Universiteit van Stellenbosch

 

Grondwet van die Juridiese Vereniging

 

1.      Naam

 

1.1.Die naam van die liggaam wat hierdie grondwet aangeneem het, is die Juridiese Vereniging (JV).

 

2.      Definisies

2.1 JV         – Onder “Juridiese Vereniging” word verstaan dat dit ʼn verteenwoordigende liggaam is bestaande uit regsstudente, verkies deur regsstudente om hulle belange ter harte te neem.

     2.2 Regsstudent – Verwys na ʼn geregistreerde student aan die Fakulteit Regsgeleerdheid.

2.3 ABR      – Verwys na die Universiteit Stellenbosch se Akademiese Belangeraad soos erken deur die Studente Grondwet.

2.4 SR        – Verwys na die Universiteit Stellenbosch se Studenteraad soos erken deur die Studente Grondwet.

2.5 US        – Verwys na die Universiteit Stellenbosch wat ʼn hoër akademiese instelling is soos gedefinieer deur die Higher Education Act of 1997.

 

3.       Samestelling

 

3.1. Die volgende persone maak die lidmaatskap en uitvoerende lede van die JV uit:

 

3.1.1. Die JV voorsitter en ondervoorsitter.

3.1.2 Die sekretaris

3.1.3 Die tesourier

3.1.4 Die openbare betrekkinge portefeulje

3.1.5 Addisionele lede met ’n minimum van agt (8) en ’n maksimum van nege (9) lede in totaal.

 

4. Doelstelling

4.1. Die JV verteenwoordig die akademiese belange van alle studente in die fakulteit regsgeleerdheid.

4.2. Die JV fasiliteer die bespreking en aanspreek van akademiese en administratiewe aangeleenthede, in samewerking met fakulteitspersoneel, wat binne die sfeer van akademie aan die fakulteit regsgeleerdheid val.

4.3. Die JV verseker ʼn georganiseerde en regverdige verkiesing van die uitvoerende lede van die JV, wat verteenwoordigend is van alle studente aan die fakulteit.

4.4. Die JV is verbind tot die effektiewe kommunikasie met alle studente, ten einde hulle bewus te maak van regte waaroor hulle beskik met betrekking tot akademie, om sodoende regverdige en billike optrede teenoor alle studente te verseker.

 

5. Funksionering en Pligte van Posisies en Portefeuljes:

5.1. Voorsitter

5.1.1. Verteenwoordig studente op die Akademiese Belangeraad en Fakulteitsraad, sowel as ander vaste komitees in die fakulteit.

5.1.2 Beheer van alle klagtes.

5.1.3 Fasiliteer die toedeling van portefeuljes aan die JV lede. Sien artikel (7).

5.1.4 Roep die uitvoerende vergaderings van die JV in konsultasie met die sekretaris.

5.1.5 Kan spesiale vergaderings uitroep

5.1.6 Is aan die hoof van die uitvoerende komitee vergaderings en is verantwoordelik vir die ordelik verloop van vergaderings

5.1.7.Verseker dat alle lede hul take ten volle uitvoer.

5.1.8. Handig ʼn jaarverslag in aan einde van termyn.

5.1.9 Dien as ʼn positiewe rolmodel vir die lede van die JV, die fakulteit regsgeleerdheid en die kampus gemeenskap.

 

5.2. Ondervoorsitter


5.2.1. Verteenwoordig studente op die Akademiese Belangeraad en Fakulteitsraad, sowel as ander vaste komitees in die fakulteit.

5.2.2 Dien aan die hoof van die klasverteenwoordigingskomitee.
5.2.3. Ondersteun die voorsitter.
5.2.4. Tree as voorsitter op tydens ’n vergadering waar die voorsitter afwesig is of as die voorsitter bedank voor die einde van sy of haar termyn.

         5.2.5. Handig ʼn jaarverslag in aan einde van die termyn.

5.3. Tesourier


5.3.1
Behartig finansiële beplanning en verseker dat uitgawes binne begrotingsbeperkings bly.
5.3.2 Behartig die vereffening van betalings en rekeninge soos gestipuleer deur die US se amptelike betalingstelsel.
5.3.3 Die opstel van die jaarlikse asook die halfjaar begrotings in samewerking met die voor- en ondervoorsitter.
5.3.4. Die lewering van terugvoer oor die finansiële posisie van die komitee op ’n maandelikse wyse. (Let wel: slegs van toepassing tydens die verloop van enige akademiese termyn.)

