Nuwe TSR wil 'betekenisvolle veranderinge' maak

Die Tygerberg-studenteraad vir 2018.

Tevarus Naicker gaan in 2018 ’n vyfdejaar- mediese student aan die Universiteit Stellenbosch (US) se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe (FGGW) wees. Hy sal ook gevestig wees in sy rol as voorsitter van die Tygerberg-studenteraad (TSR), ’n titel wat met groot verantwoordelikheid en toewyding tot diens gepaard gaan.

“Dis ’n groot eer, maar die rol beteken niks as ek nie in staat is om betekenisvolle veranderinge teweeg te bring nie,” sê Naicker.

Volgens hom is die hooffunksie van die TSR om namens die studente te praat. “Kommunikasie is van deurslaggewende belang vir aktiewe verteenwoordiging. Die TSR sal elke moontlike geleentheid gebruik om met studente op kampus te kommunikeer via sosiale geleenthede, koshuisleierskapstrukture en deur ex-officio-lede, om so akkuraat moontlik te verteenwoordig.”

Tevarus sê die visie en missie van die TSR is in lyn met dié van die US se Verteenwoordigende Studenteraad (VSR) om seker te maak die rigting van die leierskap kom ooreen, sodat hulle “waarlik in eenheid kan lei”.

“Daar is ʼn tyd en seisoen vir bestuursleierskap, maar ons doelwit is om transformerend van aard te wees. Ons sal dalk nooit die resultate tydens ons studiejare sien gestalte kry nie, maar ons glo ons sal ʼn deurslaggewende rol speel om ʼn sterk fondament vir toekomstige leiers te lê. Kontinuïteit was deurgaans ʼn probleem vir die leierskap en ons beoog om dit te verander,” sê hy.

Tevarus het ʼn paar vrae beantwoord oor sy verwagtinge vir sy leierskapstermyn, asook oor die uitdagings en geleenthede wat voorlê:

Watter veranderinge sal jy graag op kampus wil sien?

Ek sou wou sien dat meer dienste aan studente beskikbaar gestel word. Voorbeelde sou wees om   ʼn pendeldiens te hê wat studente na ander bestemmings as bloot winkelsentrums neem. Studente van oor die land heen woon op kampus en nie almal het ʼn kar nie. Stel jou voor om in hierdie pragtige stad te studeer en nie in staat te wees om dit te verken nie?

Ek sou wou sien dat die universiteit vir nie-akademiese aktwiteite voorsiening maak. Die afsondering van die kampus is nie vir ʼn gesonde geestestoestand bevorderlik nie en ons meen ook dit is uiters belangrik om meer sielkundiges op ons kampus te hê.

Voorts wil ons graag gratis internet hê – geen verduideliking is nodig nie!

Wat dink jy is die hoofuitdagings op kampus?  

Die gaping tussen koshuis- en Fakulteitsbestuur. Hulle funksioneer volgens heeltemal verskillende stelsels en gevolglik kom botsings dikwels voor. Dit is frustrerend omdat dit die studente is wat die     spit van die gevolge van onvoldoende kommunikasie tussen die twee strukture afbyt. Kommunikasie tussen studente en die TSR is ook steeds ’n uitdaging. Studente is dikwels onbewus van die geleenthede wat vir hulle beskikbaar gestel word.

Watter geleenthede wag?

Daar is nog baie ruimte vir die skepping van sosiale ruimtes. Daar is ook talle geleenthede vir studente om die leiding met hul eie inisiatiewe te neem. Dit is ideaal omdat die TSR werklik glo nie-posisionele leiers het ʼn belangrike rol op ons kampus.

Jou boodskap aan studente?

Reik eenvoudig na ons uit as ons na julle uitreik. Ons kan nie jul stemme laat hoor as óns dit nie hoor nie. Ons wil hê studente moet ons met opbouende kritiek op die pad vorentoe help. Slegs dán kan ons op ’n waardegedrewe wyse lei.

En aan die personeel?

Daar is baie geleenthede vir samewerking. Ek wil die personeel graag aanmoedig om proaktief te wees in hul samewerking en kommunikasie met ons. Ek wil ook diegene bedank wat ons reeds by projekte betrek het wat die toekoms van hierdie Fakulteit beter sal rig.

En hoe sien die res van die Tygerberg-kampus se studenteleierskap vir 2017/’18 hul funksies en uitdagings?

