Ontwikkelingsbeplanning en Ruimtebestuur

Hierdie departement is verantwoordelik vir die ontwikkeling van strategiese planne wat as riglyne vir die kort-, medium- en langtermynontwikkeling van kampusinfrastruktuur sal dien. Dit behels onder meer die implementering en bestuur van 'n ruimtestrategie wat die gebruik van bestaande ruimte optimaliseer om te verseker dat daar in die instelling se ruimtebehoeftes voorsien word sodat die Universiteit sy kernfunksies kan uitvoer.

Die departement is vir die volgende verantwoordelik:

Meesterbeplanning en -ontwikkeling (Geïntegreerde Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk)

Die geïntegreerde ruimtelike ontwikkelingsraamwerk dien as 'n riglyn vir kampusontwikkeling ten opsigte van grondgebruik, toeganklikheid, oopruimtestruktuur, bewaring van erfenis en kultuur, volhoubare mobiliteit, voetgangersirkulasie, verkeersirkulasie en parkering, ten einde by te dra tot die ontwikkeling van 'n toonaangewende kampusomgewing. Daar word van die departement verwag om langtermynkapitaalplanne volgens die ruimtelike ontwikkelingsraamwerk op te stel, en om die bestuur van alle ontwikkelingsregte en alle statutêre vereistes (stadsbeplanning, ens.) vir alle eiendomme wat in die naam van die Universiteit Stellenbosch geregistreer is, te hanteer.

Ruimtebestuur

Dit behels onder meer om die optimale benutting van ruimte te verseker; om in alle ruimtelike behoeftes te voorsien; die administrasie, bestuur en onderhandeling van interne en eksterne huurkontrakte; die administrasie en bestuur van 'n ruimtelike databasis en inligting, en die ontwikkeling van ruimtelike beleide en riglyne.

Inligting oor fasiliteite

Ontwikkelingsbeplanning en Ruimtebestuur is verantwoordelik vir die bestuur van die Geografiese Inligtingstelsel (GIS) se databasis. Dit behels die ontwikkeling van bestuursverslae rakende infrastruktuur, geboue en kadastrale inligting, en die benutting van ruimte deur middel van die GIS om te verseker dat ingeligte besluite geneem word. Hierdie eenheid hou ook inligtingstelsels in stand en doen jaarliks verslag oor grondgebruik op grond van 'n Bestuursinligtingstelsel van die Departement van Hoër Onderwys (HEMIS).