Argief vir 'Jongste nuus' Kategorie

Nuwe webbaadjie vir Taalsentrum

Geplaas op 20/05/2021 · In Aanlyn taalondersteuning, Jongste nuus, Nuutste nuus geplaas

Gaan besoek gerus ons nuwe webblad by https://languagecentre.sun.ac.za. Die Taalsentrum se nuwe, bygewerkte webwerf het in Februarie die lig in Engels gesien. Besoek en.. Lees meer

Udonga lwesikhumbuzo sikaPumlani

Geplaas op 11/12/2020 · In Artikels in Xhosa, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale, Terminologie geplaas

Kusothuse kakhulu kwaye kusivise ubuhlungu ukuva iindaba zokushiywa kwethu nguPumlani Sibula ngeCawa umhla wesi-6 kweyoMnga 2020. Ebesachacha ekhaya emva kokufunyanwa ngumkhuhlane we-Covid-19. UPumlani ebenguGxa.. Lees meer

Ke, yintoni eyona-yona nto yenziwa liZiko leeLwimi?

Geplaas op 05/03/2020 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale, Skryflab geplaas

Iziko leeLwimi yindawo ezele ludlamko yabafundi, abasebenzi nabaxumi abadinga uncedo kwezeelwimi nezonxibelelwano. Omnye weyona misebenzi yethu ibalulekileyo kukunceda abafundi ukuba bakwazi ukuthetha ngokwaseyunivesithi. Nangona.. Lees meer

Skryflab huldig afgetrede medestigter

Geplaas op 04/03/2020 · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Skryflab geplaas

Sharifa Daniels, een van die stigterspersoneellede van die Taalsentrum se Skryflab, het in 2018 ná byna 17 jaar diens aan die skrywers op kampus.. Lees meer

Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Skryflab geplaas

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo.. Lees meer

Dis goud, maar ongemaklik

Geplaas op 27/11/2019 · In Dialogos, Jongste nuus, Skryfwenke geplaas

Vir baie mense gaan die feestyd en familiesamesyn hand aan hand. Terselfdertyd is dit ʼn ongeskrewe reël dat jy die een of ander tyd.. Lees meer

Welkom by ons wêreld van tolking

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Nuutste nuus geplaas

ʼn Tolkingwerksessie waar tolking in aksie ervaar word – dit is waarmee die navorsingspan van die Taalsentrum se Tolkdiens vanjaar vorendag gekom het vir.. Lees meer

Wamkelekile kweyethu imo yotoliko

Iwekhshophu yotokilo engamava – leyo yinto ethe yeza neqela lophandonzulu leeNkonzo zoToliko kwiZiko leeLwimi ukulungiselela iNkomfa yeYunivesithi yarhoqo ngonyaka engeMfundo ngokuFundisa nokuFunda (SoTL) ngowama-29.. Lees meer

Phakama vir akademiese geletterdheid

Geplaas op · In Dialogos, Jongste nuus, Navorsing geplaas

Dosente van die Taalsentrum, Chemie en Rekenaarvaardigheid het vanjaar ’n splinternuwe en opwindende samewerkingsprojek van stapel gestuur. Hulle het saamgespan om die Taalsentrum se.. Lees meer

IPhakama ilungiselelwe ukwazi ukubhala nokufunda kwezemfundo

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Navorsing geplaas

Kulo nyaka, abahlohli bakwiZiko leeLwimi, abeKhemistri nabeZakhono kwiKhompyutha bamisele iprowujekthi entsha kraca engentsebenziswano. Badibanise iintloko ukuze banike amandla ongezelekileyo kwimodyuli yeZiko leeLwimi engokwazi ukufunda.. Lees meer