Parkeerareas en kaarte

Stellenbosch

 

KODE
Beskrywing
  Kampuskaart
  *Periferie, algemene en langtermyn parkeerarea
  Neelsie-parkeerarea: Neelsie-parkering is onder die Jan Moutongebou op die betaal-en-ry-stelsel beskikbaar.
   
A Parkeerarea voor Administrasiegebou A en rondom die Geologiegebou
AB Besoekersarea voor Administrasiegebou A
   
B1 Parkeerarea voor Administrasiegeboue B & C
BB1 Besoekersarea voor Administrasiegebou B
B2 Parkeerarea voor JH Neethlinggebou, tussen JH Neethling- en Visuele Kunstegebou, asook voor die Visuele Kunstegebou.
B1B2 Parkeerareas B1 en B2 met eersgenoemde as primêre area.
B2B1 Parkeerareas B1 en B2 met laasgenoemde as primêre area
   
C Parkeerarea rondom JS Maraisgebou en voor Polimeergebou. Parkeerarea voor die Rekeningkunde en Statistiekgebou, aan Victoriastraat se kant. 
C1 Gereserveerde parkering aan Bosmanstraat se kant van die Rekeningkunde en Statistiekgebou.
   
D Parkeerarea in binneplein van Mike de Vriesgebou. Parkeerarea aan De Beerstraat-kant van Mike de Vriesgebou en langs De Beersgebou.
CD Groep 1: Parkeerareas rondom JS Maraisgebou en voor Polimeergebou, voor die Rekeningkunde en Statistiekgebou, aan Victoriastraat se kant.

Groep 2: Parkeerarea in binneplein van Mike de Vriesgebou, parkeerarea aan De Beerstraat-kant van Mike de Vriesgebou & parkering aan Neelsiekant van De Beersgebou. Groep 1 is die primêre area.
DC Groep 1: Parkeerareas rondom JS Maraisgebou en voor Polimeergebou, voor die Rekeningkunde en Statistiekgebou, aan Victoriastraat se kant.

Groep 2: Parkeerarea in binneplein van Mike de Vriesgebou, parkeerarea aan De Beerstraat-kant van Mike de Vriesgebou & parkering langs die De Beersgebou. Groep 2 is die primêre area.
DB Oop parkering in De Beerstraat
   
E Neelsie-parkeerarea: Hierdie area is uit diens gestel vir die duur van die bou van die nuwe Leer- en Onderriggebou.
   
F Parkeerarea aan suidekant van Natuurwetenskappe-, Bedryfsielkunde- en Merenskygebou, ingesluit parkeerarea by AI Peroldgebou
F1 Parkeerarea aan noordekant van Merenskygebou.
   
G Parkeerarea by Lettere- en Opvoedkundegebou
GB Besoekersparkering by Lettere- en Opvoedkundegebou
   
H1 Parkeerarea by CL Maraisgebou
H2 Parkeerarea voor Ou Hoofgebou
   
I1 Parkeerareas langs Lombardigebou: aan Neethlingstraat se kant.
I2 Parkeerarea by Colignystraat tussen Lombardigebou en Harmonie.
I3 Parkeerarea by Wilgenhof en Monica
I4 Algemene parkeerarea - Sentrale kampus: Ou Bloemhof Parkeerarea (agter US Museum)
I5 Parkeerarea by US Museum
I6 Parkeerarea by die Ou Konservatorium
   
J1 Parkeerarea rondom Konservatorium
J2 Personeelparkering by Studentesake: ingang Victoriastraat
J3 Personeelparkering by Studentesake: ingang 1 Bosmanstraat
J4 Besoekersparkering by Studentesake: ingang 2 Bosmanstraat
J5 Algemene Parkeerarea - Sentrale kampus: Skuilhoek
J6 Personeelparkering: ingang Murraystraat
J1J6 Parkeerarea rondom Konservatorium en Personeelparkering met ingang uit Murraystraat gesamentlik
J8 Huis De Villiers Parkeerarea
   
K1 Parkeerarea rondom Dagbreek en tussen Dagbreek en Majuba
K2 Parkeerarea voor Sonop, tussen Sonop en Irene en voor Irene
K3 Parkeerarea tussen Huis Russel Botman en Eendrag
K4 Parkeerarea voor Eendrag en tussen Eendrag en Helshoogte
K5 Parkeerarea tussen Helshoogte en Simonsberg
K6 Parkeerarea agter Simonsberg en aan westekant van Simonsberg
K7 Parkeerarea voor Aankope
K8 Parkeerarea voor Huis Visser
K9 Parkeerarea voor Huis Marais
K8K6 Parkeerareas voor Huis Visser en tussen Huis Visser en Simonsberg
   