*Sinethemba Toyo (MB,ChB IV) TSR-ondervoorsitter

Hooffunksies: Om seker te maak die TSR werk doeltreffend en onvermoeid om die Tygerber-studenteunie te dien.

Uitdaging: Om die balans te handhaaf tussen streng en vriendelik met mede-raadslede te wees.  

*Kevin Oira (MB,ChB V) – Media en Bemarking

Hooffunksies: Om te verseker die beeld van die TSR word gehandhaaf op ’n manier wat gepas vir ons kampus is, deur professioneel maar ook toeganklik vir alle studente te wees. Dit word hoofsaaklik met behulp van sosiale media of eenvoudige plakkate op mure gedoen.

Uitdaging: Dis moeilik om na genoeg mense uit te reik. Dis hier waar innovering ter sprake kom. Ek hoop om meer studente te oortuig om deel te neem deur kreatief te wees.

*Taryn Simeon (MB,ChB IV) – Sosiale Impak & Kritiese Betrokkenheid

Hooffunksies: Die fasilitering van projekte, geleenthede en uitreikaksies wat op sosiale impak en kritiese betrokkenheid betrekking het, om ’n kultuur van studentebetrokkenheid en verryking van die gemeenskap te skep. Die sosiale impakportefeulje behels ook ’n nou verbintenis met MGD (die primêregesondheidsorg-uitreikkomitee) en daardeur die verruiming van die invloed wat ons as studente kan hê. Wat kritiese betrokkenheid betref, wil ons veilige platforms vir uitdrukking oor ʼn verskeidenheid van studentekwessies bied.

Uitdaging: Om innoverend en aktueel met projekte en geleenthede te bly om apatie te bestry.

*Nokuthula Makhoba (MB,ChB IV) – Studentewelstand en -ontwikkeling

Hooffunksies: Om geestelike welstand, koshuisspense en studentesteun rakende akademiese en emosionele aspekte te verbeter, asook om studente aan te moedig om projekte aan te pak wat hul belangstelling prikkel.

Uitdaging: Om die stigma verbonde aan geestessiektes te bowe te kom en elke student met ‘n behoefte, ongeag hul geldelike vermoë, te bereik.

*Lebo Mohlala (BSc Dieetkunde IV) – Tesourier en Kultuur

Hooffunksies: As Tesourier, om te dien as finansiële bestuurder van die span en fondse vir geleenthede toe te wys, terwyl verseker word dat al ons geld goed en binne die begroting bestee word. Die doelwit van die kultuurportefeulje is om die kampus van optimale geleenthede te voorsien om die kreatiewe energie te rig en platforms te skep wat alle vorme van kultuur verken en aan studente die geleentheid bied om hul persoonlike belangstellings uit te brei.

Uitdagings: Wat die kultuurportefeulje betref, sal die hoofuitdaging wees om te verseker dat elke ruimte wat ons skep ’n element van leer het of studente die geleentheid bied om ’n nuwe vaardigheid te bekom terwyl hulle pret het. Ander uitdagings sal skakeling met die hoofkampus se Kultuurkomitee wees, om verhoogde toegang en geleenthede te verseker om aan al die aktiwiteite en kompetisies deel te neem.

*Vukosi Baloyi (MB,ChB IV) – Studentedienste en Sport

Hooffunksies: Ek moet sorg vir pendeldienste, die Tygerberg-studentesentrum en voedseldienste, asook parkering. Dit is ’n breë portefeulje wat daagliks ooreenkomstig die studente se behoeftes bestuur moet word. Ek hou ook toesig oor sportgeleenthede op kampus. Hierdie portefeulje lê my na aan my hart omdat ek die kampus vier jaar lank as sokkerspeler verteenwoordig het, dus kom dit natuurlik om ’n leier van die sportportefeulje te wees.

Uitdagings: Dit kan tydrowend wees om met belanghebbendes in hierdie portefeuljes te werk. Maar ek dink ek is in die rol gevestig en geniet reeds ’n funksionele verhouding met alle betrokkenes.

*Raven Hannes (MB,ChB V) – Studentedienste en Volhoubaarheid

Hooffunksies: Ek werk ook aan die studentediens-portefeulje, wat kos, parkering, veiligheid en sekuriteit, drukwerk, die internet en pendeldienste insluit, maar nie daartoe beperk is nie. Wat die volhoubaarheidsportefeulje betref, is die doelwit om bewustheid te skep van die belangrikheid van die bewaring van natuurlike hulpbronne.

