Iminyaka eli-100 yokufunda,
yokukhula nokuba masiye phambili
 

100 jaar van leer, groei en
saam vorentoe beweeg

Iminyaka eli-100 yokufunda,
yokukhula nokuba masiye phambili

100 years of learning, growing and
moving forward together

saam vorentoe · masiye phambili · forward together