Izakhiwo ezintsha eziyinxalenye yeZiko leeLwimi

Posted on 16/04/2018 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news

IOfisi yomLawuli, iLebhu yokuFunda, iLebhu yokuBhala, iLebhu yokuNxibelelana, iLebhu yokuFunda uLwimi neeNkonzo zeeLwimi ziqale u-2018 kwindawo entsha eStellenbosch.

Ngenxa yezizathu zolungiselelo lwenkxaso, iKlinikhi yoNcedo kwezomThetho yeYunivesithi ithe yafuna ukusondelelana neFakhalthi yomThetho, emi kwiSakhiwo esiDala esiKhulu (Old Main Building /Ou Hoofgebou). Bathi bathethana neZiko leeLwimi ukuba batshintshiselane ngezakhiwo – ukunaniselana ngesakhiwo iKleine Bosch esikwiNdlela iBanhoek ebesisebenza njengeKlinikhi yoNcedo kwezomThetho bengena kwiiofisi zeZiko leeLwimi ezikwiSitalato iCrozier, ezimelene neSakhiwo esiDala esiKhulu (Old Main Building). Oku kunaniselana kuthe kwaneyawo imicelimngeni yolungiselelo lwenkxaso, kodwa ngoku wonke umntu sele ezinze kamnandi kwindawo yakhe entsha: iZiko leeLwimi kwa-44 kwiNdlela iBanhoek, elimelene neFakhalthi yobuNjineli nelisecaleni kweZiko leAfria loLawulo lwe-HIV/AIDS (Africa Centre for HIV/Aids Management), kwaye iKinikhi yoNcedo kwezomThetho ikwa-18 ukuya kwa-24 kwisiTalato  iCrozier.

Ngenxa yokuba inxalenye eninzi yeZiko leeLwimi iphantsi kophahla olunye ngoku, kuvuleleke amathuba amaninzi okwabelana ngezimvo. ILebhu yokuBhala izuze kakhulu ngeeofisi ezongezekileyo zokuqhubeka nomsebenzi wayo olungileyo, kwaye ukubhubhuzela okunempumelelo okwenziwa indawo ekwabelwana ngayo yeLebhu yokuBhala nalapho iingcebiso ngokubhala zenziwa khona, kungongeza nje umfutho kuphela nakokuphi na ukubhala. ILebhu yokuBhala neLebhu yoNxibelelwano sele zivune lukhulu kwigumbi leesemina lala maxesha ziqhuba iikhosi ezimfutshane nocweyo oluyimpumelelo. IZiko eliXakeke ngokuFundwa koLwimi nalo lizuze eyalo indawo – izicwangciso zabo ziquka ukumisela inkxaso eyongezekileyo kubafundi abafuna ukuzifundisa iziseko zesiAfrikansi okanye isiXhosa. Kwaye iiNkonzo zoLwimi zifudukile kwisakhiwo sazo sakudala esise Skuilhoek, neneofisi ephantsi kophahla, izitephusi ezingaphandle, umthi wom-oki noonomatse, uya kwicala elingasentshona lesakhiwo. Akukho mntu uya kuze aziphose izitephusi ukuba kunganetha!

ISakhiwo iKlein Bosch sasakhelwe kuqala ukuba sibe sisiKolo sokuFundisa abeFundisi baseWisile, ilitye lembombo labekwa ngowe-1937. Ngeminyaka ye-1980, sathi sasetyenziswa njengesikolo seentsana iKleine Bosch, emva koko sayiKlinikhi yoNcedo kwezomThetho kwaye ngoku sizingca ngokuba ngundlunkulu weZiko leeLwimi.

The Language Centre's new address is 44 Banhoek Road

The Language Centre’s new address is 44 Banhoek Road