,.. Read more

Report back on the first South African Consultants’ Day, 30 July 2015

Posted on November 23rd, 2015 · Posted in Writing Lab

On 30 July, 2015, Stellenbosch University Language Centre hosted the first South African national writing consultants’ day. Writing consultants from 11 South African universities.. Read more