BEd (Intermediêrefaseonderrig)

Hierdie vierjarige BEd-program lei jou op om onderwys aan leerders in die Intermediêre Fase te gee in twee intermediêre skoolvakke en twee tale. Die program dek die teorie en praktyk van al die leerprogramme van graad 4 tot 7.

Jy kan spesialiseer in kurrikulumontwikkeling, skoolbestuur of opvoedingsbeleid deur op te volg met 'n HonsBEd en 'n MEd-program in een van die onderskeie rigtings. Of, met verdere nagraadse opleiding kan jy 'n remediërende onderwyser (HonsBEd en MEd in Opvoedkundige Ondersteuning) of 'n opvoedkundige sielkundige (MEd (Psig)) word; of jy kan spesialiseer in kurrikulumontwikkeling, skoolbestuur, of opvoedkundige beleid.

   Programinhoud

Die program se leerplan is vas en bestaan uit akademiese en professionele vakke. Praktiese Leer maak vanaf die eerste jaar 'n belangrike deel van die program uit. Alle studente neem twee tale (gekies uit Afrikaans, Engels of isiXhosa) op 'n eerste- of tweedetaalvlak gedurende die verloop van hul vier jaar van studie. 'n Derde kommunikatiewe taal moet ook geneem word tydens die derde studiejaar.

In die eerste studiejaar is Wiskunde-onderrig verpligtend vir alle BEd-studente. Jy neem dus Wiskunde (Ond) en twee ander spesialiseringsvakke uit die volgende:

 • Lewensvaardighede
 • Natuurwetenskappe (Ond)
 • Sosiale Wetenskappe (Ond)

Kyk die voorvereistes vir hierdie vakke verderaan.

In die tweede tot vierde studiejaar neem jy net twee spesialiseringsareas. Let wel: Om met Wiskunde as 'n spesialiseringsvak van die tweede jaar af voort te gaan, moet jy Wiskunde (Ond) 177 met 'n jaarpunt van ten minste 60% in jou eerste jaar deurkom.

Ander verpligte modules sluit in:

 • Informasie Kommunikasie Tegnologie vir Leer (IKT)
 • Taalonderrig en Akademiese Geletterdheid, Ontwikkeling en Leer
 • Aanspreek van diverse leerbehoeftes
 • Opvoedkundebeleid en -leierskap
 • Opvoedkundige Evaluering en Navorsing

Vir meer inligting oor die leerplan van dié program, kyk ons Jaarboek.

Aangesien die program tot 'n graad lei, gee dit jou toegang tot die Fakulteit se nagraadse graadprogramme tot op doktorale vlak. Kyk ons nagraadse programme.

   Voorvereistes vir jou gekose spesialiseringsareas

Aansoekers moet aan die volgende voorvereistes voldoen om vir hierdie modules te registreer:

Natuurwetenskappe

 • 'n Prestasie van minstens 50% vir Lewenswetenskappe OF Fisiese Wetenskappe in Graad 12 (Nasionale Senior Sertifikaat- of IEB-eksamen)

Sosiale Wetenskappe

 • 'n Prestasie van minstens 50% vir Geskiedenis OF Geografie in Graad 12 (Nasionale Senior Sertifikaat- of IEB-eksamen)

Lewensvaardighede

 • Geen voorvereistes is van toepassing nie (alle studente kan hierdie vak volg).

   Keuring

 • Aansoeke sluit 30 Junie
 • Daar is plek vir 125 studente
 • Vir meer inligting, kyk die keuringsriglyne vir BEd (Intermediêrefase-onderwys)

   Toelatingsvereistes vir aansoekers wat die NSS of IEB geskryf het

 • Die Registrateur sal BEd-aansoekers wat die Nasionale Normtoetse moet aflê, direk kontak
 • ’n NSS- of IEB-gemiddelde van minstens 60% (Lewensoriëntering uitgesluit)
 • Wiskunde 40% OF Wiskundige Geletterdheid 60%

EN

Leerders wat in Afrikaans skoolgegaan het:

 • Afrikaans (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 60% EN
 • Engels OF isiXhosa (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 50%

OF

Leerders wat in Engels skoolgegaan het:

 • Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 60% EN
 • Afrikaans OF isiXhosa (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 50%

Die BEd (Intermediêrefase-onderwys) het verdere toelatingsvereistes afhangende van die skoolvakke waarin jy wil skoolhou:

Indien jy Natuurwetenskappe (Ond) kies:

 • Lewenswetenskappe of Fisiese Wetenskappe 50%

Indien jy Sosiale Wetenskappe (Ond) kies:

 • Geskiedenis of Geografie 50%

   Toelatingsvereistes vir aansoekers wat die ou Matrikulasiesertifikaat aanbied

Vir die toelatingsvereistes volgens die ou Matrikulasiesertifikaat (tot 2007), skakel ons Kliëntedienssentrum by 021 808 9111.

   Toelatingsvereistes vir ander aansoekers

Internasionale aansoekers, of aansoekers wat nie die NSS of IEB eksamens voltooi het nie, se skooleindsertifikaat word vir validering na die US se Internasionale Kantoor verwys en ’n omrekeningstabel (opgestel en bygehou deur die Registrateurskantoor in samewerking met die Internasionale Kantoor) word gebruik om ’n vergelykbare gemiddelde skooleindpersentasie aan hulle toe te ken.

Die volgende spesifieke toelatingsvereistes geld vir taal:

 • In jou finale skooleindeksamen, behaal ’n prestasiepunt van minstens 60% vir een van die volgende tale: Afrikaans of Engels of IsiXhosa (Huistaal of Eerste Addisionele Taal)
 • Skryf die Nasionale Normtoetse AQL (Academic and Quantitative Literacy) voor die einde van Junie in die jaar van aansoek
 • In die AQL, behaal ’n prestasiepunt van minstens 60% vir die taalkomponent (Academic Literacy)