Professionele Geletterdheid

“Kommunikasievaardighede is uiters belangrik” – dit is die woorde van George Heilmeier, ‘n gerespekteerde ingenieur en ontvanger in 2012 van ‘n hoog-aangeskrewe toekenning van die National Academy of Engineering vir sy werk in die ontwikkeling van die tegnologie oor vloeibare kristalle.

In die module Professionele Kommunikasie kry studente die geleentheid om die skryfvaardighede wat hulle binne die professionele ingenieursomgewing gaan nodig hê te begin ontwikkel. Die module het ten doel om die eerstejaars se eerste kennismaking te wees met die uittree-uitkoms van die Ingenieursraad van Suid-Afrika (ECSA) wat van graduerende ingenieurs verwag om effektief met ingenieursgehore en met die gemeenskap in die geheel te kan kommunikeer.

Studente kan egter ook reeds hierdie vaardighede toepas tydens hulle ingenieurstudies. Die fokus van die module is die skryf van ‘n tegniese verslag, ‘n tipe dokument wat nie net gereeld deur ingenieurs in die professionele wêreld gelewer moet word nie, maar ook tydens ‘n ingenieur se studiejare van hom/haar verwag word. Ons gee ook aan studente die gereedskap wat nodig is om effektiewe dokumente te kan skryf.

Vir meer inligting of as jy hierdie kursus vir aanbieding in jóú fakulteit wil laat pasmaak, e-pos Erina Basson of skakel 021 808 3627.

 

Besigheidskommunikasie

“In business, communication is everything” – dit is die woorde van Robert Kent, voormalige dekaan van die Harvard Business School.

Sedert 2010 kan studente van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die tweede semester van hulle eerstejaar Besigheidskommunikasie as ‘n keusemodule volg.

Hierdie module fokus op geskrewe kommunikasie in die professionele besigheidsomgewing en op die vaardighede wat ‘n student nodig het om eendag effektief in hierdie omgewing te kan kommunikeer. Ons kyk in detail na die verskillende tipes dokumente wat eie is aan die sakewêreld, soos voorleggings, verslae en korrespondensie, en ons gee studente ook die “gereedskap” wat nodig is om hierdie dokumente suksesvol te kan skryf. ‘n Bonus is dat die vaardighede wat in Besigheidskommunikasie aangeleer word, ook gebruik kan word vir die take wat ‘n student vir sy/haar ander universiteitsvakke moet doen.

Vir meer inligting of as jy hierdie kursus vir aanbieding in jóú fakulteit wil laat pasmaak, e-pos Erina Basson of skakel 021 808 3627.