Baccalaureus in Musiek (BMus)

Minimum vereistes

Matrieksertifikaat

Teorie – Graad 5;

Prakties – Graad 7

Programduur:

Vier jaar

Vir wie?

Hierdie graad is ontwerp om gespesialiseerde professionele musiekvaardighede en -kennis aan studente oor te dra.

Wat behels die BMus-kursus?

In die eerste twee jaar word studente in ‘n wye reeks dissiplines opgelei, waaronder: Praktiese Musiekstudie (wat ‘n eerste en ‘n tweede instrument insluit), Musiekwetenskap, Musiekteorie, Musiekopvoeding, Onderwysmetodiek, Repertoriumstudie, Musiektegnologie en ‘n BA-vak (kies uit English Studies, Xhosa, Afrikaans-Nederlands, Frans, Duits, Sielkunde en Wiskunde).

Studente kan vanaf die derde jaar in ‘n rigting waarin hulle belangstel spesialiseer, insluitende: Uitvoerend (solo, kamermusiek, begeleiding, kerkmusiek of dirigering), Komposisie, Musiektegnologie, Musiekwetenskap en Musiekopvoeding. Voortgesette praktiese opleiding word volgens die gekose spesialiseringsrigting aangebied, en vind met ander woorde vir die volle duur van die kursus plaas.  Spesialisering is onderhewig aan Departementele vereistes.

Watter instrumente kan ek bestudeer?

Enige orkesinstrumente: stryk-, houtblaas-, koperblaas- en perkussie-instrumente; klavier, orrel, harp, blokfluit, kitaar, sang, dirigering en kerkmusiek.

Van watter ensembles sal ek deel wees ?

ENSEMBLES

Watter konserte sal ek bywoon?

Die departement bied vir studente ‘n verskeidenheid optree-geleenthede, soos Middaguurkonserte of Voorspeelklasse. Studente word ook aangemoedig om soveel as moonlik Endler Konsertreeks-konserte by te woon en om kennis te neem van die breër kulturele lewe.  

Skakel na Konserte-webblad hier

Kliek hier om meer uit te vind oor die akademiese modules wat in hierdie program aangebied word.

Navrae:

Programkoördineerder: Leonore Bredekamp Tel. 021 808 2176 E-pos: lbrede@sun.ac.za

Oudisies vir Voorgraadse Programme

Begin hier met die Universiteit van Stellenbosch se aansoekproses: http://www.maties.com/aansoek.html of skakel Navrae by 021 808 4515
. ‘n Aansoekfooi is betaalbaar.

Nadat u aansoek ingedien is en alle nodige dokumente ontvang is, sal u deur die oudisiekoördineerder, Yolanda Botha, gekontak word. Onvolledige aansoeke sal nie vir oudisies oorweeg word nie.

Oudisiedatums vir 2020:

Vryday, 28 Augustus 2020 en/of Saterdag, 29 Augustus 2020

Oudisie-vereistes:

Praktiese Oudisie:

Studente moet 3 stukke uit kontrasterende stylperiodes voorberei, voldoende aan ‘n minimum standaard gelykstaande aan die toelatingsvereistes, soos van toepassing op klassieke musiekstudies, wat hieronder gelys is. Bladlees, ‘n snelstudie of tegniese werk (toonlere en arpeggios) mag ook vereis word, soos gespesifiseer deur die dosente van die betrokke instrument.

Let asseblief daarop dat studente wat vir sang, ‘n orkesinstrument of dirigering aansoek doen, op eie koste ‘n begeleier vir die oudisie moet verskaf.

Teoretiese Plasingstoets:

Alle aansoekers moet ook ‘n teoretiese vaardigheidstoets as deel van die oudisie aflê. Die toets is vergelykbaar met ‘n Unisa Graad 5-vraestel, en bestaan uit die realisering van besyferde bas in vierstemmige harmonie, sowel as die identifisering van akkoord, diktee en ander pertinente aspekte met betrekking tot musiekgeletterdheid.

Kliek op die volgende webskakel vir ‘n voorbeeld van die teoretiese vraestel.

KONSEP TEORETIESE VRAESTEL