Opvoedkundige tolking onder die loep geneem

Op 06/09/2013 geplaas · In Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

Opvoedkundige tolking – die intydse tolking van lesings, wat soms ook klaskamertolking genoem word – is duidelik nie ’n kwessie wat net aan die US baie aandag geniet nie. Van die 12 referate by die kongres oor tolking het nege oor opvoedkundige tolking gehandel. Die meeste bydraes was van Noordwes-Universiteit en die US. Die Universiteit van die Vrystaat en die Universiteit van Pretoria het ook een aanbieder elk gelewer.

Die referate het gefokus op onder andere die wenslikheid en volhoubaarheid van opvoedkundige tolking, die opleiding van opvoedkundige tolke, die rol wat die tolk in die klaskamer speel en die prestasie van opvoedkundige tolking wanneer dit kom by die oordrag van die hele klaservaring, nie net die ‘feitelike’ aspekte van hoër onderwys nie.

Die US het sterk vertoon wat referate oor opvoedkundige tolking betref. Carmen Brewis, wat in 2012 ’n MA oor opvoedkundige tolking voltooi het, het gepraat oor haar ondersoek na die rol wat opvoedkundige tolking in die onderrig-en-leerproses kan speel. Juanli Theron en Alta van Rensburg, albei van die US Taalsentrum, het die opleiding van die US se opvoedkundige tolke uiteen gesit.  Lenelle Foster, ook van die US Taalsentrum, het die prestasie van vakspesialistolke en dosente se reaksies op daardie tolke se prestasie bespreek.

Alta van Rensburg, die sameroeper van die kongreskomitee, het na afloop van die kongres laat blyk dat die belangrikheid van opvoedkundige tolking as ’n nuwe vakgebied uitgelig is deur die aantal referate wat gelewer is en ook deur die grootte van die gehoor tydens die onderskeie sessies.

“Besluite en uitsprake oor opvoedkundige tolking moet op navorsing geskoei wees. Dit is belangrik dat denke en beplanning gerig word deur die data wat ingesamel is,” het Van Rensburg gesê. En sy lewer nie hierdie kommentaar uit ’n akademiese ivoortoring nie. Van Rensburg is mede-outeur van ’n referaat oor die opleiding van opvoedkundige tolke en is, as hoof van die US se Taaldiens, nou betrokke by die implementering van opvoedkundige tolking aan die US.

Die jongste navorsing oor opvoedkundige tolking sal vroeg in 2014 gepubliseer word in ’n spesiale uitgawe van SPIL Plus, ’n vaktydskrif uitgegee deur die US se Departement Algemene Taalwetenskap.