Argief vir 'Dialogos' Kategorie

ʼn Ware mosaïek van ervarings by die oudste universiteit ter wêreld

Geplaas op 17/09/2019 · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Ons tale geplaas

Sanet de Jager, ʼn tolk by die Taalsentrum, het onlangs ingeskakel by die Universiteit se mobiliteitsprojek waardeur US-studente en -personeel kan deelneem aan uitruilprogramme.. Lees meer

Indibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Navorsing, Ons tale geplaas

USanet de Jager, oyitoliki yeZiko lezeeLwimi, uye wathabatha inxaxheba kwiprowujekthi yeYunivesithi engokhenketho, ekunjongo yayo ikukuba abafundi nabasebenzi base-SU bathabathe inxaxheba kwiinkqubo ezingotshintshelwano kwinqanaba lehlabathi.. Lees meer

Boektsunami: Die grootste golf nóg

Geplaas op · In Dialogos, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

“Hierdie jaar het ons net ʼn halwe boks boeke opgepak ná die Boektsunami,” vertel dr Vernita Beukes, ʼn Taalsentrum-dosent en organiseerder van die Sentrum.. Lees meer

ITsunami yeeNcwadi: Iprowujekthi enje ngelona liza likhulu elakha labakhona

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

“Kulo nyaka kuye kwasala iincwadi ezenza isiqingatha sebhokisi kuphela emva kweTsunami yeeNcwadi,” kutsho uGqr Vernita Beukes, ongumhlohli wakwiZiko leeLwimi nokwangumququzeleli weTsunami yeeNcwadi yeZiko yarhoqo.. Lees meer

Taalleerhub-vreugde: Sy hart klop warm vir Afrikaans

Geplaas op 25/06/2019 · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

Dit gebeur min dat ons ʼn versoek van iemand kry wat vir drie maande Suid-Afrika toe wil kom om Afrikaans te leer. Maar onlangs.. Lees meer

Sithu huntshu kulwimi lwesithandathu olusanda kongezelelwa kuVimba wethu weeLwimi

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kunqabile ukuba sifumane isicelo esivela kumntu ofuna ukuza eMzantsi Afrika iinyanga ezintathu azokufunda isiAfrikansi. Kodwa oku kwenzekile kutsha nje. U-Wietse Hilverda, usomashishini waseDatshi ohleli.. Lees meer

Oor S se halfpadmerk

In April vanjaar is die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) se vyftiende deel bekend gestel: Die tweede deel van die letter S, van.. Lees meer

Izixhobo zolwimi ezenzelwe izithethi ezingamaciko okuthetha

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kulo nyaka ngenyanga kaTshazimpuzi, isichazimagama sesiAfrikansi esiquka konke ngokubanzi esiyimiqulu ngemiqulu nesigama lithi Woordeboek van die Afrikaanse Taal (i-WAT), sikhuphe umqulu waso weshumi elinesihlanu,.. Lees meer

Vang hulle uit met taal

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

Dis dringend! Dis van ’n welbekende instelling! Doen dit nou! Dis heel waarskynlik ’n slenter… As jy vir ’n groot maatskappy werk, het jy.. Lees meer

Babambe ngolwimi abalusebenzisayo

Geplaas op · In 10-jaar vieringe, Dialogos, Ons tale geplaas

Kungxamisekile! Kusuka kumbutho owaziwa kakhulu! Shukuma ngoku! Mhlawumbi yinkohliso … Ukuba usebenzela inkampani enkulu, kungenzeka ukuba ukhe wazifumana ii-imeyili ezisuka kwisebe le-IT, ezikulumkisayo ngohlaselo.. Lees meer