Ingenieurswese

Ingenieurswese bied uitstekende loopbane vir mans en vroue. Professionele ingenieurs is in die eerste plek gemoeid met die vooruitgang van tegnologie deur innovasie, kreatiwiteit en verandering. Hul werk vereis oorspronklike denke en 'n goeie oordeelsvermoë, en fokus op mense en tegnologie.

Die vierjarige Baccalaureus in die Ingenieurswese-programme (BIng) rus jou toe met 'n breë kennisbasis. Al die studente neem dieselfde verpligte vakke in die eerste jaar en begin dan in hul tweede jaar spesialiseer in die rigting waarin hulle verder wil studeer. Omdat die eerste studiejaar van al die BIng-programme grootliks ooreenstem, kan studente wat al die eerstejaarsmodules in hul eerste studiejaar slaag, na enige van die ander BIng-programme aan die begin van hul tweede studiejaar oorskakel. In die eerste twee jaar word 'n fondament van wiskunde en die natuur- en ingenieurswetenskappe gelê, en in die derde en vierde jaar leer jy hoe om jou kennis toe te pas om tegniese en besigheidsgeleenthede te ontgin. Met dié breë kennisbasis kan BIng-gegradueerdes 'n groot verskeidenheid betrekkings volstaan in die ingenieursbedryf én daarbuite. Hulle is dikwels entrepreneurs en stig en bestuur hul eie maatskappye.

   Professionele akkreditasie en internasionale erkenning

Ons Die BIng-programme is almal deur die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) geakkrediteer, wat vir ons gegradueerdes toegang gee tot registrasie as Professionele Ingenieurs ná verwerwing van toepaslike ondervinding in die praktyk. Ingevolge die Washington Accord word ons BIng-grade ook in verskeie lande in die wêreld erken, soos Australië, Kanada, Nieu-Seeland, die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State van Amerika, om 'n paar te noem.

   Onderrigtaal

Besonderhede van die voorgraadse taalaanbod in die BIng-programme kan via die Fakulteit se webwerf gevind word onder 'Taal'. Breedweg behels dit dat alle lesings ten minste in Engels aangebied word, en in die meeste modules van die eerste drie semesters ook in Afrikaans (in parallelle sessies). Vraestelle is beskikbaar in beide Afrikaans en Engels en studente kan in hul voorkeurtaal werkstukke opstel en vraestelle antwoord.

Alle nagraadse programme word in Engels aangebied.

   Toelating en keuring

Die minimum toelatingsvereistes en die keuringsproses vir alle BIng-programme - ook vir die verlengde graadprogramme - is hier verkrygbaar.

   Verlengde BIng-graadprogramme

Verlengde graadprogramme is ingestel om studente met ontoereikende skoolagtergrond te help om die BIng-programme te bemeester. Hierdie verlengde graadprogramme bied 'n alternatiewe toegang tot die programme in die Fakulteit Ingenieurswese.

Verlengde graadprogramme vereis een bykomende jaar van studie, wat die leerplan van die vierjarige graadprogramme voorafgaan. Studente wat hierdie ekstra jaar suksesvol voltooi en aan sekere addisionele voorwaardes voldoen, word toegelaat om met die kurrikulum van die vierjarige graadprogramme van die Fakulteit Ingenieurswese voort te gaan.

'n Mens kan nie direk aansoek doen om toelating tot 'n verlengde graadprogram nie, maar moet vir 'n vierjarige BIng-program aansoek doen. Aansoekers sal outomaties vir toelating tot 'n verlengde graadprogram oorweeg word indien hulle aan die toelatingsvereistes vir die verlengde graadprogramme voldoen.

   Navrae

Kliëntedienssentrum

Tel: 021 808 9111

Faks: 021 808 3822

E-pos: info@sun.ac.za

Webwerf