BSc in Wiskundige Wetenskappe

Die BSc in Wiskundige Wetenskappe bied jou geleentheid om 'n stroom volgens jou belangstelling te kies. Die stroom wat jy kies, bepaal wat jou verpligte hoofvak in jou derde jaar gaan wees.

In die eerste jaar is Wiskunde 'n verpligte vak vir alle strome. Die stroom wat jy kies, bepaal egter jou ander vakke, en kan selfs vakke by ander fakulteite insluit, soos Ekonomie, Operasionele Navorsing en Musiektegnologie.

Indien jy as hoërskoolonderwyser wil kwalifiseer na jy 'n BSc-graad verwerf het, kan jy die Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS) in die Fakulteit Opvoedkunde by jou kwalifikasie voeg. Hiervoor moet jy voorgraadse vakke vir jou BSc neem wat jou in staat stel om twee skoolvakke aan te bied. Afhangende van jou voorgraadse vakkombinasie, sou jy die volgende skoolvakke kon aanbied: Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid, Fisiese Wetenskappe, Lewenswetenskappe en Inligtingstegnologie.

Hieronder volg 'n oorsig van die verskillende strome en hulle beroepsmoontlikhede. Kyk die leerplanne vir die onderskeie strome in die BSc in Wiskundige Wetenskappe in ons Jaarboek.

   Stroom: Wiskunde

Hierdie stroom rus jou toe met 'n grondige kennis van die aard, omvang en toepassingsmoontlikhede van wiskunde. Jy sal nagraadse studie in wiskunde kan voortsit, of 'n loopbaan kan volg waarin gesofistikeerde kwantitatiewe vaardighede en insig noodsaaklik is. Dit sluit beroepe in die industriële en besigheidsektor soos die bank-, versekerings- en beleggingswese in.

Hierdie stroom lei tot 'n honneursprogram in Wiskunde, en met die volg van toepaslike keusemodules, ook tot 'n honneursprogram in Biowiskunde, Ekonomie, Fisika, Operasionele Navorsing, Rekenaarwetenskap, Toegepase Wiskunde of Wiskundige Statistiek.

   Stroom: Biowiskunde

Daar is 'n die groeiende vraag na navorsers met 'n sterk wiskundige agtergrond om in velde soos molekulêre biologie, sisteembiologie, bioinformatika en ekologie presiese modelle vir eksperimentele data te ontwikkel en te analiseer. Die Biowiskunde-stroom voorsien in hierdie aanvraag.

Biowiskunde is 'n breë interdissiplinêre gebied wat wiskundige, statistiese en berekeningstegnieke en hulpmiddels gebruik om fenomene wat in die biologiese, biomediese en omgewingswetenskappe voorkom, toe te lig - van vooruitskattings oor die invloed van MIV/vigs, malaria en tuberkulose, tot die effek van klimaatsverandering op Suid-Afrika.

Die Biowiskunde-stroom word verdeel in twee opsies waarvan jy een kies:

  • 'n Molekulêre Biologie-opsie wat lei tot 'n honneursprogram in Biowiskunde en, met die volg van toepaslike keusemoduels, ook tot 'n honneursprogram in Biochemie; en
  • 'n Ekologie-opsie wat lei tot 'n honneursprogram in Biowiskunde en, met die volg van toepaslike keusemodules, ook tot 'n honneursprogram in Wiskundige Statistiek.

As biowiskundige sal jy kan werk vir farmaseutiese maatskappye, die regering, gesondheidsorganisasies, in die landbou- of omgewingsektor, as klimatoloog, of as toekomsanalis of navorser.

   Stroom: Toegepaste Wiskunde

Hierdie stroom lei jou op om met jou kennis van wiskundige metodes en rekenaartegnieke verskeie kwantitatiewe en kwalitatiewe probleme uit die wetenskap en tegnologie op te los. Die opleiding bied aan jou die teoretiese en tegniese agtergrond in verskeie toepassings, soos die modellering van dinamiese prosesse, beeldverwerking, rekenaarsekuriteit, numeriese metodes en vloeimodellering. Met hierdie kennis sal jy die arbeidsmark in die nywerheid, bankwese en rekenaarbedryf kan betree.

Hierdie stroom lei tot 'n honneursprogram in Toegepaste Wiskunde en, met die volg van toepaslike keusemodules, ook tot 'n honneursprogram in Biowiskunde, Ekonomie, Operasionele Navorsing, Rekenaarwetenskap of Wiskunde.

   Stroom: Wiskundige Statistiek

Die doel van hierdie stroom is om jou op te lei as 'n kundige wat die inligting wat in data opgesluit lê, te kan onttrek, ontleed en interpreteer. Jy leer ook om die hele proses te beplan. Hierbenewens word jy voorberei om 'n loopbaan te kan volg waarin 'n sterk wiskundig-statistiese agtergrond vereis word, soos in die bank- en versekeringswese.

Hierdie stroom lei tot 'n honneursprogram in Wiskundige Statistiek en, met die volg van toepaslike keusemodules, ook tot 'n honneursprogram in Biowiskunde, Ekonomie, Genetika, Operasionele Navorsing, Rekenaarwetenskap of Wiskunde.

