Argief vir 'Dialogos' Kategorie

Likhulu leminyaka ubudala!

Geplaas op 21/08/2017 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus geplaas

Uhlelo lwe-11, oluhlaziyiweyo nolubanzi lweAfrikaanse Woordelys en Spelreëls (efinyezwa njenge-AWS), sisihloko esithetha ‘uluhlu lwamagama nemigaqo yopelo lwesiAfrikaans’, luthe lwapapashwa ekuqaleni kukaAgasti kulo nyaka. I-AWS.. Lees meer

Boektrommels betower kinders

Geplaas op 12/06/2017 · In Dialogos, Jongste nuus geplaas

In die vorige uitgawe van Dialogos het ons berig oor hoe ʼn boereworsrolverkoping meertaligheid kon help bevorder. Ons volg nou daardie projek se spoor.. Lees meer

Iityesi zeencwadi ziyolisa abantwana

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus geplaas

Kupapasho lokugqibela leDialogos, sachaza indlela iqebengwana elinebhurevosi esinganegalelo ngayo kwiphulo losetyenziso lweelwimi ezininzi. Ngoku sichaza umgama osele uhanjwe yiloo projekthi. Ngomhla wama-20 kuEpreli, iVriende.. Lees meer

Tweetaligheid se ekstra krag

Geplaas op · In Dialogos, Ons tale geplaas

ʼn Italiaanse Universiteit het tientalle pasiënte met Alzheimersiekte se breine geskandeer as deel van ʼn studie. Die helfte van die groep was minstens twee.. Lees meer

Amandla akhuselayo obulwimi-mbini

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Ons tale geplaas

Yunivesiti ithile yase-Ithali yaxilonga iingqondo zamaqela ngamaqela abantu abaphethwe sisifo sokulahlekelwa yinkumbulo nesaziwa njenge-Alzheimer’s, oko kusenziwa njengenxalenye yophononongo. Isiqingatha kwabo bantu sasilwimi-mbini, ngeli lixa.. Lees meer

Kultuurdag: ʼn Viering van verbondenheid

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

Internasionale studente wat die Taalsentrum se intensiewe Engels-program, die Intensive English Programme (IEP), volg, het Kultuurdag vanjaar op 18 Mei op ʼn besonderde en.. Lees meer

USuku lweNkcubeko: Ukubhiyozela unxibelelwano

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

Ngomhla we-18 kuMeyi, abafundi abaphuma kwamanye amazwe ebezithabatha inxaxheba kwinkqubo yeZiko leeLwimi, i-Intensive English Programme (IEP), babhiyozela uSuku lweNkcubeko ngendlela eyodwa nethabathisekisayo phaya kwiziko.. Lees meer

Hoofletters by titels en eiename in Afrikaans en Engels: hoe nou gemaak?

Geplaas op · In Dialogos, Ons tale, Skryfwenke geplaas

As dit by geskrewe titels in Afrikaans en Engels kom, is baie mense onseker oor hooflettergebruik. Is dit nou Prof De Villiers of prof.. Lees meer

‘U’ of ‘jy’ en ‘jou’: Hoe kies ʼn mens?

Geplaas op 14/03/2017 · In Dialogos, Ons tale, Skryfwenke geplaas

ʼn Teer sakie, die kwessie van ‘u’ of ‘jy en jou’. Een waaroor vertalers in Afrikaans gereeld by die Taalsentrum leiding vra, waaroor ons.. Lees meer

Iityesi zeencwadi ezifumaneke ngokuthengisa amaqebengwana anebhurevosi

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

KwiYunivesiti yaseStellenbosch, ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kubaluleke kakhulu. I-Vriende van Afrikaans, iZiko leeLwimi kunye nendawo yokuhlala abafundi i-Academia siye sahlanganyela ukusungula le projekthi ngelithi.. Lees meer