Komposisie Beurse

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

Komposisiestudie in Suider-Afrika.

Studie met musiekkomposisie as hoofvak in die Westerse kuns-/koormusiek- of 
jazz/“populêre” musiekgenres.

Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en 
Swaziland.

Aansoeke: www.samrofoundation.org.za; Open 1 Desember

Waarde:
 Derde, vierde of honneursjaar: R9 000
. Meesters- en doktorsgrade: R9 000