BEd (Grondslagfaseonderrig)

Die hoofdoel van die program is om onderwysers vir die Grondslagfase (graad R tot 3) op te lei wat in staat is om leerders vir die eiesoortige eise van ons tyd voor te berei. Maar jy ontwikkel ook vaardighede wat verskeie ander beroepsmoontlikhede vir jou kan ontsluit, soos kommunikasiekundige, gemeenskapsontwikkelaar, skakelbeampte en beroepe wat op kliëntediens, bemarking en verkope gerig is.

Jy kan verder studeer in Grondslagfase-onderrig (HonsBEd (Grondslagfase-onderrig)). Daarna kan jy spesialiseer in kurrikulumontwikkeling, skoolbestuur of opvoedingsbeleid (MEd).

Of met nagraadse opleiding kan jy 'n remediërende onderwyser (HonsBEd en MEd in Opvoedkundige Ondersteuning) of 'n opvoedkundige sielkundige (MEd (Psig)) word; of jy kan spesialiseer in kurrikulumontwikkeling, skoolbestuur, of opvoedkundige beleid.

   Programinhoud

Praktiese Leer maak vanaf die eerste jaar 'n belangrike deel van hierdie vierjarige program uit. Alle studente moet twee tale neem (gekies vanuit Afrikaans, Engels of isiXhosa) op 'n eerste- of tweedetaalvlak, gedurende die verloop van hul vier jaar van studie. 'n Derde kommunikatiewe taal moet ook geneem word tydens die derde studiejaar.

Die vakke vir die Grondslagfase is vas en dek die teorie en praktyk van al die leerprogramme van graad R tot 3, insluitende:

 • Informasie Kommunikasie Tegnologie vir Leer (IKT)
 • Ontwikkeling en Leer
 • Lewensvaardighede
 • Aanspreek van Diverse Leerbehoeftes
 • Graad R Teorie en Praktyk
 • Taal- en Geletterdheidsonderwys
 • Wiskunde-onderwys (Grondslagfase)

Vir die leerplan van die BEd in Grondslagfase-onderrig, raadpleeg ons Jaarboek.

Aangesien die program tot 'n graad lei, gee dit jou toegang tot die Fakulteit se nagraadse graadprogramme tot op doktorale vlak. Kyk nagraadse programme.

   Keuring

 • Aansoeke sluit 30 Junie.
 • Daar is plek vir 125 Grondslagfase-studente
 • Vir meer inligting, kyk ons keuringsriglyne of die Fakulteit Opvoedkunde se Jaarboek

   Toelatingsvereistes vir aansoekers wat die NSS of IEB geskryf het

 • Die Registrateur sal BEd-aansoekers wat die Nasionale Normtoetse moet aflê, direk kontak
 • 'n NSS- of IEB-gemiddelde van minstens 60% (Lewensoriëntering uitgesluit)
 • Wiskunde 40% OF Wiskundige Geletterdheid 60%

EN

Leerders wat in Afrikaans skoolgegaan het:

 • Afrikaans (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 60% EN
 • Engels OF isiXhosa (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 50%

OF

Leerders wat in Engels skoolgegaan het:

 • Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 60% EN
 • Afrikaans OF isiXhosa (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 50%

   Toelatingsvereistes vir aansoekers wat die ou Matrikulasiesertifikaat aanbied

Vir die toelatingsvereistes volgens die ou Matrikulasiesertifikaat (tot 2007), skakel ons Kliëntedienssentrum by 021 808 9111.

   Toelatingsvereistes vir ander aansoekers

Internasionale aansoekers, of aansoekers wat nie die NSS of IEB eksamens voltooi het nie, se skooleindsertifikaat word vir validering na die US se Internasionale Kantoor verwys en 'n omrekeningstabel (opgestel en bygehou deur die Registrateurskantoor in samewerking met die Internasionale Kantoor) word gebruik om 'n vergelykbare gemiddelde skooleindpersentasie aan hulle toe te ken.

Die volgende spesifieke toelatingsvereistes geld vir taal:

 • In jou finale skooleindeksamen, behaal 'n prestasiepunt van minstens 60% vir een van die volgende tale: Afrikaans of Engels of IsiXhosa (Huistaal of Eerste Addisionele Taal)
 • Skryf die Nasionale Normtoetse AQL (Academic and Quantitative Literacy) voor die einde van Junie in die jaar van aansoek
 • In die AQL, behaal 'n prestasiepunt van minstens 60% vir die taalkomponent (Academic Literacy)