Ukunikwa kwewonga lembasa kumseki welebhu yokubhala othathe umhlalaphantsi

Op 04/03/2020 geplaas · In Artikels in Xhosa, Dialogos, Jongste nuus, Skryflab geplaas

USharifa Daniels, omnye weqela labasebenzi ongumseki kwiLebhu yokuBhala yeZiko leeLwimi, wathatha umhlalaphantsi ngo-2018, emva kweminyaka ephantse ibe li-17 yokubonelela ngeenkonzo kubabhali basekhampasi. Sathatha isigqibo sokuba simwonge ngoshicilelo olukhethekileyo lweziQinisekiso zaMaphepha emfundo kwezeeLwimi eStellenbosch (Stellenbosch Papers in Linguistics Plus (SPiL Plus), iphepha-ndaba eliqinisekisiweyo elifikeleleka kuwonke-wonke. Sithathe isigqibo sokuba silubize olu shicilelo ngale tayitile ‘ISithuba, indawo, namagunya kumaziko okubhala aseMzantsi Afrika’, njengoko isithuba, indawo namagunya iziinkxalabo ezisondele kakhulu kwintliziyo kaSharifa, nanjengoko sinika ingcaciso kwintshayelelo yethu malunga nalo mba.

USharifa wayesoloko exoxa nathi ngale miba xa sasicinga ngokubaluleka kwendima edlalwa yiLebhu yokuBhala kwikhampasini. Ephuma kwimvelaphi eyayiyinxalenye yomzabalazo owawuchasene nocalucalulo, uSharifa wakubona ukuba yenye into ukwamkela abafundi ‘abangengabo abesithethe’, kodwa ibe ngomnye umba ukubanceda aba bafundi ukuba bazive beyinxalenye yasekhampasini. Ngaphambi kokusebenza kwiLebhu yokuBhala, uSharifa usebenze ixesha elide kwimfundo yasesinaleni kwizikolo ezingathathi ntweni. Apha nakwezinye iindawo, wazibonela ngokwakhe ubungqina bokwakusenzeka ezimpilweni zabantu nakwimfundo yabo phantsi kocalucalulo. Wafumana nenkxaso-mali yokufunda kwiYunivesithi yase-Iowa nalapho waye waba nomdla kumaziko okubhala nzobulungisa bentlalo yoluntu obunokuziswa ngala maziko. Le yimibono awathi weza nayo ekhaya waze ethubeni wakwazi ukuyisebenzisa eStellenbosch.

Olu shicilelo lukhethekileyo lushicilelo lokuqala ehlabathini olumalunga namaziko okubhala aseMzantsi Afrika. Imixholo yesithuba, indawo namagunya inexesha elide ibalulekile kumsebenzi wamaziko okubhala kwihlabathi, kodwa inokubaluleka okukodwa eMzantsi Afrika nalapho upolitiko lwethu lwexesha lamandulo nelangoku lusebenza ngendlela yokuba isithuba nendawo zibuvumela njani ubudlelwane obusekelwe emagunyeni buqhubeke. Amaziko okubhala akhona ukulungselala ukunika uncedo ababhali abangabafundi ukuba baphuhlise ubuchongwa kwabo ekubhaleni kwezemfundo ephakamileyo, kodwa bakwenza oku ngaphakathi kwezakheko zeziko ezichaphazela ukuba basebenza njani kwaye kutheni besebenza.

Olu shicilelo lukhethekileyo lunamanqaku ali-12 kwaye umele amaziko okubhala asixhenxe aseMzantsi Afrika. Ukwanawo namanqaku ophando asixhenxe, abhalwe ngabo babesaya kuba ngabacebisi bangaphandle bokubhala baseStellenbosch nababefumene uqeqesho kuSharifa. Umqulu uphela ngombhalo ohlekisayo obhalwe ngomnye owayesaya kuba ngumcebisi wangaphandle wokubhala wangaphambili wobugcisa. Uyichaza le Lebhu yokuBhala njengendawo yokufunda yoluntu, apho kwakwamkeleke uwonkewonke. Ukuba ungathanda ukwazi ngakumbi ngesi sithuba sobubele, nceda uthumele i-imeyili ku amlackay@sun.ac.za okanye utsalelele umnxeba uAnne-Mari Lackay ku 021 808 2928.

Olu shicilelo lukhethekileyo lwapapashwa njengoMqulu wama-57(2019) kuMaxwebhu wamaphepha-ndaba aqinisekisiweyo kweeZeelwimi aseStellenbosch. (iStellenbosch Papers in Linguistics Plus (SPiL Plus).

Writing Lab comic by Neeske Alexander, an artist and former writing consultant.