Sithu huntshu kulwimi lwesithandathu olusanda kongezelelwa kuVimba wethu weeLwimi

Op 25/06/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kunqabile ukuba sifumane isicelo esivela kumntu ofuna ukuza eMzantsi Afrika iinyanga ezintathu azokufunda isiAfrikansi.

Kodwa oku kwenzekile kutsha nje. U-Wietse Hilverda, usomashishini waseDatshi ohleli e-Aix, eFransi, le minyaka ilishumi idlulileyo, watyelela eStellenbosch ngo-2018 ngenxa yesi sizathu ngqo: wayefuna ukuxoxa ngethuba lokusungula isifundo esixonkxiweyo solwimi lwesiAfrikansi ekunye nabalingane ababini u-Helga Sykstus no-Arne Binneman abakwiZiko leeLwimi. Isiphumo soku saba kukusungulwa kwesifundo esifutshane esithi ‘ulwimi lwesiAfrikansi kunye nenkcubeko esenzelwe abathetha isiDatshi’, athe wasilandelela uWietse ukusukela ekupheleni kwenyanga kaMatshi kulo nyaka kuVimba wokuFunda iiLwimi weZiko leeLwimi (Language Learning Hub). U-Helga wathetha no-Wietse ukuze afumanise ukuba uziva njani ngokongezwa kolwimi lwesithandathu.

Kutheni oku kusenzeka e-Stellenbosch?

Ngokoluvo lwam, i-Stellenbosch isabonwa njengeziko lesiAfrikansi kwaye iseyeyonda ndawo ehamba phambili ekufundiseni olo lwimi. Utyelelo lwam lwango-2018 ndandilwenzele ukuthath’ isigqibo, ekugqibeleni, ukuba le yeyona ndawo efanelekileyo.

Ebenjani amava wakho woko ubukulindele xa ubuwathelekisa namava wakho ekugqibeleni?

Amava wam aye angcono kakhulu xa ndiwathelekisa noko bendikulindele! Izizathu zoku luguquguquko lwenkqubo, izihloko ezisetyenziselwa ukukukhuthaza iingxoxo nokuhlangana nabanye abemi boMzantsi Afrika, nto leyo endinike umfanekiso owahlukileyo notyebileyo weli lizwe kunye nabantu balo. Ngokunjalo nangolwimi olutyebileyo. IsiAfrikansi.

Zithini izimvo zakho ngabantu abantetho isisiAfrikansi?

Abantu abathetha isiAfrikansi abangobantu baseYurhuphu kangangoko bendicinga. Endaweni yoko ngabaseMzantsi Afrika ngokupheleleyo. Oku ndikusekele kwingqiqo yokuba bayaluthanda olu lwimi, ilizwe ngokunjalo nabantu balo. Olu hlobo lunje lokuzimanyanisa lufumaneka nzima eYurophu. Abemi boMzantsi Afrika nje ngokubanzi, bayathanda ukubanovakalelo kakhulu kwaye ngokokubona kwam  ingathi basoloko bekuqwalasele kakhulu oko kwenzekayo apho bakhoyo.

Ingaba ikhona na into ethe yakumangalisa ngokupheleleyo?

Ewe: yindlela abantu abasithanda ngayo isiAfrikansi. Yindlela abantu abafuna ukuthetha ngayo nam. Indlela abantu abanobubele nabamamkela ngayo umntu ngokunjalo nendlela abakuxabise ngayo ukufuna kangaka kwam ukufunda ukuthetha isiAfrikansi.

Ingaba unawo amagama owathandayo kwisiAfrikansi?

Ewe yhu! umzekelo:- Lekker. Snaaks. Padkos. Goed gaan. Vinnig. Kosmandjie. [Iinguqulelo ezisondeleyo: Lekker… yena ke, uhlala enjalo engu-lekker. Ukuhlekisa. Umphako. Hamba kakuhle. Khawuleza. Imantyi yokutya.]

Ndinomdla ngakumbi kumagama angoosinga-bahlobo – amagama akhoyo kwisiAfrikansi nakwisiDatshi kodwa abe eneentsingiselo ezahlukileyo.

Isifundo asifundayo u-Wietse siqhutywa nguVimba wokuFunda iiLwimi (Language Learning Hub), inyathelo elitsha elisuka kwiZiko leeLwimi, elibonelela abaxumi ngendawo yokufunda isiAfrikansi kwaye liyaqhubeka ngokuphucuka. Esi sifundo sigxile kwimbali etyebileyo ekwabelwana ngayo sisiDatshi nesiAfrikansi kambe nakumahluko okhoyo kwinkcubeko yolwimi lwesiAfrikansi nakuluntu lwaso.

Ezinye izifundo ezifutshane ezifundiswa nguVimba wokuFunda iiLwimi (Language learning Hub) zijoliswe kumalungu oluntu anomdla ekufundeni ulwimi lwemihla ngemihla lwesiAfrikansi okanye lwesiXhosa ukuze alusebenzise ekuhlaleni. Imeyilela u-Helga okanye i-Arné  ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe.