Argief vir 'Artikels in Xhosa' Kategorie

Iphulo elingeelwimi elijoliswe kubafundi abasuka kumazwe angaphandle

Geplaas op 17/09/2019 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

Abafundi abasuka kumazwe angaphandle abanomnqweno wokuphucula ulwazi lwabo lolwimi lwesiNgesi banethuba lokubhalisa kwiNkqubo eNzulu yesiNgesi yeZiko leeLwimi (IEP). Le nkqubo ikhuthaza abafundi abakumanqanaba ohlukeneyo.. Lees meer

Indibaniso entle yamava kweyona yunivesithi indala kunazo zonke kwihlabathi

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Navorsing, Ons tale geplaas

USanet de Jager, oyitoliki yeZiko lezeeLwimi, uye wathabatha inxaxheba kwiprowujekthi yeYunivesithi engokhenketho, ekunjongo yayo ikukuba abafundi nabasebenzi base-SU bathabathe inxaxheba kwiinkqubo ezingotshintshelwano kwinqanaba lehlabathi.. Lees meer

ITsunami yeeNcwadi: Iprowujekthi enje ngelona liza likhulu elakha labakhona

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

“Kulo nyaka kuye kwasala iincwadi ezenza isiqingatha sebhokisi kuphela emva kweTsunami yeeNcwadi,” kutsho uGqr Vernita Beukes, ongumhlohli wakwiZiko leeLwimi nokwangumququzeleli weTsunami yeeNcwadi yeZiko yarhoqo.. Lees meer

Sithu huntshu kulwimi lwesithandathu olusanda kongezelelwa kuVimba wethu weeLwimi

Geplaas op 25/06/2019 · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kunqabile ukuba sifumane isicelo esivela kumntu ofuna ukuza eMzantsi Afrika iinyanga ezintathu azokufunda isiAfrikansi. Kodwa oku kwenzekile kutsha nje. U-Wietse Hilverda, usomashishini waseDatshi ohleli.. Lees meer

Izixhobo zolwimi ezenzelwe izithethi ezingamaciko okuthetha

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kulo nyaka ngenyanga kaTshazimpuzi, isichazimagama sesiAfrikansi esiquka konke ngokubanzi esiyimiqulu ngemiqulu nesigama lithi Woordeboek van die Afrikaanse Taal (i-WAT), sikhuphe umqulu waso weshumi elinesihlanu,.. Lees meer

Ikhaya lesibini kuNjing. wolwimi lwesiDatshi

Geplaas op 04/04/2019 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Ons tale geplaas

UMzantsi Afrika uhleli ulilizwe elisoloko linomtsalane kuye, utsho uNjing. Carel Jansen, umenziphando weZiko leeLwimi, obelapha kwakhona ngoMatshi esuka eNetherlands. Yiyo loo nto ethe walitsibela.. Lees meer

Ngumqondiso!

I-MI(SA), yenze umboniso kwiWoordfees 2019, ingumboniso okhuthazayo wethiyetha. Ingumculo oqulathe imas entlandluntathu: iMissa Luba (Imas yaseLatini imiselwe kwiintlobo ezintathu zemiculo ezisuka eDemocratic Republic of.. Lees meer

Ibali elifikelelekayo kubantwana abaziZithulu nakubantwana abevayo

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

ISebe leZifundo zeeLwimi Jikelele leYunivesithi yaseStellenbosch liqalise iprojekthi ebandakanya ibali labantwana lokuba izithethi ezisencinci zeelwimi ezahlukeneyo, abasebenzisi abangabantwana boLwimi lweZandla loMzantsi Afrika (i-SASL) kunye.. Lees meer

Ingaba ubulwimi-ninzi bubonakala kanjani kwiYunivesithi yaseStellenbosch?

Geplaas op 13/11/2018 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

“Ukuthetha iilwimi ezininzi kwabantwana abaselula kubhentsisa ukukhuthaza nokuphuhlisa izakhono zokuqiqa, ukwazi ukusombulula iingxaki nokuqonda kwaba bantwana ukuntsonkatha nokwalamana kwezinto. Ebudaleni, ukuthetha iilwimi ezininzi kungalwa.. Lees meer

Ngothando lokufunda!

Geplaas op 12/11/2018 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

IZiko leeLwimi liyazithanda iincwadi kwaye liyazingca ngokukhuthaza ukwazi ukufunda. Singathanda ukukuchazela ukuba sinxibelelene njani noluntu ngokubanzi kulo nyaka ngeencwadi neeseshoni zokufunda. NgoJulayi kulo nyaka,.. Lees meer