Archive for the 'Research' Category

Writing lab honours retired co-founder

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

Sharifa Daniels, one of the founding staff members of the Writing Lab of the Language Centre, retired in 2018, after nearly 17 years of.. Read more

Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo.. Read more

Welcome to our interpreting world

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research

An experiential interpreting workshop – that’s what the research team of the Language Centre’s Interpreting Service came up with this year for the University’s.. Read more

Wamkelekile kweyethu imo yotoliko

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research

Iwekhshophu yotokilo engamava – leyo yinto ethe yeza neqela lophandonzulu leeNkonzo zoToliko kwiZiko leeLwimi ukulungiselela iNkomfa yeYunivesithi yarhoqo ngonyaka engeMfundo ngokuFundisa nokuFunda (SoTL) ngowama-29.. Read more

Phakama for academic literacy

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Recent news, Research

This year, lecturers from the Language Centre, Chemistry and Computer Skills launched a brand new and exciting collaboration project. They joined forces to give.. Read more

IPhakama ilungiselelwe ukwazi ukubhala nokufunda kwezemfundo

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Research

Kulo nyaka, abahlohli bakwiZiko leeLwimi, abeKhemistri nabeZakhono kwiKhompyutha bamisele iprowujekthi entsha kraca engentsebenziswano. Badibanise iintloko ukuze banike amandla ongezelekileyo kwimodyuli yeZiko leeLwimi engokwazi ukufunda.. Read more

A contemplation of living translation and interpreting on our doorstep

Posted on November 27th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research

In September, one of the biggest triennial events on the global translation studies calendar took place in Stellenbosch: the ninth Congress of the European.. Read more

A mosaic of experiences at the oldest university in the world

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research

Sanet de Jager, a Language Centre interpreter, took part in the University’s mobility project, through which SU students and staff can participate in exchange.. Read more

Indibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi

Posted on September 17th, 2019 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Research

USanet de Jager, oyitoliki yeZiko lezeeLwimi, uye wathabatha inxaxheba kwiprowujekthi yeYunivesithi engokhenketho, ekunjongo yayo ikukuba abafundi nabasebenzi base-SU bathabathe inxaxheba kwiinkqubo ezingotshintshelwano kwinqanaba lehlabathi.. Read more

Language resources for savvy speakers

Posted on June 25th, 2019 · Posted in Dialogos, Our languages, Recent news, Research, Terminology, Writing tips

In April of this year, the comprehensive, multi-volume Afrikaans dictionary the Woordeboek van die Afrikaanse Taal (the WAT) released its fifteenth volume, representing the.. Read more