Ikhaya lesibini kuNjing. wolwimi lwesiDatshi

Op 04/04/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Ons tale geplaas

UMzantsi Afrika uhleli ulilizwe elisoloko linomtsalane kuye, utsho uNjing. Carel Jansen, umenziphando weZiko leeLwimi, obelapha kwakhona ngoMatshi esuka eNetherlands. Yiyo loo nto ethe walitsibela ithuba lokutyelela eMzantsi Afrika ngelixa iManyano yoLwimi lwesiDatshi yayifuna ukuqalisa ngokukhuthaza unxibelelwano phakathi kweeyunivesithi zaseNetherlands nezaseMzantsi Afrika phakathi kwiminyaka yoo-1990. Watyelela iStellenbosch, iPitori kunye neRhawuti okokuqala ngo-1996 kwaye ukusukela ngoko sele ewutyelele uMzantsi Afrika amatyeli asondeleyo kwangama-40. Abantu, iilwimi, izilwanyana, iimbonakalomhlaba kunye noomahluko – konke oku, kuye kusahleli kungamava amangalisayo kumaxesha ngamaxesha. Elona gama alithandayo lesiAfrikansi? Uthe lelithi “Klopdisselboom”.

ENetherlands, uCarel ngoku ungunjingalwazi odl’ umhlalaphantsi kwiZifundo zoNxibelelwano neeNgcombolo kwiYunivesithi yaseGroningen emva kwexesha elide lempumelelo yokusebenza kumaziko emfundo ephakamileyo. Waqala waphumelela kwizifundo zokuba ngusozilwimi, emva koko wajolisa kwizifundo zoyilo lwamaxwebhu, ukufundeka nonxibelelwano kwezempilo – zifundo ezo asazithanda kakhulu nanamhlanje.

Waqala ukuqhogana neZiko leeLwimi ekuyeni ekupheleni kweminyaka yoo-1990, nto leyo eyakhokelela kwisivumelwano sokuba abe ngumhlohli olindwendwe phakathi kwakhe noNjing. Leon de Stadler (owayenguMlawuli weZiko leeLwimi) kwiiyunivesithi abasebenza kuzo – kwimeko kaCarel, waqala kwiYunivesithi yase-Utrecht, waza waya kwiYunivesithi yaseNijmegen kwaye ngoku ukwiYunivesithi yaseGroningen. KwiYunivesithi yaseStellenbosch, wayengunjingalwazi odl’ umhlalaphantsi ngaphambili kwaye ngoku ungumenziphando kwiZiko leeLwimi. Apha, ukhokela iprojekthi yophando engophuhliso nophuculo lwefomula entsha yokufundeka kwesiAfrikansi nentlaninge yabo asebenza nabo: Abasebenzi beZiko leeLwimi, ezinye iingcali kunye nabanye babafundi abasele benesidanga semfundo enomsila kwisiDatshi.

UCarel ukwangomnye wabahleli bencwadi esanda kupapashwa kutsha nje engonxibelelwano lobuchule egama lithi Communicate as a professional (Nxibelelana njengechule), ekhutshwe yi-Amsterdam University Press. Le ncwadi isekelwe kwincwadi yokufunda yesiDatshi ethi Leren Communiceren (Funda ukunxibelelana), angomnye wababhali kuyo. Kambe e ncwadi ithi Nxibelelana njengechule yenzelwe ukuba ifundwe kwihlabathi. Funda ngakumbi malunga nale ncwadi apha. UCarel uceba ukufundisa isifundo esifutshane esingonxibelelwano lobuchule esisekelwe kule ncwadi, ebambisene nelebhu yethu, iComms Lab, xa ephinda etyelela uMzantsi Afrika kwinyanga yeDwarha kulo nyaka. Kunyaka ophelileyo wanikezela apha ngesifundo esifutshane esidume kakhulu esingoyilo lwefomu, sifundo eso aza kuphinda anikezele ngaso kwinyanga yeDwarha. Thumela i-imeyili kuMichelle Pieters malunga neenkcukacha ezithe vetshe ngezi zifundo zimbini.