Instrumente Beurse

Coetzee (JC Coetzee-beurse vir Kerkorrelspel)

Wie kwalifiseer? Orrelstudente wat hulle as kerkorreliste wil bekwaam

Aansoeke: Die Voorsitter: Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Waarde: Ongeveer R4 000 elk

Besonderhede: ’n Aantal merietebeurse beskikbaar gestel deur die NG Kerk in Suid-Afrika

Elphick (Edna Elphick)

Wie kwalifiseer? Ingeskrewe of voornemende studente (voltyds of deeltyds), asook oudstudente van die Konservatorium. Mededingers mag nie ouer as 25 jaar wees op 30 September van die jaar waarin deelgeneem word nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Besonderhede: Tjello. Een beurs word beskikbaar gestel. Die toekenning geskied op grond van mededinging. Aansoekers moet in die openbaar ’n kort konsertprogram voor beoordelaars uit- voer. Toekenning sal net geskied indien die standaard bevredigend is. Die geld moet aange- wend word vir studie aan die Konservatorium, of vir buitelandse studie aan ’n goedgekeurde instelling.

Smallie

Wie kwalifiseer? Besonder verdienstelike voltydse musiekstudent(e) in klavier, viool of sang

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602
Sluitingsdatum: 31 Oktober

Besonderhede: Een of twee beurse word jaarliks vir ’n maksimum tydperk van twee jaar toegeken. Die toekenning word deur die Voorsitter van die Departement Musiek gedoen. Boedel wyle me LE Smallie.

Universiteit Stellenbosch Vrouevereniging

Wie kwalifiseer?

  • Een van hierdie beurse word aan ’n verdienstelike finalejaarstudent in ’n opvoeding- rigting toegeken. Die toekenning berus op studieresultate en ander prestasies van die voorafgaande studiejare en word sonder aansoek toegeken.
  • Die tweede beurs word aan ’n verdienstelike derdejaarstudent vir voordrag (enige instrument of sang) toegeken. Aansoekers moet teen die einde van hulle tweede studiejaar ’n kort openbare program voor beoordelaars uitvoer.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: R3 000 elk

Besonderhede: Uit ’n skenking van die US Vrouevereniging word jaarliks twee studiebeurse aan musiekstudente toegeken.