Author: gerda

 Ukuba ngootitshala abaphum’ izandla  – ukufunda kwiingxelo zabahlohli.  Asikwazi ukuba yinto nje eqhelekileyo kulo mcimbi wemfundo. Enye yezinto Isifundiswa esingutitshala esaziwa ngayo kukuba namandla okufunqula ngemfundo.  Om goeie leerkragte te word en te wees – leer uit dosente se verhale.   In hierdie akademiese ruimte kan ons nie net gewoon wees nie. Akademici wat onderrig gee, dra ook die las van opheffing deur opvoeding.  We cannot be just ordinary in this academic space.  This identity of a teaching academic includes bearing a weight to uplift through education....

Uhlolo:  Asizami kubabamba koko sizama ukubakha Yintoni umsebenzi wohlolo kwimfundo ephakamileyo? Abaninzi sele befikelele ekubeni baluthathe uhlolo njengedabi phakathi kwabo baphumelelayo nabo bangaphumeleliyo. Amaxesha amaninzi uhlolo luthathwa kancinci kangangokuba lude lubonwe njengemeko yokuthelekiswa komhloli nabo bahlolwayo. Ingaba uhlolo luyinto ekufuneka nje ukuba siyenze okanye luyinto engaphezu koko? Eli nqaku lithi uhlolo oluluqilima lungumhlaba ochumileyo wokwakha abafundi abafunda ubomi babo bonke. Assessering: Trek hulle in eerder as om hulle uit te vang. Wat is die rol van assessering in hoër onderrig? Vir baie...

How have students coped with learning online during the pandemic, without social cohesion?  The pandemic has created more uncertainty about higher education and the world of work. This uncertainty fundamentally affects students' mental health. Universities have to support students’ transition through this uncertainty. Ingaba abafundi baye bamelana njani nokufunda nge-intanethi ngelixa lobhubhane, ngaphandle konamathelano loluntu? Ubhubhane lo wenze ukuba kungabikho kuqiniseka nangakumbi ngokujoliswe kwimfundo ephakamileyo nakwimeko yomsebenzi. Oku kungaqiniseki kuyichaphazela ngamandla impilo yabafundi ngokwasengqondweni.  Iiyunivesithi kufuneka zibaxhase abafundi kwiinguqu abajongene nazo...

By Karin Wolff.    Many claims were made that the Covid-19 pandemic was driving a long-overdue revolution in education. This blog reports on a large collaborative study on multiple South African institutions and does not recommend jumping on the bandwagon of ‘technology-as-saviour’. It brings into sharp relief the disparities in our society, but also bears testimony to an indomitable human spirit driven by the very essence of ubuntu. Ukubona, Ukuva, Nokuthetha ngokuphandle: Izifundo ezifundwe kwilixa lokugquba kwe-Covid ngokujoliswe kwiMfundo ePhakamileyo (Higher Education)...

by Nicoline Herman. Comfort zones are dangerous places (Pullein, 2018). Covid-19 shook us out of our comfort zones and forced us to think and do differently and say "yes" to the unfamiliar. Calamity indeed created opportunity in the areas of teaching, learning and assessment at Stellenbosch University during this time of Emergency Remote Teaching. Because our teaching matters more than ever during Covid-19, so does our individual and collaborative leadership.   Iindawo esiziva sonwabile kuzo zingabanobungozi (Pullein, 2018). Le Covid-19 isincothule kwezo...

By Dr Karin Cattell-Holden    Does your teaching matter to the university?  Journeying through the unchartered territory of COVID-19, “our bodies, our selves, and our environment” (Tronto, 2010:160) are characterised by a new vulnerability which highlights the need for care at higher education institutions. Maak jou onderrig saak vir die Universiteit? Noudat ons die onbekende terrein van COVID-19 betree het, word “ons liggame, onsself en ons omgewing” (Tronto, 2010:160) gekenmerk deur ‘n nuwe kwesbaarheid, wat die behoefte aan sorg by hoëronderwysinstellings beklemtoon. Ukuqatshelwa kokufundisa (kwakho)...

by Rhoda Malgas and Dr Ethel Phiri       The COVID-19 lockdown brought into sharp relief the constraints that first-generation students faced even before the pandemic. Here we report on the incredible efforts of students to stay academically productive and on insights that we have gained as we support them.       Ukumiswa ngxi kweenkqubo ngenxa yeCOVID-19 kuye kwezisa isiqabu esimandla kwimiqobo ebijamelene nabafundi abazinzalelwane zalapha kwanangaphambi kwalo bhubhani. Apha, sinikela ingxelo ngemigudu emangalisayo eye yenziwa ngabafundi ukuze baqhubele phambili kwizifundo zabo nangobulumko esiye sabuzuza...