Iityesi zeencwadi ezifumaneke ngokuthengisa izonkana zebhurvors

Posted on 14/03/2017 · Posted in Dialogos, Recent news

Kuthi apha kwiYunivesiti yase-Stellenbosch ukukuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kubaluleke kakhulu.

Ke ngoko siyi-Vriende van Afrikaans, iZiko leeLwimi kunye nomzi i-Academia siye sahlanganyela ukusungula leprojekthi ngelithi “Zihluthise ngesonkana sebhurvorsi, uhluthise ityesi yeencwadi”, projekthi leyo siyithengisele amatikiti ezonkana zebhurvors ukususela phaya ekuqaleni kukaFebruwari. Le projekthi ibijolise ekuqokeleleni imali yokunikela ngeetyesi zeencwadi ezixabisa ama-R7 500 inye kwizikolo zamabanga aphantsi. Iityesi ezo zineencwadi zokufunda ezilula zesiAfrikaansi, isiNgesi nesiXhosa, kwaye zingasetyenziswa nanjengamathala eencwadi ahambayo.

NgoLwesihlanu lomhla we-10 kuMatshi – usuku lwezonkana zebhurvors – abaphuma kumzi i-Academia babasa kwangoko. Yavakala ihlihliza ivors emlilweni ngelixa zona ezo zonkana zininzi zathanjiswa ibhotolo ngokukhawuleza. Lona itswele eligcadiweyo eladityaniselwa apho ngomnye wethu laliginyisa ingwiqi. Abanamatikiti babeqokelela izonkana zabo zebhurvors benze umngcelele phaya enamba-7 kwisitalato iBhosman phakathi kwentsimbi yokuqala neyesibini emva kwemini.

Bonke ababethabatha inxaxheba bayonwabela ngokungenambaliso le projekthi. NgoLwesihlanu emva kwemini izityudini nabasebenzi, bediniwe kambe bevuyile, bagoduka besazi ukuba bancede izikolo ekufumaneni ityesi yeencwadi – tyesi leyo yayiphuphuma ziincwadi ezintle zokufundwa ngoongqondo zisakhulayo.

Ukuza kuthi ga ngoko, le projekthi ibe neetyesi zeencwadi ezimbini: enye iphuma kwizityudini nabaphathi base-Academia, yaza enye yaphuma njengesipho esivela kwi-Vriende van Afrikaans, njengoko loo mbutho wawuthembise ngelithi uya kunikela ngetyesi enye ngombutho ngamnye othe wakhupha ityesi kule projekthi. Umzi waseDagbreek ukunye neMGD (Matie Community Service), waqokelelwa ama-R4 434 ngaphezulu, mali leyo iza kongezwa kungekudala ngomnye umcimbi wezonkana zebhurvors ukuze kubonelelwe nezinye izikolo ngeetyesi zeencwadi. Ingazikuphelela apho ke le nto! Eli qela liceba ezinye iiprojekthi eziya kuba yinzuzo ezikolweni. Eyokuqala kuzo iya kuba ziindibano zokufundela abafundi iincwadi.