L1 Parkeerarea aan weerskante van Claasenstraat (Heemstede, Huis ten Bosch, Lydia, Minerva, Metanoia, Nerina)
L2 Parkeerarea in De Waalstraat en voor Erika, Nemesia en Serruria
   
M Parkeerarea by Helderberg
   
N Kweekskool Parkeerarea
   
O1 Sportkampus: Parkeerarea voor Jannie Maraishuis
O2 Algemene Parkeerarea - Periferie: Sportkampus (oor Coetzenburgsentrum)
O3 Algemene Parkeerarea - Periferie: Sportkampus (by die hokkievelde)
O4 Sportkampus: Parkeerarea voor Sportwetenskap en die US Gimnasium
O5 Parkeerarea op Welgevallen Proefplaas
   
Q1 Parkeerarea voor Matie Gemeenskapsdiens en Voertuigvloot
Q2 Parkeerarea by Regshulpkliniek en MIV/VIGS-gebou
Q3 Parkeerarea by WAT
   
R Algemene Parkeerarea - Sentrale kampus: Smuts/Merriman Parkeerarea
   
S1 Oop parkeerarea aan noordekant van JC Smutsgebou, ingang: Banghoekweg
S2 Parkeerarea aan noordekant van JC Smutsgebou, ingang: Banghoekweg
S3 Parkeerarea by Innovus
S4 Parkeerarea langs Smutsgebou, ingang De Beerstraat
S5 Parkering by JC Smutsgebou, ingang De Beerstraat
   
T1 Parkeerarea by Kampussekuriteit in Merrimanlaan
   
U1 Parkeerarea by Voedselwetenskappe
U2 Parkeerarea by Concordia
U3 Parkeerarea by Bosbou
U4 Algemene Parkeerarea - Sentrale Kampus (Ingenieurswese, noordekant)
U5 Parkeerarea by ingang 9, Bosmanstraat: Siviele Ingenieurswese
U6 Parkeerarea by ingang 8, Bosmanstraat: Elektriese & Elektroniese Ingenieurswese
U7 Parkeerarea by Bosmanstraat: Elektriese & Elektroniese Ingenieurswese (Masjienlab)
U8 Parkeerarea by ingang 7, Bosmanstraat: Siviele en Elektriese & Elektroniese Ingenieurswese (kanaal)
U9 Parkeerarea by ingange 5 & 6, Banghoekweg: Prosesingenieurswese
U9B Parkeerarea voor The Chalk Board, ingang vanuit Banghoekweg
U10 Parkeerarea by ingang 4, Joubertstraat: Algemene Ingenieurswesegebou
U11 Parkeerarea by ingang 3, Joubertstraat: Algemene Ingenieurswesegebou, Meganiese & Bedryfsingenieurswese
U12 Parkeerarea by ingang 2, Joubertstraat: Meganiese & Bedryfsingenieurswese
   
V1 Parkeerarea by Silvertrees
V2 Parkeerarea by Fasiliteitsbestuur
V3 Parkeerarea by Goldfields
V4 Algemene parkeerarea - Periferie: Lentelus
   
W Parkeerarea by Huis Neethling
   
HUIS Universiteitshuise (adres aangedui in pleknommerveld)
   
X2 Lobelia
   
PERIFERIE Periferie op Stellenbosch (kyk op kaart watter areas kwalifiseer)

Tygerberg

Kliek hier vir kaart van Tygerbergkampus se parkeerareas

P1 TGB: Onbespreekte parkering
P2 TGB: Koshuisparkering (Hippokrates)
P3 TGB: Besoekers
P4 TGB: Onderdak-personeelparkering (Kliniese Gebou)
P5 TGB: Nie-gereserveerde parkering (Fisan & Kliniese Geboue)
P6 TGB: Studenteparkering (Huis Ubuntu House & Meerhof, Nkosi Johnson, Enkanyini).
P7 TGB: Nie-gereserveerde parkering (Fisangebou)
P8 TGB: Onderdak-personeelparkering (BMRI-gebou)
P9 TGB: Onbeskutte en onderdak-personeelparkering (agter Onderwysgebou)
P10 TGB: Onbeskutte en onderdak-personeelparkering (Onderwysgebou)
P11 - PRF TGB: Nie-gereserveerde periferieparkering (Hospitaalgronde)
P12 TGB: Studenteparkering (Huis Francie van Zijl, Hippokrates, Elektief)
P13 TGB: Onderdak personeelparkering (TSS-gebou)
P14 TBS: Nie-gereserveerde parkering: langs Huis Francie van Zijl
P98 TGB: Parkering onder Tandheelkundegebou

Worcester

CW Worcesterkampus

Bellville

BPK Bellvilleparkkampus