Beurse

Bowman (Lionel Bowman-prys/beurs)

Wie kwalifiseer? Een prys/beurs word jaarliks toegeken aan ’n voorgraadse student vir die beste vertolking van ’n volledige soloklavierwerk van Beethoven.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: ongeveer R2 500-R3 000

Besonderhede: Aansoekers moet in die openbaar ’n volledige werk van Beethoven voor beoordelaars uitvoer.

Chapman (Myra Chapman Educational Trust)

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Besonderhede: Die voorgraadse beurse kan vir ’n maksimum van drie jaar en die nagraadse beurse vir ’n maksimum van twee jaar aan dieselfde kandidaat of kandidate toegeken word. Elke jaar moet opnuut aansoek gedoen word. Die toekenning geskied in oorleg met die Dept. Musiek. Indien geen geskikte nagraadse kandidate kwalifiseer nie, kan die totale bedrag vir voorgraadse studente aangewend word.

Cluver (Betsie Cluver)

Wie kwalifiseer? BMus-student wat in sy derde studiejaar die beste prestasie in klavier as hoofinstrument behaal het.

Aansoeke: Geen aansoeke

Waarde: R2 000

Coetzee (JC Coetzee-beurse vir Kerkorrelspel)

Wie kwalifiseer? Orrelstudente wat hulle as kerkorreliste wil bekwaam
Aansoeke: Die Voorsitter: Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Waarde: Ongeveer R4 000 elk

Besonderhede: ’n Aantal merietebeurse beskikbaar gestel deur die NG Kerk in Suid-Afrika

Elphick (Edna Elphick)

Wie kwalifiseer? Ingeskrewe of voornemende studente (voltyds of deeltyds), asook oudstudente van die Konservatorium. Mededingers mag nie ouer as 25 jaar wees op 30 September van die jaar waarin deelgeneem word nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Besonderhede: Tjello. Een beurs word beskikbaar gestel. Die toekenning geskied op grond van mededinging. Aansoekers moet in die openbaar ’n kort konsertprogram voor beoordelaars uit- voer. Toekenning sal net geskied indien die standaard bevredigend is. Die geld moet aange- wend word vir studie aan die Konservatorium, of vir buitelandse studie aan ’n goedgekeurde instelling.

FAK-seniormusiekbeurs

Aansoeke: Uitvoerende Beampte, FAK, Posbus 2655, BROOKLYN SQUARE 0075

Sluitingsdatum: 15 November

Waarde: R7 000

Franken (JLM Franken)

Wie kwalifiseer? Een beurs aan ’n besonder verdienstelike voltydse musiekstudent – enige spesialisering

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Waarde: R3 000

Besonderhede: Boedel wyle mev LEF Rosser

Hartman (Anton Hartman)

Wie kwalifiseer? Verdienstelike voor- of nagraadse studente in enige musiekrigting

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Waarde: R2 500

Besonderhede: Indien ’n beurshouer sy studie a.g.v. swak prestasie staak, is alle beursgeld met rente teen die heersende rentekoers terugbetaalbaar. Toekenning geskied in oorleg met die Dept. Musiek en Santamtrust.

Hendrikz (Hilda Hendrikz)

Wie kwalifiseer? Verdienstelike voor- of nagraadse studente in sang

Aansoeke: Die Voorsitter: Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober

Laetitia Morkel Beursfonds

Wie kwalifiseer? Behoeftige BMus studente wat ook akademies verdienstelik is.
Waarde: Gelykstaande aan klasgelde
Besonderhede: Hierdie beurs is toegeken aan BMus studente wat uitstekend in klavier presteer. Studente sal deur die Departement Musiek oorweeg word vir goedkeuring.

Pretorius (Anna Pretorius)

Wie kwalifiseer? Beurse aan belowende, behoeftige studente

Aansoeke: www.mymaties.com

Besonderhede: Musiek, Voordrag en Drama

Quick (Mabel Quick)

Wie kwalifiseer?

