Algemene Musiekstudies Beurse

Chapman (Myra Chapman Educational Trust)

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Besonderhede: Die voorgraadse beurse kan vir ’n maksimum van drie jaar en die nagraadse beurse vir ’n maksimum van twee jaar aan dieselfde kandidaat of kandidate toegeken word. Elke jaar moet opnuut aansoek gedoen word. Die toekenning geskied in oorleg met die Dept. Musiek. Indien geen geskikte nagraadse kandidate kwalifiseer nie, kan die totale bedrag vir voorgraadse studente aangewend word.

FAK-seniormusiekbeurs

Aansoeke: Uitvoerende Beampte, FAK, Posbus 2655, BROOKLYN SQUARE 0075

Sluitingsdatum: 15 November

Waarde: R7 000

Franken (JLM Franken)

Wie kwalifiseer? Een beurs aan ’n besonder verdienstelike voltydse musiekstudent – enige spesialisering

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Waarde: R3 000

Besonderhede: Boedel wyle mev LEF Rosser

Hartman (Anton Hartman)

Wie kwalifiseer? Verdienstelike voor- of nagraadse studente in enige musiekrigting

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 31 Oktober van die voorafgaande studiejaar

Waarde: R2 500

Besonderhede: Indien ’n beurshouer sy studie a.g.v. swak prestasie staak, is alle beursgeld met rente teen die heersende rentekoers terugbetaalbaar. Toekenning geskied in oorleg met die Dept. Musiek en Santamtrust.

Pretorius (Anna Pretorius)

Wie kwalifiseer? Beurse aan belowende, behoeftige studente

Aansoeke: www.mymaties.com

Besonderhede: Musiek, Voordrag en Drama

Quick (Mabel Quick)

Wie kwalifiseer?

  • Voornemende of ingeskrewe voltydse musiekstudente.
  • Mededingers om ’n beurs vir sang mag nie ouer as 23 jaar wees op 30 September van 
die jaar waarin deelgeneem word nie.
  • Vorige wenners mag nie weer deelneem nie.

Aansoeke: Die Voorsitter, Dept. Musiek, Universiteit Stellenbosch, Privaat Sak X1, MATIELAND 7602

Sluitingsdatum: 30 September

Waarde: ongeveer R4 000 elk

Besonderhede: Twee beurse. Een beurs is vir sang, die ander vir enige musiekinstrument. Toekenning geskied op ’n basis van mededinging. Aansoekers moet in die openbaar ’n kort program voor beoordelaars uitvoer. Daar sal van wenners verwag word om sang of die bepaalde musiekinstrument waarmee hulle gewen het, as hoofstudierigting in die daaropvolgende studiejaar/studiejare aan te bied.

Roos (Gideon Roos-beursfonds)

Aansoeke: www.mymaties.com

Besonderhede: (1) ’n Ester Mentz-beurs vir studie in musiek (veral sang) om aan die Universiteit Stellenbosch te studeer.
(2) ’n Gideon Roos-beurs vir studie in wetenskap, regte of klassieke tale om aan die Universiteit Stellenbosch te studeer.

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

  • Komposisiestudie in Suider-Afrika.
  • Studie met musiekkomposisie as hoofvak in die Westerse kuns-/koormusiek- of 
jazz/“populêre” musiekgenres.
  • Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en

Aansoeke: www.samrofoundation.org.za; Open 1 Desember

Waarde:
Derde, vierde of honneursjaar: R9 000
. Meesters- en doktorsgrade: R9 000

Suider-Afrikaanse Musiekregte-organisasie (SAMRO)

Wie kwalifiseer?

  • Slegs studente wat aanvaar is vir die eerste of tweede jaar met musiek as hoofvak in enige algemene rigting in die Westerse kuns, jazz/“populêre” of inheemse Suid- Afrikaanse musiekgenres.
  • Die beurs is slegs van toepassing op burgers van Suid-Afrika, Botswana, Lesotho en Swaziland.

Aansoeke: samrofoundation.org.za; Open 1Desember

Waarde: R9 000

Besonderhede: Voorgraadse beurse vir algemene musiekstudie in Suider-Afrika 
32

Stellenbosch Boere-orkes

Wie kwalifiseer? Een beurs aan ’n verdienstelike en behoeftige student

Aansoeke: www.mymaties.com

Vereniging van Volksang en Musiek

Wie kwalifiseer? Een beurs aan ’n verdienstelike en behoeftige student

Aansoeke: www.mymaties.com