Hoër Sertifikaat in Musiek

Toelatingsvereistes

Matrieksertifikaat

Teorie – Graad 3/4

Prakties – Graad 5/6

Programduur:

Een jaar

Wat behels die Hoër Sertifikaat in Musiek?

Studente moet vir Musiekvaardighede (musiekteorie en gehooropleiding) en Praktiese Musiekstudie in enige van die onderstaande instrumente inskryf, sowel as vir Algemene Musiekleer, Besigheidsbestuur (Musiek), Musiektegnologie, Repertoriumstudie en Tekste in die Geesteswetenskap. Kreatiewe Vaardighede en Orkespraktyk is opsionele modules.

Van studente word verwag om ‘n aantal werkswinkels ten opsigte van Skryf-, Taal- en Studievaardighede, soos deur die Musiekdepartement bepaal en aan die begin van die jaar kennis gegee, bevredigend by te woon om aan die volledige vereistes te voldoen alvorens die Hoër Sertifikaat verwerf kan word.

Die Hoër Sertifikaat in Musiek kan na die Diploma in Praktiese Musiek artikuleer of na een van die Musiekdepartement se graadprogramme, met dien verstande dat die student aan die normale toelatingsvereiestes, soos by elk gespesifiseer, voldoen, asook die voorgeskrewe keuringsprosesse ondergaan.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Navrae:

Programkoördineerder: Ms Felicia Lesch Tel: 021 808 2349  E-pos: fsmlesch@sun.ac.za

Kliek hier: http://www.maties.com/apply.html om jou aansoekproses by die Universiteit Stellenbosch te begin, of skakel navrae by 021 808 4515. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar by registrasie.

Oudisiedatums:  Saterdag, 17 Junie 2023 and Saterdag 12 Augustus 2023

Hoe skeduleer ek ‘n oudisie?

Nadat jy aanlyn aansoek gedoen het en al die nodige dokumentasie ontvang is, word jou aansoek geprosesseer en aan die Departement Musiek gestuur. Yolanda Botha is die oudisie koördineerder en sal jou dan via e-pos kontak met ‘n informasie vorm oor jou praktiese oudisie.  Aan die einde van die vorm is ‘n tabel wat jy moet invul om sodoende die oudisie te skeduleer.  Oudisiedatums is geskeduleer vir Saterdag, 17 Junie en Saterdag 12 Augustus. Die eerste oudisies vind reeds om 08:00 plaas en eindig rondom 17:00.  Die finale oudisierooster sal ‘n week voor jou gespesifiseerde dag deur Me. Botha via epos uitgestuur word.

Waar vind oudisies plaas?

2023 praktiese oudisies vind plaas by die Konservatorium, Departement Musiek, Stellenbosch Universiteit, wat in Neethlingstraat, Stellenbosch, geleë is.

Ons 2023 oudisies sal in-persoon plaasvind.  Onder spesiale omstandighede  (soos om buite Suid Afrikaanse grense te woon, of ‘n ander hindernis wat oudisie onmoontlik sou maak) mag ansoekers ‘n geskrewe versoek rig om per opname oudisie te doen. Stuur asseblief sulke versoeke, via epos, aan die oudisie koördineerder, Me. Botha, vir goedkeuring.

Belangrike aansoek tips:

  • Doen so vroeg moontlik aansoek
  • Onthou asseblief om die nodige tabel aan die einde van die oudisie inligtingsbrief te voltooi en aan die koördineerder terug te stuur, sodat jy onder die regte instrumentafdeling gelys kan word. Onvoltooide aansoeke kan nie geprosesseer word nie en kan dus nie vir oudisies aanvaar word nie.
  • Indien jy enige navrae rig aangaande jou aansoek, onthou asseblief om altyd jou Aansoek ID (Application ID) daarby in te sluit.

 

Oudisie Vereistes:

Praktiese Oudisie: Studente moet 3 Klassieke werke van kontrasterende styl voorberei met ‘n minimum standaard van Graad VII of hoër van enige van die erkende eksamenrade. Die Stryker-, Blaas- en Klavierafdelings vereis tegniese werk. Verder word bladlees en ‘n snelstudie vir klavieroudisies vereis.

Teoretiese Toetse: Daar word van alle voornemende studente vereis om ‘n geskrewe teoretiese toets as deel van hulle oudisie af te lê, gelykstaande aan Unisa Graad V standaard. Die toets bestaan uit o.a. besyferde bas, akkoord erkenning, diktee en ander pertinente aspekte rakende musiekgelettertheid. Die geskrewe toetse vind op dieselfde dag as die oudisies plaas.

Rig asseblief enige verdere navrae aan Me. Yolanda Botha by yolandab@sun.ac.za