BA in Geesteswetenskappe

Die BA in Geesteswetenskappe is 'n driejarige program wat jou leer om akademies veelsydig en buigsaam te wees en om in 'n groot verskeidenheid beroepe aktuele probleme in Suid-Afrika op te los of te hanteer. Met verdere opleiding kan jy beroepe soos onderwyser (Nagraadse Onderwyssertifikaat), sielkundige, taalwerker (Honneurs en MA in Vertaling), joernalis (BPhil in Joernalistiek) en stadsbeplanner oorweeg.

   Programinhoud

Die vakke waaruit jy kan kies, is ingedeel in twee groepe (bane) tematies verwante vakke. Die program word so opgebou dat jy uiteindelik op gevorderde vlak twee vakke neem wat uit enige van die twee bane kom, tesame met (1) nog 'n 24-kredietmodule of twee 12-kredietmodules van 'n derdejaarvak, of (2) 'n metadissipline uit baan drie wat saamhang met daardie twee vakke. 'n Metadissipline van 'n vakgebied analiseer en evalueer die vakgebied se metodes.

Die eerste baan handel oor die mens se denke, taal, kultuur en kuns (met vakke soos Afrikaans en Nederlands, Afrikaanse Taalverwerwing, Afrikatale, Algemene Taalwetenskap, Antieke Kulture, Chinees, Duits, English Studies, Applied English Language Studies, Frans, Teaterwetenskap, Visuele Studies, Xhosa en Basiese Xhosa).

Die tweede baan het te doen met die mens en die samelewing (met vakke soos Geografie en Omgewingstudie, Sosio-Informatika, Filosofie, Geskiedenis, Politieke Wetenskap, Sielkunde, Sosiale Antroplogie en Sosiologie).

Die metadissiplines waaruit jy kan kies in jou derde (finale) jaar is Dimensies van Historiese Verstaan en Wetenskaplike Taalondersoek as Speurwerk.

Kyk ons jaarboekinskrywing vir nadere besonderhede.

   Toelatingsvereistes

  • Skryf die Nasionale Normtoetse AQL
  • 'n NSS-gemiddelde van minstens 63%
  • Huistaal 50%
  • Eerste Addisionele Taal 40%

Indien jy Sosio-Informatika as universiteitsvak wil neem, dan ook:

  • Wiskunde 50% of Wiskundige Geletterdheid 70%