Kutheni kumele usebenzise umguquli oqeqeshiweyo nje?

Posted on 21/08/2017 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Writing tips

Unombhalo ophucukileyo, ogqibeleleyo ongabelana ngawo nabafundi bakho … kwaye kufuneka ubekho ngeelwimi ezininzi. Ungacela ugxa wakho olwimi-mbini ukuba awuguqule (yibamb’ apho), okanye ungacela umguquli oqeqeshiweyo ukuba akwenzele lo msebenzi.

Kutheni kumele ukhethe umguquli oqeqeshiweyo?

  • Umguquli oqeqeshiweyo ngumntu oqeqeshwe kubugcisa bokudlulisela intsingiselo yomyalezo ukusuka kolunye ulwimi ukuya kolunye. Oku kuthetha ukuba uyakwazi ukujongana nemiba yesimbo, ubhalo, isigama kunye nokuntsonkotha kwentsingiselo kumbhalo lowo. Uqeqesho namava akhe amfundise ukuba enze izigqibo eziqiqileyo zoguqulo ukuqinisekisa ukuba umbhalo oguquliweyo udlulisa umyalezo ofanayo nalowo ukumbhalo-ngqangi wakho.
  • Umguquli oqeqeshiweyo ukwa yincutshe kasozilwimi, ke ngoko, uya kulindela uguqulelo olungenaziphene, kunye nombhalo ongafundeki ngokungathi uguquliwe. Ukongeza koko, umguquli oqeqeshiweyo uya kuzama ngandlela zonke ukuba angashiyi okanye ongeze nantoni na ngelixa aguqulayo.
  • Abaguquli abaqeqeshiweyo badla ngokuba ngamalungu ombutho wabaqeqeshiweyo, njenge-SATI (i-South African Translators’ Institute). Ubulungu obuhlaziyiweyo bubenza basoloko beqhagamshelana nabanye abaguquli abaqeqeshiweyo, bubanika amathuba okufunda iindlela zokuguqula ezingcono kule ndima kwaye bubenza bafikelele kuthungelwano lolwazi olumalunga nesigama, imigaqo nemithombo yolwimi. Ubulungu buthetha ukuba bazibophelela kwimigaqo yokuziphatha yabaqeqeshiweyo emele imigangatho esesikweni yokwenza umsebenzi ngokukhethekileyo nangekhwaliti.
  • Umguquli oqeqeshiweyo uyakukwenza ubonakale njengolungileyo eluntwini. Ukongeza kudluliso lomyalezo, umbhalo oguqulwe kakuhle uxelela abafundi bakho ukuba uyabahlonipha kwaye wena unobuchule bokubhala kwaye uthembekile.

Ke ngoko iya kuba ngowuphi? Ugxa wakho olwimi-mbini oya kulahlekwa ngumxholo xa eguqula ze alahlekise abafundi bakho, okanye umguquli oqeqeshekileyo noyingcaphephe oya kukudlulisela umyalezo wakho ovakalayo ngendlela ofuna ngayo?