Iityesi zeencwadi ezifumaneke ngokuthengisa amaqebengwana anebhurevosi

Op 14/03/2017 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

KwiYunivesiti yaseStellenbosch, ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezininzi kubaluleke kakhulu.

I-Vriende van Afrikaans, iZiko leeLwimi kunye nendawo yokuhlala abafundi i-Academia siye sahlanganyela ukusungula le projekthi ngelithi “Zihluthise ngeqebegwana elinebhurevosi, ugcwalise ibhokisi yeencwadi”, kwiprojekthi leyo siye sathengisa amatikiti amaqebengwana ane-boerewors ukususela phaya ekuqaleni kukaFebruwari. Le projekthi ibijolise ekuqokeleleni imali yokunikela ngeetyesi zeencwadi ezixabisa ama-R7 500 inye kwizikolo zamabanga aphantsi. Iityesi ezo zineencwadi zokufunda ezilula zesiAfrikaansi, isiNgesi nesiXhosa, kwaye zingasetyenziswa nanjengamathala eencwadi ahambayo kwizikolo ezingenamathala eencwadi.

NgoLwesihlanu we-10 kuMatshi – usuku lwamaqebengwana anebhurevosi – abaphuma kwindawo yohlala i-Academia bakhawuleza ukubasa. Yavakala ihlihliza ivosi emlilweni ngelixa wona loo maqebengwana ethanjiswa ibhotolo ngokukhawuleza. Lona itswele eligcadiweyo eladityaniselwa apho ngomnye woogxa bethu kwiZiko leeLwmi laliginyisa ingwiqi. Abaninimatikiti babeqokelela amaqebengwna abo ane-boerewors benze umngcelele phaya enamba-7 kwisiTalato iBosman phakathi kwe-13:00 neye-14:00.

Bonke ababethabatha inxaxheba bayonwabela ngokungenambaliso le projekthi. NgoLwesihlanu emva kwemini, abafundi nabasebenzi, bediniwe kambe bevuyile, bagoduka besazi ukuba bancede izikolo ekufumaneni ityesi yeencwadi – tyesi leyo yayiphuphuma ziincwadi ezintle zokufundwa ngoongqondo zisakhulayo.

Ukuza kuma ngoku, le projekthi ibe neetyesi zeencwadi ezimbini: enye iphuma kubafundi nabaphathi base-Academia, yaza enye yaphuma njengesipho esivela kwi-Vriende van Afrikaans, nanjengoko loo mbutho wawuthembise ngelithi uya kunikela ngetyesi enye ngombutho ngamnye othe wakhupha ityesi kule projekthi. Kudityaniswe nexhaso ebivela kwindawo yokuhlala abafundi yaseDagbreek naseMGD (Matie Community Service), kwaqokelelwa ama-R4 434 ngaphezulu, mali leyo iza kongezwa kungekudala ngomnye umcimbi wamaqebengwana anebhurevosi ukuze kubonelelwe nezinye izikolo ngeetyesi zeencwadi. Ingazukuphelela apho ke le nto! Eli qela liceba ezinye iiprojekthi eziya kuba yinzuzo ezikolweni. Eyokuqala kuzo iya kuba ziindibano zokufundela abafundi iincwadi.