NPIT4 – ukufumana uthelelwano kunxibelelwano

Op 26/06/2018 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Navorsing, Nuutste nuus, Ons tale geplaas

Akukho ukukhutshwa komtshotsh’ iintomb’ zingeqhwabi! Okokuqala kumhlaba waseAfrika, i-4th International Conference on Non-Professional Interpreting and Translation (NPIT4) ithe yabanjwa kwi-Stellenbosch Institute for Advanced Studies (STIAS) ukusuka ngowama-22 ukuya kowama-25 kuMeyi walo nyaka. Abazimasi bale nkomfa bathe bafumana ithuba lokuzimasa umcimbi olandelayo, weNkomfa yokuqala egunyazisiweyo ye-Association for Translation Studies in Africa (ATSA) nefumaneka ku: https://atranslationstudiesafrica.wordpress.com/ ngowama-25 ukuya kowama-26 kuMeyi, kwakule ndawo inye. Ngale ndlela ubani angachitha iveki epheleleyo ejongene nemibandela ephathelele nezifundo zoguqulo kunye neminye imingxilo nemisetyenzana enxulumeneyo.

Kuluntu olusebenzisa iindidi zeelwimi, kuqhubeka iintlobo ezahlukeneyo zokulamla. I-NPIT4 iye yazinza kumxholo othi “ukufumana ulingano phakathi kwezakhono ezifunekayo nemithombo ekhoyo kutoliko noguqulo olungelolwabaqeqeshiweyo”, nalapho abaququzeleli benkomfa bathe bavuma ukuba ibinza kwesi sihloko salo mxholo elithi ‘olungelolwabaqeqeshiweyo’ lithe kanti limfiliba kwaye ngelithe latshintshwa ngalathi ‘-enzelwe injongo ethile’, ‘ukuvoluntiya’, ‘-ngagunyaziswanga’ kunye ‘-ngoqeqesho oluncinane’. IZiko leeLwimi leYunivesithi iStellenbosch (SU) lijoyine le ncoko ngokunikeza ngeentetho zamaphepha amathathu kule nkomfa.

UGqir. Kim Wallmach (umLawuli weZiko leeLwimi) ekunye noPetri du Toit (nowayengumfundi kwizifundo ezingaphaya kwezesidanga sokuqala kaGqir. Wallmach nokwayitoliki kumabonakude) uthe wavula ingqokelela yamaphepha amathathu eZiko leeLwimi ngephepha elisihloko sithi, ‘Framing South African Sign Language (SASL) interpreting: Pictorial representations of SASL interpreters from 1994 to 2018’. Elinye iphepha lophando lwabo elingentsebenziswano phakathi kwesiThulu/netoliki evayo lithe lalandela, belinesihloko esithi, ‘Camera rolling … and … action!: What collaboration holds for Deaf and hearing interpreters on set’. Kulandele uCarmen Brewis noRisha Lötter, abaziitoliki kwezemfundo kwiZiko leeLwimi, babelane ngengqiqo yamava abo okutolika kwezemfundo kwiphepha labo elithi, ‘Towards more effective facilitation of interpreter-mediated university classrooms – a critical reexamination of ‘role’’.

Imo efundisayo netyhilayo ithe yagubungela lo mcimbi weentsuku ezintathu, ibingenzeki nje ngengxoxo ezigunyazisiweyo, kodwa nakwiingxoxo ezingagunyaziswanga ebezisemacaleni. Iingcaphephe zonxibelelwano ezivela kwihlabathi zithe zakuvuyelela ukwabelana ngolwazi, ingqiqo namava azo. Omnye woogxa bethu uthe wahlomla ngelithi wothusiwe sisidingo esikhulu seetoliki nabaguquli eAfrika. Omnye uthe uyithakazele intetho ephambili engenzululwazi ngomthambo-luvu ngengqondo kunye noguqulelo olwenziwe ngusolwazi obekekileyo wezifundonzulu zoguqulo uNjing. Maria Tymoczko. Owesithathu yena uthe waphawula ngelithi kunika umdla ukubona umsinga omtsha wezakhono zabathunywa – abaqeqeshi beetoliki zenkomfa abaziingcaphephe nababesakuphanda ngotoliko kwinkomfa kwixesha elidluleyo, ngoku baqalisa ukusebenzisa uphando lwabo kwiincoko okanye kutoliko lweenkonzo zikarhulumente kananjalo.

Petri du Toit, a sign-language interpreter, in action interpreting a speech by Julius Malema.
Petri co-presented along with Dr Kim Wallmach of the Language Centre at NPIT4. (Photo: Times LIVE)