Argief vir 'Artikels in Xhosa' Kategorie

Sithu huntshu kulwimi lwesithandathu olusanda kongezelelwa kuVimba wethu weeLwimi

Geplaas op 25/06/2019 · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kunqabile ukuba sifumane isicelo esivela kumntu ofuna ukuza eMzantsi Afrika iinyanga ezintathu azokufunda isiAfrikansi. Kodwa oku kwenzekile kutsha nje. U-Wietse Hilverda, usomashishini waseDatshi ohleli.. Lees meer

Izixhobo zolwimi ezenzelwe izithethi ezingamaciko okuthetha

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kulo nyaka ngenyanga kaTshazimpuzi, isichazimagama sesiAfrikansi esiquka konke ngokubanzi esiyimiqulu ngemiqulu nesigama lithi Woordeboek van die Afrikaanse Taal (i-WAT), sikhuphe umqulu waso weshumi elinesihlanu,.. Lees meer

Ikhaya lesibini kuNjing. wolwimi lwesiDatshi

Geplaas op 04/04/2019 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Ons tale geplaas

UMzantsi Afrika uhleli ulilizwe elisoloko linomtsalane kuye, utsho uNjing. Carel Jansen, umenziphando weZiko leeLwimi, obelapha kwakhona ngoMatshi esuka eNetherlands. Yiyo loo nto ethe walitsibela.. Lees meer

Ngumqondiso!

I-MI(SA), yenze umboniso kwiWoordfees 2019, ingumboniso okhuthazayo wethiyetha. Ingumculo oqulathe imas entlandluntathu: iMissa Luba (Imas yaseLatini imiselwe kwiintlobo ezintathu zemiculo ezisuka eDemocratic Republic of.. Lees meer

Ibali elifikelelekayo kubantwana abaziZithulu nakubantwana abevayo

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

ISebe leZifundo zeeLwimi Jikelele leYunivesithi yaseStellenbosch liqalise iprojekthi ebandakanya ibali labantwana lokuba izithethi ezisencinci zeelwimi ezahlukeneyo, abasebenzisi abangabantwana boLwimi lweZandla loMzantsi Afrika (i-SASL) kunye.. Lees meer

Ingaba ubulwimi-ninzi bubonakala kanjani kwiYunivesithi yaseStellenbosch?

Geplaas op 13/11/2018 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

“Ukuthetha iilwimi ezininzi kwabantwana abaselula kubhentsisa ukukhuthaza nokuphuhlisa izakhono zokuqiqa, ukwazi ukusombulula iingxaki nokuqonda kwaba bantwana ukuntsonkatha nokwalamana kwezinto. Ebudaleni, ukuthetha iilwimi ezininzi kungalwa.. Lees meer

Ngothando lokufunda!

Geplaas op 12/11/2018 · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Ons tale geplaas

IZiko leeLwimi liyazithanda iincwadi kwaye liyazingca ngokukhuthaza ukwazi ukufunda. Singathanda ukukuchazela ukuba sinxibelelene njani noluntu ngokubanzi kulo nyaka ngeencwadi neeseshoni zokufunda. NgoJulayi kulo nyaka,.. Lees meer

Ukuhlangana kweenkcubabuchopho: kwiNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda (SoTL 2018)

Kwihlabathi elilangazelela iindlela ezintsha zokufikelela kubafundi, iNkomfa yoPhandonzulu lokuFundisa nokuFunda ibe lithuba elihle kakhulu kubafundisi-ntsapho lokuphonononga nokwabelana ngophando lwabo kwakunye nokucamngca ngeendlela zokufundisa. Inkomfa.. Lees meer

UmDyarho wokuFunda oMangalisayo kwiSekondari iKylemore

Geplaas op 03/09/2018 · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Kulo nyaka, abafundi besiKolo seSekondari ePhezulu iKylemore bebenoSuku lokuBhiyozela uMandela abaya kuhlala belikhumbula. Ekunye neZiko loLwimi, amacandelo ahlukeneyo ase-SU athe achitha ixesha kwesi sikolo.. Lees meer

ILebhu iComms iququzelela ukuthetha esidlangalaleni kumaqonga ahlukeneyo

Geplaas op · In Artikels in Xhosa, Dialogos geplaas

Ukuthetha esidlangalaleni sisakhono esingafundwa de ube yingcaphephe kuso! Ngowe-8 Agasti, iLebhu iComms yeZiko leeLwimi kunye neStellenbosch Toastmaster Club zabambisana ngokusindleka intlanganiso yokulinganisa iinjoli zemicimbi.. Lees meer