 • Voornemende of ingeskrewe voltydse musiekstudente.
 • Mededingers om ’n beurs vir sang mag nie ouer as 23 jaar wees op 30 September van 
die jaar waarin deelgeneem word nie.
 • Vorige wenners mag nie weer deelneem nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: ongeveer R4 000 elk

Besonderhede: Twee beurse. Een beurs is vir sang, die ander vir enige musiekinstrument. Toekenning geskied op ’n basis van mededinging. Aansoekers moet in die openbaar ’n kort program voor beoordelaars uitvoer. Daar sal van wenners verwag word om sang of die bepaalde musiekinstrument waarmee hulle gewen het, as hoofstudierigting in die daaropvolgende studiejaar/studiejare aan te bied.

Roos (Gideon Roos-beursfonds)

Aansoeke: mymaties.com

Besonderhede: (1) ’n Ester Mentz-beurs vir studie in musiek (veral sang) om aan die Universiteit Stellenbosch te studeer.
(2) ’n Gideon Roos-beurs vir studie in wetenskap, regte of klassieke tale om aan die Universiteit Stellenbosch te studeer.

Smallie

Wie kwalifiseer? Besonder verdienstelike voltydse musiekstudent(e) in klavier, viool of sang

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602
Sluitingsdatum: 31 Oktober

Besonderhede: Een of twee beurse word jaarliks vir ’n maksimum tydperk van twee jaar toegeken. Die toekenning word deur die Voorsitter van die Departement Musiek gedoen. Boedel wyle me LE Smallie.

Stellenbosch Boere-orkes

Wie kwalifiseer? Een beurs aan ’n verdienstelike en behoeftige student Aansoeke: www.mymaties.com

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

 • Komposisiestudie in Suider-Afrika.
 • Studie met musiekkomposisie as hoofvak in die Westerse kuns-/koormusiek- of 
jazz/“populêre” musiekgenres.
 • Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en 

Swaziland.

Aansoeke: www.samrofoundation.org.za; Open 1 Desember

Waarde:
 Derde, vierde of honneursjaar: R9 000
. Meesters- en doktorsgrade: R9 000

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

 • Slegs studente wat aanvaar is vir die eerste of tweede jaar met musiek as hoofvak in enige algemene rigting in die Westerse kuns, jazz/“populêre” of inheemse Suid- Afrikaanse musiekgenres.
 • Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en Swaziland.

Aansoeke: samrofoundation.org.za; Open 1 Desember

Waarde: R9 000

Besonderhede: Voorgraadse beurse vir algemene musiekstudie in Suider-Afrika

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

 • Slegs studente wat aanvaar is vir die 3de of 4de jaar van studie met Musiekonderrig en/of Klasmusiekonderrig as hoofvak in die Westerse kunsmusiek- of “populêre” musiekgenres.
 • Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en Swaziland.

Aansoeke: samrofoundation.org.za; Open 1 Desember

Waarde: R9 000

Besonderhede: Voorgraadse beurse vir Musiekonderrig/Klasmusiekonderrig in Suider-Afrika

Universiteit Stellenbosch Vrouevereniging

Wie kwalifiseer?

 • Een van hierdie beurse word aan ’n verdienstelike finalejaarstudent in ’n opvoeding- rigting toegeken. Die toekenning berus op studieresultate en ander prestasies van die voorafgaande studiejare en word sonder aansoek toegeken.
 • Die tweede beurs word aan ’n verdienstelike derdejaarstudent vir voordrag (enige instrument of sang) toegeken. Aansoekers moet teen die einde van hulle tweede studiejaar ’n kort openbare program voor beoordelaars uitvoer.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: R3 000 elk

Besonderhede: Uit ’n skenking van die US Vrouevereniging word jaarliks twee studiebeurse aan musiekstudente toegeken.

Vereniging van Volksang en Musiek

Wie kwalifiseer? Een beurs aan ’n verdienstelike en behoeftige student

Aansoeke: mymaties.com