IPhakama ilungiselelwe ukwazi ukubhala nokufunda kwezemfundo

Op 27/11/2019 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Navorsing geplaas

Kulo nyaka, abahlohli bakwiZiko leeLwimi, abeKhemistri nabeZakhono kwiKhompyutha bamisele iprowujekthi entsha kraca engentsebenziswano. Badibanise iintloko ukuze banike amandla ongezelekileyo kwimodyuli yeZiko leeLwimi engokwazi ukufunda nokubhala, iZakhono zeNzululwazi ngezoNxibelelwano 146, kwakunye neemodyuli zeKhemistri neZakhono kwiKhompyutha ukulungiselela abafundi abakwiinkqubo zeedigri ezandisiweyo kwezeNzululwazi, ezeNzululwazi ngoLimo nezobuNjineli.

Abafundi abenza ezi modyuli baye banikwa umsebenzi othi baye batyunjwa yikomishoni karhulumente yasebuntsomini ukuba babeyinxalenye yeqela labacebisi bezenzululwazi ekwakufuneke liphande kwaye lenze ingxelo ngentlaninge yezihloko ezifanelekileyo ezinxulumene nekhemistri. Abafundi kuye kwafuneka benze uphando-nzulu bengamaqela baze bangenise ingxoxo ebhaliweyo bexhasa okanye bechasa isihloko esithile. Emva koko, la maqela kuye kwafuneka enze iingxelo zawo zifikeleleke kuluntu ngokuthi enze iividiyo zemizuzu emihlanu nalapho anaba khona ngeengxoxo zawo.

Iziphumo ekuye kwafuneka asebenzele ukuzifezekisa ibikukusetyenziswa kwezakhono zokufunda nokubhala kwimeko yenzululwazi entlalweni jikelele naseMzantsi Afrika ngokukodwa, ukuphuhliswa kwesakhono sokukhetha imithombo efanelekileyo xa kuqulunqwa iingxoxo eziqiqileyo ukuxhasa okanye ukuchasa umba othile kuze, ekugqibeleni, kuphandwe iindlela ezintsha zokupapasha ulwazi kumyinge wabantu omkhulu nangakumbi.

Into eyenze le prowujekthi ukuba ifane yodwa nangakumbi kukuba abafundi bebeyinxalenye yenkqubo yokuthathwa kwezigqibo ukususela ekuqaleni ukuya ekupheleni. Ekuqaleni ngqa, abafundi baye banikwa ithuba lokuba bavotele igama ezakubizwa ngalo le prowujekthi. Igama lesiXhosa elithi phakama liye lakhethwa njengegama lale prowujekthi. Abafundi baye banikwa ithuba lokuchonga izihloko zophando-nzulu lwabo kwaze ekugqibeleni abafundi ngokwabo bavotela eyona vidiyo ibalaseleyo. Izihloko zisuke kwezo zimalunga namandla enyukliye, ukutshintshwa kweempawu zezilwanyana okanye izityalo ukuya kutsho ekufakweni kwe-florayidi emanzini okusela. Iqela eliphumeleleyo liye lawuqwalasela ngocoselelo lo mba ukhankanywe ekugqibeleni. Elo ibiliqela likaTemika Moodley, uJade Opperman, u-Alliance Sambo noLukhanye Swapi. Nceda ucofe apha ukuze ubukele ividiyo yabo.

Abafundi baye bayifumanisa le prowujekthi njengezisa iinguqu nefanelekileyo. “IProwujekthi eyiPhakama iye yandibonisa ukuba ezemfundo zinako ukunika imincili kwaye zonwabise”, ezo ibe zizimvo zomnye wabafundi.