   Stroom: Rekenaarwetenskap

Hierdie stroom rus jou toe met 'n breë kennis van rekenaarwetenskap (insluitend programmering, rekenaarstelsels, databasisse, netwerke, bedryfstelsels en gelyklopende programmering), wat jou in staat stel om suksesvol verder daarin te studeer met die oog op 'n beroep in die nywerheid as programmeerder.

'n Rekenaarwetenskapgraad is 'n internasionale kwalifikasie waarmee jy met gemak vir nasionale of internasionale maatskappye sal kan werk of navorsing doen. Daar is 'n groot verskeidenheid maatskappye wat van tegniese rekenaarspesialiste gebruik maak - van finansiële instellings soos banke wat sekuriteit moet waarborg, tot maatskappye wat mobiele oplossings vir selfone ontwikkel. Persone met 'n belangstelling in die besigheidswêreld kan ook as entrepreneur 'n eie besigheid begin wat rekenaaroplossings verskaf, of kan as onafhanklike konsultant of kontrakteur werk.

Die Rekenaarwetenskap-stroom* word verdeel in drie opsies waarvan jy een kies:

  • ’n opsie waar Rekenaarwetenskap as hoofvak, saam met ’n tweede hoofvak (uitgesonder Genetika of Geografiese Inligtingstegnologie) geneem word en wat lei tot ’n honneursprogram in Rekenaarwetenskap of ook tot ’n honneursprogram in die tweede hoofvak wat jy gekies het.
  • ’n opsie waar Genetika as tweede hoofvak saam met Rekenaarwetenskap geneem word, en wat lei tot ’n honneursprogram in Rekenaarwetenskap of in Genetika.
  • ʼn opsie waar Geografies Inligtingstegnologie as tweede hoofvak saam met Rekenaarwetenskap geneem word en wat lei tot ʼn honneursprogram in Rekenaarwetenskap of Geografiese Inligtingstegnologie.

​* ʼn Nuwe program, BSc in Rekenaarwetenskap, sal vanaf 2021 ingefaseer word, onderworpe aan akkreditasie van die Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid (SAKO). Dit sal dan hierdie Rekenaarwetenskap-stroom wat in die program BSc in Wiskundige Wetenskappe aangebied word, vervang. 

   Stroom: Finansiële Wiskunde

Die doel van hierdie stroom is om 'n goeie begrip van die aard, omvang en toepassingsmoontlikhede van wiskunde in die finansiële sektor te ontwikkel. Met hierdie kwalifikasie sal jy 'n beroep in die bankwese, versekeringswese of beleggingsinstellings kan volg.

Met die volg van toepaslike keusemodules lei hierdie stroom tot 'n honneursprogram in Wiskunde of Wiskundige Statistiek.

   Stroom: Operasionele Navorsing

Operasionele navorsing is 'n multidissiplinêre, wetenskaplike benadering tot besluitneming. Die oogmerk is om die beste oplossings vir komplekse probleme te vind deur die gebruik van skaars hulpbronne ten beste toe te wys. Hierdie stroom het 'n doelwitgeoriënteerde benadering met 'n sinergistiese styl en lewer graduandi wat oplossings vir kwantitatiewe probleme kan soek.

Jy kan as konsultant in die industrie optree of as proses- of stelseloptimeerder werk. Jy kan ook in die logistieke afdeling in die vervoer- en voorsieningsektore, of as projekontwikkelaar werk.

Hierdie stroom lei tot 'n honneursprogram in Operasionele Navorsing en, met die neem van toepaslike keusemodules, ook tot 'n honneursprogram in Biowiskunde, Ekonomie, Fisika, Genetika, Rekenaarwetenskap, Toegepaste Wiskunde of Wiskundige Statistiek.

   Stroom: Abstrakte Wiskunde

Abstrakte Wiskunde is die keuse as jy Wiskunde as hoërskoolvak wil gee, universiteitsdosent of wiskundige wil word wat navorsing doen in interdissiplinêre wetenskaplike velde wat meer steun op strukturele wiskunde as analitiese wiskunde. Jy kan Wiskunde as eerste hoofvak kombineer met een van die volgende vakke as tweede hoofvak: Biochemie, Chemie, Fisika, Genetika, Rekenaarwetenskap of Toegepaste Wiskunde. Daar is ook die moontlikheid om Wiskunde as dubbele hoofvak te neem, wat jou dan 'n deeglike grondslag sal gee vir nagraadse studie in Wiskunde.

Hierdie stroom lei tot 'n honneursprogram in Wiskunde, en met die neem van toepaslike keusemodules, ook tot 'n honneursprogram in Biochemie, Chemie, Fisika, Genetika, Rekenaarwetenskap of Toegepaste Wiskunde.

   Minimum toelatingsvereistes

  • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 50%
  • Wiskunde 70%

EN

Indien jy Chemie of Fisika as keuse- of verpligte universiteitsvak wil neem:

  • Fisiese Wetenskappe 50%

Kyk toelating en keuring.