Sang Beurse

Hilda Hendrikz

Wie kwalifiseer? Verdienstelike voor- of nagraadse studente in sang

Aansoeke: Ashtrolita Rudolph arudolph@sun.ac.za

Sluitingsdatum: 1 Maart

Ester Mentz-beurs

Gideon Roos-beursfonds

Aansoeke: Ashtrolita Rudolph arudolph@sun.ac.za

Sluitingsdatum: 1 Maart

Besonderhede: ’n Gideon Roos-beurs vir studie in musiek (veral sang) om aan die Universiteit Stellenbosch te studeer.

Smallie

Wie kwalifiseer? Besonder verdienstelike voltydse musiekstudent(e) in klavier, viool of sang.

Aansoeke: Ashtrolita Rudolph arudolph@sun.ac.za

Sluitingsdatum: 1 Maart

Besonderhede: Een of twee beurse word jaarliks vir ’n maksimum tydperk van twee jaar toegeken. Die toekennings word gemaak in samewerking met die Musiekdepartement. Boedel wyle me LE Smallie.

Universiteit Stellenbosch Vrouevereniging

Wie kwalifiseer?

Die beurs word aan ’n verdienstelike voornemende derdejaarstudent vir voordrag (enige instrument of sang) toegeken. Aansoekers moet teen die einde van hulle tweede studiejaar ’n kort openbare program voor beoordelaars uitvoer.

Aansoeke: Ashtrolita Rudolph arudolph@sun.ac.za

Sluitingsdatum: 30 September

Besonderhede: Uit ’n skenking van die US Vrouevereniging.