UBlack Panther uqiqiza eciciza okoko

Posted on 16/04/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Our languages, Recent news

Kukho iindaba ezimbi nezimnandi. Ezimbi zezokuba awungekhe uye eWakanda uyokuchitha ikhefu. Ezimnandi zona zezokuba ungalufunda ulwimi lwaseWakanda ngoncedo lweZiko leeLwimi.

Ukuba awuzithandi iimuvi ezingamakroti, kungayimfuneko ukuba ucaciselwe. IWakanda lilizwe lasentsomini lekroti elinemiMangaliso uBlack Panther, ongumlinganiswa ophambili kwimuvi esandula ukukhutshwa ekwanelo gama. Siyabulela ngentlaninge yezandi zentsimbi zasentsomini, iWakanda inobona buchwepheshe buphambili ehlabathini.

Loluphi na ulwimi abaluthetha kweli lizwe lineenqwelomoya zasemajukujukwini nezitshitshilizayo?

SisiXhosa.

Nangona abantu baseWakanda bethetha isiNgesi xa befuna (ukucaphula intetho yomlinganiswa uOkoye), ukusetyenziswa kwesiXhosa kuthungelana neziqendu ngendlela apha ababukeli beshiyeka bengenamathandabuzo ukuba lulwimi abantu baseWakanda abalusebenzisayo – xa beceba amaqhinga okanye bethetha nababathandayo.

Ukusebenzisa ulwimi olukhoyo yinto engaqhelekanga kwiimuvi zenzululwazi zasentsomini nezimangalisayo kumboniso-bhanyabhanya, nalapho kusoloko kusetyenziswa ulwimi oluqanjiweyo (cinga ngeKlingon kwiimuvi ze-Star Trek, isiNa’vi ku-Avatar nesiDothraki kudederhu lwemiboniso yeemuvi i-Game of Thrones).

Ukusetyenziswa kwesiXhosa kwihlabathi lemiMangaliso kungenxa kaJohn Kani, odlala uKumkani uT’Chaka ku-Captain America: Civil War noBlack Panther, esebenzisa ubuncikane besiphiwo sokwenza imimangaliso. Le ngqanga kubalinganisi boMzantsi Afrika yaxoxa ngokuncamisayo – njengokuba amarhe esitsho – ukuba umlinganiswa wakhe akasayi kuthetha isiNgesi nonyana wakhe wasemuvini, uT’Challa (odlalwa nguChadwick Boseman). UKani uqambe izivakalisi zesiXhosa kwaye uBoseman, nokhe wasebenza eMzantsi Afrika kwixa elidlulileyo esebenza neqela elenza iifilimu loMzantsi Afrika, ubesazi ngokwaneleyo eso siXhosa ukuba akwazi ukuphendula. Isiqendu eso sivela sisihle kakhulu. Ke kungako oko ulwimi lwabantu abangaphezu kwezigidi ezisi-8 boMzantsi Afrika luye lwalulwimi lwaseWakanda.   

Phambili ngesiXhosa, phambili!

Marvel superhero, Black Panther

Marvel superhero, Black Panther