Archive for the 'Articles in isiXhosa' Category

Ke, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi?

Posted on March 5th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news, Writing Lab

Iziko leeLwimi yindawo ezele ludlamko yabafundi, abasebenzi nabaxumi abadinga uncedo kwezeelwimi nezonxibelelwano. Omnye weyona misebenzi yethu ibalulekileyo kukunceda abafundi ukuba bakwazi ukuthetha ngokwaseyunivesithi. Nangona.. Read more

Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo.. Read more

Utoliko kwi-Woordfees

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

Ukuba iliso lakho besele lidibene nencwadana ye-Woordfees yalo nyaka – nje ngabalandeli be-Woordfees abaninzi – ungabe ubukhe wadibana nentengiso yeZiko leeLwimi kunye neengcebiso zokubuza.. Read more

Nangona kuncomeka nje ukuthi cwaka, maxawambi kungangonwabisi

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

Kwabaninzi ixesha lemibhiyozo yangeeholide zehlobo lihambisana kunye neentlangano zosapho. Kwangaxeshanye, kungumthetho ongabhalwanga ukuba uzakuphikisana nesalamane esingasondelanga kuwe okanye – okubi nangakumbi –nisuke nje niphelelwe.. Read more

IPhakama ilungiselelwe ukwazi ukubhala nokufunda kwezemfundo

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Research

Kulo nyaka, abahlohli bakwiZiko leeLwimi, abeKhemistri nabeZakhono kwiKhompyutha bamisele iprowujekthi entsha kraca engentsebenziswano. Badibanise iintloko ukuze banike amandla ongezelekileyo kwimodyuli yeZiko leeLwimi engokwazi ukufunda.. Read more

Iphulo elingeelwimi elijoliswe kubafundi abasuka kumazwe angaphandle

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

Abafundi abasuka kumazwe angaphandle abanomnqweno wokuphucula ulwazi lwabo lolwimi lwesiNgesi banethuba lokubhalisa kwiNkqubo eNzulu yesiNgesi yeZiko leeLwimi (IEP). Le nkqubo ikhuthaza abafundi abakumanqanaba ohlukeneyo.. Read more

Indibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

USanet de Jager, oyitoliki yeZiko lezeeLwimi, uye wathabatha inxaxheba kwiprowujekthi yeYunivesithi engokhenketho, ekunjongo yayo ikukuba abafundi nabasebenzi base-SU bathabathe inxaxheba kwiinkqubo ezingotshintshelwano kwinqanaba lehlabathi.. Read more

ITsunami yeeNcwadi: Iprowujekthi enje ngelona liza likhulu elakha labakhona

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

“Kulo nyaka kuye kwasala iincwadi ezenza isiqingatha sebhokisi kuphela emva kweTsunami yeeNcwadi,” kutsho uGqr Vernita Beukes, ongumhlohli wakwiZiko leeLwimi nokwangumququzeleli weTsunami yeeNcwadi yeZiko yarhoqo.. Read more

Sithu huntshu kulwimi lwesithandathu olusanda kongezelelwa kuVimba wethu weeLwimi

Posted on June 25th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kunqabile ukuba sifumane isicelo esivela kumntu ofuna ukuza eMzantsi Afrika iinyanga ezintathu azokufunda isiAfrikansi. Kodwa oku kwenzekile kutsha nje. U-Wietse Hilverda, usomashishini waseDatshi ohleli.. Read more

Izixhobo zolwimi ezenzelwe izithethi ezingamaciko okuthetha

Posted on June 25th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kulo nyaka ngenyanga kaTshazimpuzi, isichazimagama sesiAfrikansi esiquka konke ngokubanzi esiyimiqulu ngemiqulu nesigama lithi Woordeboek van die Afrikaanse Taal (i-WAT), sikhuphe umqulu waso weshumi elinesihlanu,.. Read more