Archive for the 'Articles in isiXhosa' Category

Iphulo elingeelwimi elijoliswe kubafundi abasuka kumazwe angaphandle

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

Abafundi abasuka kumazwe angaphandle abanomnqweno wokuphucula ulwazi lwabo lolwimi lwesiNgesi banethuba lokubhalisa kwiNkqubo eNzulu yesiNgesi yeZiko leeLwimi (IEP). Le nkqubo ikhuthaza abafundi abakumanqanaba ohlukeneyo.. Read more

Indibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

USanet de Jager, oyitoliki yeZiko lezeeLwimi, uye wathabatha inxaxheba kwiprowujekthi yeYunivesithi engokhenketho, ekunjongo yayo ikukuba abafundi nabasebenzi base-SU bathabathe inxaxheba kwiinkqubo ezingotshintshelwano kwinqanaba lehlabathi.. Read more

ITsunami yeeNcwadi: Iprowujekthi enje ngelona liza likhulu elakha labakhona

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

“Kulo nyaka kuye kwasala iincwadi ezenza isiqingatha sebhokisi kuphela emva kweTsunami yeeNcwadi,” kutsho uGqr Vernita Beukes, ongumhlohli wakwiZiko leeLwimi nokwangumququzeleli weTsunami yeeNcwadi yeZiko yarhoqo.. Read more

Sithu huntshu kulwimi lwesithandathu olusanda kongezelelwa kuVimba wethu weeLwimi

Posted on June 25th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kunqabile ukuba sifumane isicelo esivela kumntu ofuna ukuza eMzantsi Afrika iinyanga ezintathu azokufunda isiAfrikansi. Kodwa oku kwenzekile kutsha nje. U-Wietse Hilverda, usomashishini waseDatshi ohleli.. Read more

Izixhobo zolwimi ezenzelwe izithethi ezingamaciko okuthetha

Posted on June 25th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos

Kulo nyaka ngenyanga kaTshazimpuzi, isichazimagama sesiAfrikansi esiquka konke ngokubanzi esiyimiqulu ngemiqulu nesigama lithi Woordeboek van die Afrikaanse Taal (i-WAT), sikhuphe umqulu waso weshumi elinesihlanu,.. Read more

Babambe ngolwimi abalusebenzisayo

Posted on June 25th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

Kungxamisekile! Kusuka kumbutho owaziwa kakhulu! Shukuma ngoku! Mhlawumbi yinkohliso … Ukuba usebenzela inkampani enkulu, kungenzeka ukuba ukhe wazifumana ii-imeyili ezisuka kwisebe le-IT, ezikulumkisayo ngohlaselo.. Read more

Ikhaya lesibini kuNjing. wolwimi lwesiDatshi

Posted on April 4th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

UMzantsi Afrika uhleli ulilizwe elisoloko linomtsalane kuye, utsho uNjing. Carel Jansen, umenziphando weZiko leeLwimi, obelapha kwakhona ngoMatshi esuka eNetherlands. Yiyo loo nto ethe walitsibela.. Read more

Ngumqondiso!

Posted on April 4th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages

I-MI(SA), yenze umboniso kwiWoordfees 2019, ingumboniso okhuthazayo wethiyetha. Ingumculo oqulathe imas entlandluntathu: iMissa Luba (Imas yaseLatini imiselwe kwiintlobo ezintathu zemiculo ezisuka eDemocratic Republic of.. Read more

Ibali elifikelelekayo kubantwana abaziZithulu nakubantwana abevayo

Posted on April 4th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

ISebe leZifundo zeeLwimi Jikelele leYunivesithi yaseStellenbosch liqalise iprojekthi ebandakanya ibali labantwana lokuba izithethi ezisencinci zeelwimi ezahlukeneyo, abasebenzisi abangabantwana boLwimi lweZandla loMzantsi Afrika (i-SASL) kunye.. Read more

Ingaba ubulwimi-ninzi bubonakala kanjani kwiYunivesithi yaseStellenbosch?

Posted on November 13th, 2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

“Ukuthetha iilwimi ezininzi kwabantwana abaselula kubhentsisa ukukhuthaza nokuphuhlisa izakhono zokuqiqa, ukwazi ukusombulula iingxaki nokuqonda kwaba bantwana ukuntsonkatha nokwalamana kwezinto. Ebudaleni, ukuthetha iilwimi ezininzi kungalwa.. Read more