Uitdagings: Die grootste uitdaging van studentedienste is om die voortdurend veranderende behoeftes van die studentegemeenskap aan te pak. Die grootste huidige volhoubaarheidsuitdaging is om nuwe maniere te skep om, teen die agtergrond van Kaapstad se waterkrisis, water te bespaar en die volhoubare gebruik van hierdie kosbare bron in die studentegemeenskap te bevorder.

*Chiara Africa (MB,ChB V) – Sekretaris: Algemeen en Prestige

Hooffunksies: As Sekretaris is administrasie en kommunikasie binne die TSR my hooffunksies. Die prestigeportefeulje se doelwit is om ’n kultuur van uitnemendheid te bevorder deur die prestasies van die studente op kampus te erken.

Uitdagings: Die kampuskalender het in die verlede administratiewe uitdagings gebied omdat belangrike datums nie tussen die TSR, koshuise en die groter studenteliggaam gekommunikeer is nie. Ons beoog om probleme van die verlede te vermy deur ’n dinamiese kalender op te stel en dit vroeg in die nuwe jaar bekend te stel, sodat studente op die hoogte van belangrike gebeurtenisse op kampus kan bly.

Uitdagings rakende die prestigeportefeulje is ’n gebrek aan betrokkenheid deur die groter studenteliggaam en om studente se prestasies te gebruik om ander te motiveer om uitnemendheid op akademiese én nie-akademiese gebied te bereik.

Ex-officio-lede:

*Ilana Van Niekerk  (MB,ChB III) – Voorsitter: Tygerberg Akademiese Belangeraad

Hooffunksies: Om as ’n skakel tussen studente en die Fakulteit te dien om dringende akademiese kwessies aan te pak en doeltreffende oplossings te help fasiliteer vir probleme wat met onderwys en leer ervaar word.

Uitdaging: Om te help met die vestiging van oop en deursigtige kommunikasie tussen die Fakulteit en studente, asook om studente te help om hul gevoelens oor akademie-verwante kwessies te lug.

*Fatima Ouiza Mazari (MB,ChB V) – Voorsitter: Tygerberg Verenigingsraad

Hooffunksies: Om ’n platform te bied waar studenteleiers die belange van hul verenigings kan verteenwoordig, bevorder en beskerm en sodoende ook dié van alle Tygerberg-studente.

Uitdagings: Ons het ten doel om die raad die digitale era in groter mate te laat betree en nuwe lewe in die raad en sy grondwet te blaas. Ons uitdagings behels die voltooiing van groot projekte wat die vermoë het om die historiese probleme binne die raad en die hulpbronne wat nodig is om dit te laat slaag, regstreeks aan te pak.

*Chitsadi Thulare (MB,ChB V) – Voorsitter: Primkomitee

Hooffunksies: Die Primkomitee het ten doel om op die kollektiewe studente-ervaring binne die ruimtes van ons koshuise en private studente-organisasies          (PSO’s) te fokus. Dit sluit die identifisering van gemeenskaplike uitdagings en die deel van kreatiewe oplossings in.

Uitdagings: Daar is ʼn hele paar, insluitende die identifisering van kwesbare studente in koshuise en om ondersteuning vir kos en basiese benodigdhede te vind; om positiewe omgewings te skep wat op studente se geestelike welstand fokus; die vestiging van oop ruimtes waar studente gedurende die loop van die dag kan rus, studeer of sosialiseer; om sosiale, sport- en kulturele ervarings in koshuise en PSO-gemeenskappe te inkorporeer om ’n gebalanseerde studentelewe te bevorder; en om studenteleiers, met inbegrip van nie-posisionele leiers, te identifiseer en te bemagtig.

*Eduard Roos (PhD Molekulêre Biologie) – Voorsitter: Tygerberg Nagraadse Studenteraad

Hooffunksies: Om die stem van die hele nagraadse gemeenskap op kampus te wees en hulle in verskillende institusionele strukture te verteenwoordig.

Uitdaging: Om die nagraadse gemeenskap in die Tygerberg-kampuslewe te integreer, hulle met toeganklikheid te help en die nodige steunstrukture in werking te stel sodat hulle kan floreer. 

Liezel Engelbrecht