Archive for the 'Articles in isiXhosa' Category

UmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kulo nyaka, abafundi besiKolo seSekondari ePhezulu iKylemore bebenoSuku lokuBhiyozela uMandela abaya kuhlala belikhumbula. Ekunye neZiko loLwimi, amacandelo ahlukeneyo ase-SU athe achitha ixesha kwesi sikolo.. Read more

ILebhu iComms iququzelela ukuthetha esidlangalaleni kumaqonga ahlukeneyo

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Ukuthetha esidlangalaleni sisakhono esingafundwa de ube yingcaphephe kuso! Ngowe-8 Agasti, iLebhu iComms yeZiko leeLwimi kunye neStellenbosch Toastmaster Club zabambisana ngokusindleka intlanganiso yokulinganisa iinjoli zemicimbi.. Read more

Amathuba neendawo zokubhala ngokweakhademikhi kwiZiko leeLwimi

Posted on September 3rd, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

NgoJuni kulo nyaka, amalungu abasebenzi beZiko leeLwimi abali-15 abamanxandanxanda bebhala uphando lwabo bathe banethuba lokuzinza eMount Fleur, kwintaba yokuhlehlela ekumaphandle aseStellenbosch, ukuze babhale, batye,.. Read more

NPIT4 – ukufumana uthelelwano kunxibelelwano

Posted on June 26th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

Akukho ukukhutshwa komtshotsh’ iintomb’ zingeqhwabi! Okokuqala kumhlaba waseAfrika, i-4th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT4) ithe yabanjwa kwi-Stellenbosch Institute for Advanced Studies.. Read more

Izakhiwo ezintsha eziyinxalenye yeZiko leeLwimi

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

IOfisi yomLawuli, iLebhu yokuFunda, iLebhu yokuBhala, iLebhu yokuNxibelelana, iLebhu yokuFunda uLwimi neeNkonzo zeeLwimi ziqale u-2018 kwindawo entsha eStellenbosch. Ngenxa yezizathu zolungiselelo lwenkxaso, iKlinikhi yoNcedo.. Read more

UBlack Panther uqiqiza eciciza okoko

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Kukho iindaba ezimbi nezimnandi. Ezimbi zezokuba awungekhe uye eWakanda uyokuchitha ikhefu. Ezimnandi zona zezokuba ungalufunda ulwimi lwaseWakanda ngoncedo lweZiko leeLwimi. Ukuba awuzithandi iimuvi ezingamakroti,.. Read more

Iitoliki zizinikezele kangange-110% kumboniso we-100% Stellenbosch

Posted on April 16th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kungathini na ukuba iinkcukacha-manani bezinobuso? Lowo ngumbuzo obunqwanqwada iprojekthi i-100%, neyaqala kwiminyaka elishumi eyadlulayo eJamani. Le projekthi ijolise ekuboniseni esidlangalaleni abantu abalikhulu abavela kummandla.. Read more

Itsunami yalapha yeencwadi zosuku lwezizwe lobuChule bokuFunda nokuBhala

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kulo nyaka ngomhla we-11 kuSeptemba, iLebhu yokuFunda yeZiko leeLwimi yasungula itsunami yeencwadi phaya eNeelsie (iZiko labaFundi, iLangenhoven) ngenjongo yokubhiyozela uSuku lweZizwe lobuChule bokuFunda nokuBhala… Read more

Iziko leeLwimi lishukumisa amaz’omoya neMFM

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

“Zithini iindaba?” “Lumkela imvakalo-zwi yakho.” Kanti “Ungalibal’ ukutyisa iinkukhu zakho!” Eli liqaqobana lemingeni abasasazi beMFM ekuye kwafuneka bejongene nayo kutsha nje xa bebe kwikhosi.. Read more

Ukuvumelanisa ukwenza okusemgangathweni nokwenza uphela-sonwabe

Posted on November 20th, 2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Enye into eyenza ukuba umntu abonakale engumhleli okanye umguquli oyingcaphephe kukwazi ukuqonda ukuba ungenziwa njani owona msebenzi usemgangathweni ngexeshana nje elingephi. Kwaye ukuze kwenzeke.. Read more