5.3.5. Woon verpligte tesourieropleiding by.

 

5.4 Sekretaris

 

5.4.1 Verantwoordelik vir die opstel en die uitdeel van agenda ten minste 24 uur voor vergaderings.

5.4.2 Stel notules op tydens vergaderings en stuur aan komiteelede binne 5 werksdae na ’n vergadering.

5.4.3 Hou ʼn leêr van die dokumente van die vereniging.

5.4.4 Behou korrespondensie en kommunikasie met die JV en die fakulteit regsgeleerdheid.

5.4.5 Maak besprekings vir die opkomende vergaderings in konsultasie met die voorsitter.

5.4.6 Verteenwoordig studente op die Fakulteitsraad.

5.4.7 Is verantwoordelik vir die aanstelling van die klasverteenwoordigingskomitee.

 

5.5. Algemene pligte van ʼn lid van die uitvoerende komitee:


5.5.1. Lig studente in oor kwessies wat hul akademiese sukses beïnvloed.
5.5.2. Onpartydige en professionele optrede in kwessies wat mede studente raak.
5.5.3. Vertroulike, objektiewe en effektiewe hantering van navrae en klagtes.
5.5.4. Stiptelike bywoning van JV vergaderings en tydig- en effektiewe kommunikasie met komiteelede, studente en fakulteitspersoneel.
5.5.5. Handig ʼn jaarverslag in aan die einde van die termyn en ʼn verslag na elke funksie wat gereël is deur die JV uitvoerende lid.

 

6. Verkiesings proses

6.1. Die verkiesingsproses moet plaasvind in die gees van demokrasie, fokus op regverdigheid, en die billike hantering van alle betrokke partye.

 

6.2. Die verkiesingsproses van lede van die komitee vind jaarlik plaas en word uitsluitlik bestuur deur die uittredende ondervoorsitter.

 

6.3 Indien die uitvoerende ondervoorsitter besluit om vir die uitvoerende komitee van die volgende termyn te staan moet die huidige uitvoerende komitee van die JV ʼn gepaste verkiesingsfasiliteerder verkies om die rol te vervul.

6.4. Die termyn van enige lid op die komitee is amptelik vanaf die aanvang van die vierde kwartaal, tot en met die volgende verkiesingstydperk.

6.5. Enige student kom in aanmerking om as uitvoerende lid van die JV om aansoek te doen en te dien, mits daardie persoon ’n regsstudent is en voldoen aan HEMIS vereistes.

 

6.6 Die aansoekvorms van die kandidate sal op ’n kennisgewingbord in die Ou Hoofgebou vertoon word, vir ’n minimum tydperk van 24 uur. Effektiewe addisionele wyses van bemarking van die aansoek- en verkiesingsproses moet ook plaasvind. Die verkiesingsproses moet per e-pos aan elke regsstudent bekend gemaak word.

6.7. Elke student, in die fakulteit regsgeleerdheid, kan daarna slegs eenmaal (1) stem vir kandidate deur ʼn gepaste wyse gekies deur die verkiesingsfasiliteerder.

 

6.8. Die stemme word getel deur die uittredende JV soos gefasiliteer deur die verkiesingsfasiliteerder.

 

6.9. Die uitslae van die verkiesing moet aangekondig word deur die verkiesingsfasiliteerder binne ’n redelike tydperk na die stemme getel word.

 

6.10. Die verkiesing van die voorsitter sal plaasvind deur ’n interne verkiesingsproses.

 

6.10.1 Die voorsitterskandidaat moes as lid op die JV gedien het in die voorafgaande jaar. Met inagneming van die uitsondering soos gestel in (6.10.8) en (6.10.9).

 

6.10.2 ʼn Amptelike verkiesingsvergadering sal binne ʼn redelike tyd gehou word voor die verkiesing van die nuwe JV waartydens die verkiesing van die nuwe voorsitter geskied.

 

6.10.3 Alle uitvoerende lede van die JV wat nie as voorsitterskandidaat staan nie moet stem. Indien ʼn lid afwesig is, moet ʼn Proxy stem of voorafgaande stem uitgebring word wat deur die vertroulike hantering van die verkiesingsfasiliteerder die stemproses bereik.

 

6.10.4 Stemme word getel deur die uittredende voorsitter en die verkiesingsfasiliteerder. Die ondervoorsitter is slegs betrokke by die tel van stemme indien hy/sy nie ʼn voorsitterskandidaat is nie.

 

6.10.5 Indien een (1) kandidaat vir die posisie van voorsitter staan moet hy/sy met ʼn mosie van vertroue ingestem word, wat ʼn twee-derde meerderheid (2/3) stemme vereis. Die vereiste geld ook vir die enkele oorblywende kandidaat soos gestel in (6.10.6) indien daar meer as een (1) kandidaat gestaan het vir die posisie van voorsitter.

 

6.10.6 Indien twee (2) kandidate vir die posisie van voorsitter staan sal daar gestem word tussen die twee kandidate, Die kandidaat wat ʼn eenvoudige meerderheidstem het sal die enkele oorblywende kandidaat wees soos gestel in (6.10.5).

