Klavier Beurse

Bowman (Lionel Bowman-prys/beurs)

Wie kwalifiseer? Een prys/beurs word jaarliks toegeken aan ’n voorgraadse student vir die beste vertolking van ’n volledige soloklavierwerk van Beethoven.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: ongeveer R2 500-R3 000

Besonderhede: Aansoekers moet in die openbaar ’n volledige werk van Beethoven voor beoordelaars uitvoer.

Cluver (Betsie Cluver)

Wie kwalifiseer? BMus-student wat in sy derde studiejaar die beste prestasie in klavier as hoofinstrument behaal het.

Aansoeke: Geen aansoeke

Waarde: R2 000

Laetitia Morkel Beursfonds

Wie kwalifiseer? Behoeftige BMus studente wat ook akademies verdienstelik is.

Waarde: Gelykstaande aan klasgelde.

Besonderhede: Hierdie beurs is toegeken aan BMus studente wat uitstekend in klavier presteer. Studente sal deur die Departement Musiek oorweeg word vir goedkeuring.

Smallie

Wie kwalifiseer? Besonder verdienstelike voltydse musiekstudent(e) in klavier, viool of sang

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602
Sluitingsdatum: 31 Oktober

Besonderhede: Een of twee beurse word jaarliks vir ’n maksimum tydperk van twee jaar toegeken. Die toekenning word deur die Voorsitter van die Departement Musiek gedoen. Boedel wyle me LE Smallie.

Universiteit Stellenbosch Vrouevereniging

Wie kwalifiseer?

  • Een van hierdie beurse word aan ’n verdienstelike finalejaarstudent in ’n opvoeding- rigting toegeken. Die toekenning berus op studieresultate en ander prestasies van die voorafgaande studiejare en word sonder aansoek toegeken.
  • Die tweede beurs word aan ’n verdienstelike derdejaarstudent vir voordrag (enige instrument of sang) toegeken. Aansoekers moet teen die einde van hulle tweede studiejaar ’n kort openbare program voor beoordelaars uitvoer.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: R3 000 elk

Besonderhede: Uit ’n skenking van die US Vrouevereniging word jaarliks twee studiebeurse aan musiekstudente toegeken.