Huidige Projekte

Opgradering van lesingsale in die Chemie-gebou vir eerstejaars

Beplanning en Ontwerp (B&O) het fondse vir hierdie projek in hul begroting bestem (in hierdie geval, Kampusvernuwingsfondse). B&O het vervolgens met kliënte ooreengekom wanneer die fasiliteit vir bouwerk beskikbaar gestel kon word en het 'n argitek, ingenieurs, ens. aangestel om tekeninge en spesifikasies vir die opgradering van die lesingsale op te stel. B&O het daarna saam met die fakulteit en ander belanghebbendes (bv. die Departement Onderrig en Leer) as 'n kliënt opgetree om konsultante oor die vereistes vir die gebou in te lig. B&O het toegesien dat alle spesifikasies vir die opgradering van die fasiliteit aan Universiteit Stellenbosch-riglyne en statutêre vereistes voldoen, en het tydens die bouproses by die projek betrokke gebly, tesame met die Projekbestuurskantoor, om die gehalte van die voltooide fasiliteit te verseker.

FMHS-biblioteek op Tygerberg-kampus

Die biblioteek van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FMHS) op ons Tygerberg-kampus is amptelik in 1975 geopen. Daar was sedert die opening meer as 40 jaar gelede geen groot opknappings of bouwerk nie. Die biblioteekvernuwingsprojek is daarop gemik om die biblioteek meer modern en buigsaam te maak en om ruimtes te skep wat interaktiewe leer, sosiale interaksie en navorsing moontlik maak. 'n Inkubasie-area is spesifiek geskep om verbeterde navorsingsuitsette aan te moedig. Die nuwe ontwerp van die biblioteek weerspieël die biblioteek se fokusverskuiwing na tegnologiese en elektroniese leer. Ruimtes soos seminaarkamers, besprekingslokale, navorsings- en ontspanningsgebiede is geskep. Voorsiening is ook gemaak vir beter toegang tot data, oudiovisuele toerusting en moderne meubels. Die biblioteek is in Januarie 2016 amptelik vir herontwikkeling oorhandig en is tans onder konstruksie. Dit sal na verwagting teen Januarie 2018 weer ten volle in werking wees.

Van der Sterr-gebou

'n Ernstige brand het in Februarie 2015 groot dele van die Van der Sterr-gebou beskadig. In die weke na die brand is daar in erns begin om die gebou se dak te vervang en die binnekant te herbou. Die brand het 'n bestaande voorstel om die lesingsale in die Van der Sterr-gebou op te gradeer en die kantoorspasie in die gebou te verdig, meer dringend gemaak. Die verdigting het meegebring dat broodnodige bykomende kantoorruimte vir die Skool vir Rekeningkunde geskep is, met inagneming van die Universiteit se aanvaarde ruimtenorme. Die nuwe kantore is ook met splinternuwe meubels uitgerus en die voltooide ruimtes is positief ontvang.

Die kapasiteit van die lesinglokale het ook 'n welkome hupstoot gekry. 'n Nuwe lesingsaalblok is in die binnehof van die gebou geskep, met die volgende gebiede: op die grondvloer, 'n lesingsaal met 224 sitplekke; op die eerste verdieping, 'n lesingsaal met 342 sitplekke en 'n 88-sitplek kleiner lesinglokaal en op die tweede vloer, nog 'n lesingsaal met 342 sitplekke. Danksy die skepping van die lesingsaalblok spog die gebou nou met 659 bykomende sitplekke in lesingsale.

Dramagebou ingesluit die HB Thom-teater

Die Dramagebou, wat die HB Thom-teater insluit, is die tuiste van die Universiteit Stellenbosch se eie teaterkompleks en huisves ook die Universiteit se Dramadepartement. Die teater het in Oktober 1966 met die eerste Afrikaanse produksie van FAUST geopen. Sedert die aanvanklike opening is baie beperkte opgraderings aan die HB Thom-gebou gedoen. Die dak is in 2013 vervang en die buitekant van die gebou is geverf, maar dit was duidelik dat die gebou noodsaaklike werk nodig gehad het om aan gesondheids- en veiligheidsregulasies te voldoen en om die teater toe te rus om as kommersiële entiteit te funksioneer. Die opgradering van die HB Thom-gebou is omvattend en behels onder meer die opgradering van die voorportaal en kaartjiekantoor, nuwe hellende sitplekke in die teater, 'n nuwe internasionale-diepte-verhoog en orkesput, nuwe klank- en beligtingsfasiliteite, opgradering van badkamers en kleedkamers, 'n nuwe hysbak, nuwe spraakkamers, nuwe klankateljees, 'n nuwe TV-ateljee en verbeterde rekenaar- en redigeringsfasiliteite. As gevolg van die omvangryke aard van die opknappings, is die hele Dramadepartement vir die duur van die bouwerk na 'n alternatiewe ruimte verskuif. Die nuwe HB Thom-teaterkompleks sal na verwagting teen die einde van Januarie 2018 voltooi wees.

Opgraderings aan die Fakulteit Ingenieurswese

Die Fakulteit Ingenieurswese is onlangs opgegradeer om vir stygende studentegetalle voorsiening te maak en 'n moderne omgewing te skep waarin studente hul tyd aan leer en studies kan bestee. Die projek het op drie hoofaspekte gefokus:

  1. Die skepping van 'n leeromgewing (studentesentrum) onder die westelike vleuel van die hoofingenieursgebou: Die doel was om 'n stil ruimte te skep waar studente oor middagete en tussen lesings hul tyd doeltreffend kan benut. Die studentesentrum beskik ook oor nege groepbesprekingslokale en een area vir groter besprekingsessies. Die studentesentrum bied ook gratis Wi-Fi aan studente, asook drukkers en ingeboude rekenaarfasiliteite vir diegene sonder rekenaars.
  2. Die opgradering van die ingangsportaal van die hoofingenieursgebou: Die opgradering het verbeterde toegangsbeheer, nuwe toiletgeriewe, 'n moderner voorkoms en nuwe parkeerplekke ingesluit.
  3. Die skepping van 'n informele ontspanningsgebied (deli) onder die oostelike vleuel van die hoofingenieursgebou: Hierdie gebied word deur studente benut as 'n plek om te ontspan, eet, te sosialiseer en in groepe besprekings te voer waar stilte nie noodsaaklik is nie. Die gebied word ook as ontvangsarea vir die fakulteit se funksies gebruik.

Kampusvernuwingsprojek

Die Projekbestuurskantoor bestuur tans die hele Kampusvernuwingsprojek wat voorsiening maak vir die opgradering van die Stellenbosch- en Bellville Park-kampus.