Musiekopvoedkunde Beurse

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

  • Slegs studente wat aanvaar is vir die 3de of 4de jaar van studie met Musiekonderrig en/of Klasmusiekonderrig as hoofvak in die Westerse kunsmusiek- of “populêre” musiekgenres.
  • Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en Swaziland.

Aansoeke: samrofoundation.org.za; Open 1 Desember

Waarde: R9 000

Besonderhede: Voorgraadse beurse vir Musiekonderrig/Klasmusiekonderrig in Suider-Afrika

Universiteit Stellenbosch Vrouevereniging

Wie kwalifiseer?

  • Een van hierdie beurse word aan ’n verdienstelike finalejaarstudent in ’n opvoeding- rigting toegeken. Die toekenning berus op studieresultate en ander prestasies van die voorafgaande studiejare en word sonder aansoek toegeken.
  • Die tweede beurs word aan ’n verdienstelike derdejaarstudent vir voordrag (enige instrument of sang) toegeken. Aansoekers moet teen die einde van hulle tweede studiejaar ’n kort openbare program voor beoordelaars uitvoer.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: R3 000 elk

Besonderhede: Uit ’n skenking van die US Vrouevereniging word jaarliks twee studiebeurse aan musiekstudente toegeken.