Archive for the 'Articles in isiXhosa' Category

Ingaba ubulwimi-ninzi bubonakala kanjani kwiYunivesithi yaseStellenbosch?

Posted on November 13th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

“Ukuthetha iilwimi ezininzi kwabantwana abaselula kubhentsisa ukukhuthaza nokuphuhlisa izakhono zokuqiqa, ukwazi ukusombulula iingxaki nokuqonda kwaba bantwana ukuntsonkatha nokwalamana kwezinto. Ebudaleni, ukuthetha iilwimi ezininzi kungalwa.. Read more

Ngothando lokufunda!

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

IZiko leeLwimi liyazithanda iincwadi kwaye liyazingca ngokukhuthaza ukwazi ukufunda. Singathanda ukukuchazela ukuba sinxibelelene njani noluntu ngokubanzi kulo nyaka ngeencwadi neeseshoni zokufunda. NgoJulayi kulo nyaka,.. Read more

Ukuhlangana kweenkcubabuchopho: kwiNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda (SoTL 2018)

Posted on November 12th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research

Kwihlabathi elilangazelela iindlela ezintsha zokufikelela kubafundi, iNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda ibe lithuba elihle kakhulu kubafundisi-ntsapho lokuphonononga nokwabelana ngophando lwabo kwakunye nokucamngca ngeendlela zokufundisa. Inkomfa.. Read more

UmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kulo nyaka, abafundi besiKolo seSekondari ePhezulu iKylemore bebenoSuku lokuBhiyozela uMandela abaya kuhlala belikhumbula. Ekunye neZiko loLwimi, amacandelo ahlukeneyo ase-SU athe achitha ixesha kwesi sikolo.. Read more

ILebhu iComms iququzelela ukuthetha esidlangalaleni kumaqonga ahlukeneyo

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Ukuthetha esidlangalaleni sisakhono esingafundwa de ube yingcaphephe kuso! Ngowe-8 Agasti, iLebhu iComms yeZiko leeLwimi kunye neStellenbosch Toastmaster Club zabambisana ngokusindleka intlanganiso yokulinganisa iinjoli zemicimbi.. Read more

Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

NgoJuni kulo nyaka, amalungu abasebenzi beZiko leeLwimi abali-15 abamanxandanxanda bebhala uphando lwabo bathe banethuba lokuzinza eMount Fleur, kwintaba yokuhlehlela ekumaphandle aseStellenbosch, ukuze babhale, batye,.. Read more

NPIT4 – ukufumana uthelelwano kunxibelelwano

Posted on June 26th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

Akukho ukukhutshwa komtshotsh’ iintomb’ zingeqhwabi! Okokuqala kumhlaba waseAfrika, i-4th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT4) ithe yabanjwa kwi-Stellenbosch Institute for Advanced Studies.. Read more

Izakhiwo ezintsha eziyinxalenye yeZiko leeLwimi

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

IOfisi yomLawuli, iLebhu yokuFunda, iLebhu yokuBhala, iLebhu yokuNxibelelana, iLebhu yokuFunda uLwimi neeNkonzo zeeLwimi ziqale u-2018 kwindawo entsha eStellenbosch. Ngenxa yezizathu zolungiselelo lwenkxaso, iKlinikhi yoNcedo.. Read more

UBlack Panther uqiqiza eciciza okoko

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Kukho iindaba ezimbi nezimnandi. Ezimbi zezokuba awungekhe uye eWakanda uyokuchitha ikhefu. Ezimnandi zona zezokuba ungalufunda ulwimi lwaseWakanda ngoncedo lweZiko leeLwimi. Ukuba awuzithandi iimuvi ezingamakroti,.. Read more

Iitoliki zizinikezele kangange-110% kumboniso we-100% Stellenbosch

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kungathini na ukuba iinkcukacha-manani bezinobuso? Lowo ngumbuzo obunqwanqwada iprojekthi i-100%, neyaqala kwiminyaka elishumi eyadlulayo eJamani. Le projekthi ijolise ekuboniseni esidlangalaleni abantu abalikhulu abavela kummandla.. Read more