 

6.10.7 Indien drie (3) of meer kandidate vir die posisie van voorsitter staan sal al die kandidate op ʼn kortlys geplaas word. By wyse van negatiewe stemming deur die uitvoerende lede aan die JV wat nie ʼn kandidaat is nie, sal die kortlys verkort word na twee kandidate en vervolgens sal die proses geld soos gestel in (6.10.6).

 

6.10.8 Indien minder as 5 uitvoerende JV lede aktief stem vir die voorsitter sal die verkiesing terugval na ʼn oop verkiesing waar die voorsitter uit die nuutverkose lede van die JV verkies word.

 

6.10.9 Die nuwe voorsitter en nuwe ondervoorsitter, sal uit die nuutverkose JV verkies word binne ʼn redelike tyd na die algemene verkiesing en word gefasiliteer deur die uittredende voorsitter en uittredende ondervoorsitter. Die proses sal slegs plaasvind indien:

 6.10.9.1 daar geen kandidaat staan wat in die voorafgaande jaar op die JV gedien het nie soos gestel in (6.10.1).

 6.10.9.2 In ʼn geval soos gestel in (6.10.8).

 

7. Interne verkiesing van JV portefeuljes.

 

7.1 Alle portefeuljes word demokraties verkies.

 

7.2 Elke lid van die JV kan slegs eenkeer stem vir ’n gepaste kandidaat vir die verskeie portefeuljes.

 

7.3 In die geval waar daar ’n gelyke stemming is met betrekking tot ’n sekere portefeulje, moet die voorsitter en ondervoorsitter ’n objektiewe besluit uitoefen ten opsigte van die toedeling van die portefeulje aan een kandidaat.

 

 

8. Tugprosedure

8.1. Indien 'n lid sonder ʼn geldige verskoning afwesig is van drie (3) JV vergaderings, homself / haarself skuldig maak aan ernstige pligsversuim, of die goeie naam van die JV, Akademiese Belangeraad, SR of die Universiteit van Stellenbosch in gedrang bring, moet daar tugmaatreëls teen so ʼn lid ingestel word.

8.2. Die JV tugkomitee bestaan uit die voorsitter en die ondervoorsitter.

8.3. Die JV tugkomitee het, nadat die aangeleentheid duidelik ondersoek is, die

Bevoegdheid om ’n beslissing te kan maak wat billik en redelik in die omstandighede is.

8.4. Die prosedure gevolg deur die JV tugkomitee moet ten alle tye regverdig wees. Die betrokke lid moet ten alle tye ingelig wees oor die aanklag en beslissingsteen hom/haar. Daar mag na afloop van die beslissing na die Studentehof geappelleer word binne sewe (7) werksdae na bekendmaking van die beslissing aan die betrokke lid.

8.5. Indien 'n lid geskors word, word die student met die volgende meeste stemme in die JV verkiesinging gekies as ’n uitvoerende komitee vervanger.

8.6. Indien vertroue verloor word in die JV voorsitter of ondervoorsitter of lid, kan ’n mosie van wantroue teen sodanige persoon ingestel word. Let wel, duidelike en regverdige voorsorgsmaatreëls moet aanwesig wees by die indiening van die mosie. Stawende dokumentasie sal ten minste die volgende insluit en is nie beperk tot slegs die volgende nie:

8.6.1. ’n Mosie van wantroue moet deur ’n voorsteller en twee (2) sekondante voorgelê word by ’n amptelike vergadering.
8.6.2. Die voorsitter, ondervoorsitter of lid moet bewus wees van enige getuienis teen hom of haar.
8.6.3. Ten minste drie skriftelike afskrifte van formele kommunikasie tussen die voorsitter en die lid, of in die geval van ’n mosie teen die voorsitter, kommunikasie tussen die ondervoorsitter en die voorsitter.
8.6.4. ’n Mosie van wantroue moet met ’n twee-derde meerderheidstem ingestem word by ’n formele vergadering, met uitsluiting van die aangeklaede lid.
8.6.5. Vir ’n mosie om aanvaar te word moet alle lede van die komitee aanwesig wees.
8.6.6. Die notulering van die betrokke vergadering is ’n vereiste en die afwesigheid van ’n notule sal die besluit as ongeldig bestempel.

 

9. Wysiging van die Grondwet

9.1. Enige wysiging van hierdie Grondwet moet met 'n twee-derde meerderheid goedgekeur word asook met die aanwesigheid van al die lede van die komitee.

9.2. Mosies ter wysiging van hierdie Grondwet moet die sekretaris in korrespondensie met die voorsitter ten minste 72 uur voor die gegewe vergadering waarop dit bespreek moet word, bereik.

 

9.3. Alle wysigings van die JV Grondwet moet aan die voorsitter van die Akademiese Belangeraad bekend gemaak word.