Posts Tagged 'Struggle'

Writing lab honours retired co-founder

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

Sharifa Daniels, one of the founding staff members of the Writing Lab of the Language Centre, retired in 2018, after nearly 17 years of.. Read more

Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Posted on March 4th, 2020 · Posted in Articles in isiXhosa, Dialogos, Recent news, Research, Writing Lab

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo.. Read more